Utter

Däggdjur, grod- och kräldjur

Gnesta kommun har en för landskapet normal sammansättning av däggdjur. En särskilt skyddsvärd art är uttern som vissa vintrar finns i Sigtunaån i centrala Gnesta.

Stammen av bäver ökar och spåren av dess idoga gnagande syns vid många av kommunens sjöar och vattendrag. På senare år har det blivit lättare att få se bäver då de etablerat sig i Sigtunaån centralt i Gnesta tätort.

För tips om hur man bekantar sig med Gnestabävrarna kan du läsa Bertils naturtips, se länk under "Relaterad info". I delar av kommunen har bäverdammar skapat helt nya vattenmiljöer då avrinningen bromsas upp i nya våtmarker. Vildsvin är en annan art som ökar sin utbredning i kommunen. I de flesta skogsområden kan man se spår av vildsvinens bökande.

Rovdjur

Riksdagen har beslutat att de stora rovdjuren, inklusive varg, ska få finnas i livskraftiga stammar i Sverige. Det är också en följd av Sveriges åtaganden genom de internationella konventioner som vi antagit, bl.a. EU:s Art- och Habitatdirekt och Bernkonventionen.

Länsstyrelsen i Södermanlands län har sammanställt en förvaltningsplan för stora rovdjur som gäller mellan 2015 och 2019. Planen utgår från de nationella målen för rovdjur och tar hänsyn till de förutsättningar som finns i länet. Det övergripande målet för rovdjursförvaltningen i Södermanlands län är att så långt som möjligt underlätta spridningen av rovdjur söderut samtidigt som tamdjurshållning inte allvarligt försvåras och socioekonomisk hänsyn tas.

Läs länsstyrelsens förvaltningsplan för stora rovdjur genom att klicka på länken under "Relaterad info".

För att följa de rovdjursobservationer som görs kan du besöka Skandobs - Det skandinaviska rapporteringssystemet för björn, järv, lodjur och varg. Se länk under "Relaterad info". Klicka på ”Visa fynd” och välj Södermanlands län. Det går också bra att filtrera ned till Gnesta kommun. Har du en rovdjursobservation kan du rapportera den på samma Skandobs-sida.