Sotning, brandskyddskontroll

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för att sotning och brandskyddskontroll utförs i kommunen. Vid sotning tas brandfarliga beläggningar bort för att minska risken för brand. Vid brandskyddskontrollen kontrolleras att eldstäderna inte har fel och brister som kan orsaka brand.

Brandskyddskontroll

Brandskyddskontrollen får endast utföras av den som kommunen har avtal med och som har behörighet att utföra brandskyddskontroll. i Gnesta kommun är det Kringelsotaren som utför sotning och brandskyddskontroll.

Syftet med brandskyddskontrollen är att tidigt upptäcka fel och brister hos anläggningen som kan orsakabrand. Om det upptäcks brister som innebär risk för annan olyckshändelse än brand ska den som utför kontrollen även påtala detta.
Anläggningen ska kontrolleras hur följande faktorer påverkar brandskyddet:

  • Sotbildning och beläggningar
  • Skador eller förändringar av det tekniska utförandet
  • Temperaturförhållanden
  • Tryckförhållanden och täthet
  • Drift och skötsel

Brandskyddskontrollen innefattar hela värmeanläggningen samt taket och takskyddsanordningarna. Den som utför kontrollen måste därför ha tillträde till alla de delar av huset som skorstenen passerar. Hur ofta kontrollen ska utföras är bestämt av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och beroende på vad det är för byggnad eller anläggning så är intervallen 3 eller 6 år, se relaterad info.

Sotning

Sotning innebär att brännbara sotbeläggningar tas bort för att minska risken för skorstensbrand. Vid sotning av eldstäder och rökkanaler innebär detta att alla ytor som rökgaserna passerar rengörs. Hur ofta sotning (frister) ska göras bestämmer kommunen.

Kommunen har bestämt att trivseleldning har längre frister. Med trivseleldning menas att man eldar mindre än 1 kubikmeter per år.

Sotning och brandskyddskontroll sker enligt lagen om skydd mot olyckor.

Egensotning

Sotningen får utföras av fastighetsägaren själv eller någon annan än den sotare som kommunen har avtal med. Det görs genom en ansökan till kommunen där det bifogas ett intyg på att den som ska utföra sotningen har rätt kunskap om sotning.
För att kunna ansöka om egensotning måste du vara fastighetsägare, arrendator, dödsbodelägare eller familjemedlem i det småhus tillståndet avser.

Möjligheten att själv sota eller låta någon annan sota sin egen anläggning omfattar endast sotningen och inte brandskyddskontrollen.
Tillståndet från kommunen för egensotning upphör automatiskt vid ägarebyte på fastigheten. Sotningen går då tillbaka till den sotare som kommunen har avtal med.

Imkanalen, köksfläktens anslutning till skorstenen/ventilations-systemet i bostadshus, omfattas inte längre av kravet på sotning. Trots detta behöver imkanalen rengöras med jämna mellanrum. Ansvaret för rengöring av imkanalen ligger på fastighetsägaren.

Taxor

Sotningstaxa och kostnad för brandskyddskontroll beslutas av kommunfullmäktige. Gnesta kommuner följer Sveriges Kommuner och Regioners, SKR:s normaltaxa.

Taxan bestäms av typ, antal eldstäder och bränsle. En inställelseavgift tillkommer, som är beräknad på ett genomsnitt för samtliga fastigheter i kommunen. Det innebär samma inställelseavgift för en som bor i t ex Skottvång som för en som bor centralt i Gnesta samhälle.

Genom att planera arbetet så att ett område åt gången görs klart hålls kostnaderna per besök nere. Det är därför som du inte, till samma låga kostnad, själv kan bestämma dag och tid för sotarens eller brandskyddskontrollantens besök.