Växter, fanerogamer och kryptogamer

Enligt Sveriges lantbruksuniversitets artdatabank har 1205 kärlväxter setts, noterbart är de 118 arterna maskros. Svamparna är inte långt efter med 1245 sedda arter.

Som alltid handlar det om att ha aktiva botanister, vilket vi har i Gnesta kommun, men även en mångskiftande natur som skapar förutsättning för en mångfald av arter. I artportalen på artdatabankens hemsida, se länk under "Relaterad info", kan du få information om de senaste botaniska fynden, artlista för Gnesta kommun mm.

Förutom ovanliga kärlväxter finns ett antal andra spännande och krävande arter som är knutna och helt beroende av en speciell livsmiljö. Ett exempel är hjortronalgen som indikerar god vattenkvalitet. Hjortronalgen hör till blågrönalgsläktet Nostoc. Den lever på hårda bottnar i sjöar på 0,5-3 m djup. Algen påminner genom sin småknottriga hårda koloniform om ett hjortron, ibland om en köttbulle. Färgen varierar från grön till svartgrön.

Övergödning, försurning och ökad mängd av humus i vattnet betraktas som de största hoten mot hjortronalgen. Förekomst av hjortronalg tyder därför på bra vattenkvalitet. I Gnesta Kommun har algen påträffats i ett par sjöar.

Fridlysta växter

I Sörmland finns omkring 60 växter, däribland samtliga orkidéer som inte får inte plockas, grävas upp eller på annat sätt skadas. Det är också förbjudet att ta bort eller skada frön eller andra delar av plantan. En lista på samtliga fridlysta växter samt en beskrivning arterna hittar du på länsstyrelsens hemsida, se länk under "Relaterad info".

Av mossor är grön sköldmossa fridlyst arten har påträffats i samband med nyckelbiotopsinventeringar i naturskogar. Det finns två totalfridlysta svampar i länet, den ena saffranstickan har påträffats i kommunen. Den andra, bombmurklan finns i vår närhet så det är inte otroligt att även den kan uppmärksammas av en observant naturvandrare.

Plock- och uppgrävningsförbud

Några växter är så ovanliga eller känsliga för plockning att de måste skyddas för kommersiell plockning och uppgrävning. Av sådana växter är följande påträffade i Gnesta kommun:

Blåsippa, gullviva, gulsippa, liljekonvalj, lopplummer, revlummer, mattlummer, plattlummer och strandlummer får ej grävas upp eller plockas för försäljning.