Avgifter och taxor

Bygg- och miljöenheten utför prövning, tillsyn och kontroll enligt lag och för detta arbete tar samhällsbyggnadsnämnden ut avgifter. Verksamheter betalar en handläggningsavgift som kan vara förutbestämd eller timbaserad. Timavgiften fastställs av kommunfullmäktige och justeras årsvis i Samhällsbyggnadsnämnden.

Om din verksamhet bedöms ha behov av regelbunden tillsyn eller kontroll kommer du debiteras årsvis. Syftet med avgiften är att den ska täcka tillsynsmyndighetens arbete. Samtidigt innebär regelbunden tillsyn eller kontroll inte nödvändigtvis att den äger rum varje år. I de fall besöksfrekvensen är till exempel vart tredje år är avgiften fördelad på tre år.

Hur stor är avgiften?

Timavgifterna för prövning, tillsyn och kontroll från och med 1 mars 2024:

  • Miljöbalken- 1288 kronor/timme
  • Livsmedelslagen, ordinarie kontroll 1446 kronor/timme
  • Livsmedelslagen, uppföljande kontroll, registrering 1388 kronor/timme
  • Alkohollagen, folköl, tobakslagen, lagen om handel med vissa receptfria läkemedel - fast och rörlig avgift eller 1288 kronor/timme, se taxa
  • Strålskyddslagen, 1288 kronor/timme