Vildvuxen buske

Skötsel av enskild väg

Enskild väg är väg som inte är allmän eller gata. Den som ansvarar för skötseln för enskilda vägar är de fastigheter som har nytta av vägarna.

För skötseln av dessa ansvarar ofta någon form av organisation, samfällighetsförening eller delägarförvaltning, som omfattar berörda fastighetsägare.

För att säkerställa trafiksäkerheten och att kommunens slam- och sopbilar ska kunna åka på vägarna behöver de skötas om året om. På vintern måste vägen halkbekämpas och snöröjas. Året runt måste vägen vara fri från växtlighet som kan skymma sikt och skada fordonen på vägen.

Enskilda vägar måste vara fria från buskar, träd, grenar, sly och andra hinder på minst en meter av varje sida av vägen. Vägen måste vara fri från buskar och grenar upp till och minst fyra meter på höjden.

Läs mer i kommunens renhållningsföreskifter. Se relaterad information.