fjäril på en blomma

Insekter och musslor

Gnesta kommun har fram till juni 2017 setts 1818 olika arter insekter, 100 spindlar och 32 sniglar/musslor enligt Sveriges lantbruksuniversitets Artdatabank.

Insektsfaunan är rik och varierad då det i Gnesta kommun finns en mängd biotoper, var och en med sin speciella uppsättning insekter. Av de insekter som är fridlysta i Sverige har endast Citronfläckad kärrtrollslända och Läderbaggen påträffats i kommunen. Läderbaggen är knuten till gamla ihåliga träd.

Eken är i särklass viktigast då den ofta blir ihålig men ändå är så kraftig att den kan stå kvar i ihåligt skick under lång tid. I de ihåligheter som finns i gamla ekar bildas den så kallade mulmen, ett brunt mjöl bestående av insekternas gnag, avföring och delar av döda insekter. Här lever flera olika småkryp varav flera är hotade till sin existens i Sverige, däribland läderbaggen.

Sörmlands landskapsinsekt är Strimlusen. Den är inte omöjlig att hitta bara man letar på rätt ställe. Skinnbaggen strimlus är knuten till flockblommiga växter. Stanna gärna till vid ett bestånd hundkex och titta lite närmare, kanske sitter det en landskapsinsekt bland blommorna.

Musslor är en bristfälligt undersökt grupp. Arbetet med inventeringar har utförts i länsstyrelsens regi. Några fynd av ovanliga arter finns dokumenterade. Den tjockskaliga målarmusslan som betecknas som starkt hotad har påträffats. Den missgynnade gråskaliga bärnstenssnäckan har rapporterats från en handfull lokaler i kommunen.