Fåglar

Foto Bertil Karlsson

I Gnestaskogarna finns en god stam av tjäder

Gnesta kommun har en stor variation av miljöer, allt från storskogar med naturskogskarraktär till herrgårdsmiljöernas parklandskap med uråldriga ädellövsträd. Detta tillsammans med hällmarker, sjöar, mossar, odlingslandskap och ett otal andra miljöer bildar grunden för ett rikt och varierat fågelliv.

I kommunen har fram till 2017 observerats 231 fågelarter. Många av dessa är tillfälliga besökare under vår och höst men omkring 125 är häckande arter i kommunen. Av rödlistade (särskilt sårbara) finns i Gnesta kommun bland annat berguv, tjäder havsörn och en god förekomst av rördrom.