En bild på Gnestahöjden med gamla vattentornet

Miljöskydd

Alla och allt vi gör påverkar vår gemensamma miljö - luften vi andas, maten vi äter och vattnet vi dricker. Ett gemensamt begrepp för denna typ av påverkan är många gånger miljöfarlig verksamhet. Här kan du läsa om vad som gäller.

Vissa miljöfarliga verksamheter behöver enligt miljöbalken lämna in en C-anmälan till miljöenheten, andra ansöka hos antingen miljöenheten eller länsstyrelsen om tillstånd för sin verksamhet.

Det kan gälla till exempel anläggande av enskilt avlopp, installation av värmepump, nyetablering av fordonstvätt, bensinstation eller vindkraftverk.

Du kan ta reda på om din planerade miljöfarliga verksamhet kräver C-anmälan eller A/B-tillstånd genom att läsa i bilagan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899), länk finns under "Relaterad info". Eller kontakta miljöenheten.

Frågor och svar

Hur vet jag om min verksamhet kräver en anmälan eller tillstånd?

 

Det finns en förordning till miljöbalken som är den lag som reglerar miljöfarlig verksamhet. I förordningen och i dess bilaga ser du vilka typer av verksamheter som behöver anmälas eller lämna in ansökan om tillstånd.

Även i kommunens lokala föreskrifter till skydd för människor och miljö regleras denna förprövning i vissa fall. Är du osäker fråga oss på miljöenheten.

Vad händer om jag inte anmält eller fått det tillstånd jag behöver?


Förutom att miljön riskerar att påverkas mer än nödvändigt så riskerar du att få en miljösanktionsavgift. Denna avgift måste du betala även om du av okunskap inte lämnat in en anmälan eller ansökan om tillstånd.

Nämn en skillnad för en verksamhet om den är anmälnings- eller tillståndspliktig?


En åtgärd som "bara" innebär att du ska lämna in en anmälan får påbörjas eller ändras utan att du fått ett svar från tillsynsmyndigheten.

Dock om det gäller en C-anmälan för miljöfarlig verksamhet gäller att du inte får påbörja verksamheten förrän tidigast sex veckor efter att du har lämnat in en anmälan som av miljöenheten kan anses vara komplett.

Klokast är dock att avvakta ett beslut från oss. På så sätt minskar du risken att du ska behöva göra om saker och ting med allt extra besvär och kostnader det kan medföra för dig.

Om du lämnat in en ansökan om tillstånd måste du däremot alltid avvakta ett beslut innan du startar din verksamhet eller ens vidtar någon åtgärd som har samband med verksamheten.