Barrskog i Marvikarna

Angrepp av Granbarkborre

Tidigare insatser för att förhindra spridningen av Granbarkborre har inte räckt. Kommunen planerar nu för fler åtgärder på lång och kort sikt.

Stora delar av Sverige har under några år drabbats av massiva angrepp av Granbarkborre. Enligt Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är Södermanland en av de regioner som är särskilt drabbade. Det beror på att förutsättningarna för Granbarkborren att föröka sig har varit extra gynnsamma här.

Torka, stress och röta underlättar spridningen

Angreppen startade torrsommaren 2018 då extra gynnsamma förhållanden, i form av torka, för granbarkborren skapades och förutsättningar för svärmning var goda. Torkan gör att träden har svårare att skydda sig mot angreppen.

Spridningen underlättas på grund av att granar en gång i tiden planterades på jordbruksmark. Granar som planteras på sådan mark växer snabbt och får lättare att drabbas av röta. Granbarkborre sprider sig snabbt i rötdrabbade träd.

Risk för fallande träd, eldsvåda och spridning

Granbarkborren är en skalbagge som dödar levande granar. De döda träden kan falla av sig själva utan ens en liten vindpust. Dessutom är de torra och fattar lätt eld.

Granbarkborren sprider sig snabbt till omkringliggande skog, och problemen med granskogsdöd följer med i samma takt.

Avverkning är enda skyddet

Det är viktigt att avverka träden i de drabbade områdena och ibland även omkringliggande skog för att minska spridningen av angreppen. Dessutom utgör döda träd en risk för människa och samhälle eftersom de ramlar lätt och riskerar att starta skogsbränder.

Vad gör kommunen?

Kommunens ansvar är att ta vara på skogens betydelse för folkhälsa och för skapandet av attraktiva boendemiljöer samt att värna om biologisk mångfald. Det är också kommunens ansvar att skydda invånare och besökare från risken att komma i vägen för fallande träd, samhället från skogsbrand och grannarnas skog från liknande angrepp.

I ett försök att komma till bukt med problemet lät kommunen avverka angripen och omkringliggande träd. I Björnlunda har åtgärderna haft effekt. Fram till våren 2021 var även Lötbodal fortsatt fritt från angrepp, men några mindre områden i Laxne var åter drabbade.

Fortsatt torka under sommaren 2021 och 2022 har förvärrat situationen och nu är stora områden angripna. Därför planeras nu ytterligare avverkningar.

Planeringen framåt ser i stora drag ut så här:

  1. Avverkningsanmälan skickas in och ska godkännas av Skogsstyrelsen.
  2. Listning av rödlistade arter bifogas anmälan. Avverkning sker ej där rödlistade arter finns.
  3. Inventering av Granbarkborreangreppets omfattning och trolig spridning. Sker så nära avverkningstiden som möjligt.
  4. Information och dialog med kommunens föreningar och individer som ofta rör sig i berörda marker.
  5. Tekniska förberedelser, som till exempel inhyrning av skogsmaskiner och förberedelser i skogen.
  6. Samhällsbyggnadsförvaltningen upprättar en långsiktig skogspolicy tillsammans med skogssällskapet och ser över skogsbruksplanen.

Skogsbruksplan, långsiktig skogspolicy och driftplanering

Kommunens gällande skogsbruksplan är upprättad för åren 2015-2024. Den beskriver hur skogen ser ut och hur den växer. Planen ger en nulägesbeskrivning av skogen och den innehåller råd om skötselåtgärder för de kommande tio åren. Med tanke på de snabba förändringar som skett med anledning av Granbarkborrens angrepp behöver planen ses över.

Utöver skogsbruksplan kommer kommunen också att upprätta en långsiktig skogspolicy. Den ska utgå från kommunens målbild att skapa en säker, robust skog som kan motstå kommande klimatpåverkan och ge plats för en ökad biologisk mångfald över tid.

Skogspolicyn kommer, tillsammans med skogsbruksplanen att utgöra en inriktning för hur driften av skogen planeras framöver.