Illustration över Gnestas nya vattenverk sett från framsidan.

Gnestas framtida vattenverk sett från Visbohammarsvägen. Illustrerat av Gatun Arkitekter.

Nytt vattenverk

Ett nytt vattenverk behövs för att rena vatten från Klämmingen till dricksvattenkvalitet. Vattenverket ska byggas etappvis och planeras vara i drift år 2027.

Vattenverket ska byggas i två etapper. I det första skedet bygger vi för en vattenkapacitet till 11 000 invånare i tätorten, vilket är den förväntade befolkningsmängden år 2045. Vattenverket ska även utformas så att det är möjligt att bygga ut för ökad vattenkapacitet i takt med en framtida ökad befolkningsmängd.

Sjön Klämmingens höga vattenkvalitet ger förutsättningar för en enkel och stabil beredningsprocess vid det nya vattenverket. Vattnet kommer att genomgå flera processteg, inklusive behandling med UV-ljus, innan det pumpas ut på ledningsnätet och hem till dig.

Byggentreprenörer för bygget av det nya vattenverket kommer att upphandlas enligt gällande upphandlingslagstiftning i samarbete med Telge Inköp, som har lång erfarenhet av liknande upphandlingar.

Varför bygger vi ett nytt vattenverk?

Ett nytt vattenverk behövs för att säkra tillgången och kvaliteten på vårt dricksvatten. Kapaciteten i det nya vattenverket kommer att bli betydligt större än i det nuvarande, för att klara den förväntade befolkningsökningen i och omkring tätorten under en lång tid framåt.

Kommer vattenkvaliteten att påverkas?

Klämmingens vatten har en mindre salthalt och håller en hög och jämn kvalitet. Det ger goda förutsättningar för en enkel men stabil beredningsprocess vid det nya vattenverket.

Vattnets kvalitet varierar något under tiden då man driftsätter det nya vattenverket, men ett nytt vattenverk kommer på sikt att påverka vattnets lukt och smak i positiv riktning.

Var ska det nya vattenverket stå?

Det nya vattenverket kommer att byggas på samma fastighet som det befintliga grundvattenverket, längs med Visbohammarsvägen

Med hänsyn till järnvägen, Visbohammarsvägen och grundläggningsförhållandena behöver vattenverket ligga på samma plats som den tegelbyggnad som finns där idag. Vi har utrett möjligheten till både renovering och bevarande av tegelbyggnaden, men projektet har kommit fram till att det inte möjligt. Just nu undersöker vi hur vi istället kan bevara minnet av den.

Hur finansieras vattenverket?

Vatten- och avloppsverksamheten i kommunen finansieras av avgifter. Alla fastighetsägare som är anslutna till kommunalt vatten och avlopp berörs av avgiften. Avgifternas utformning och storlek finns angivet i en VA-taxa.

Under vissa förutsättningar får skattemedel användas till att utveckla den allmänna VA-anläggningen, men verksamheten får aldrig vara vinstdrivande. I vilken utsträckning skattefinansiering kan vara aktuell är i nuläget inte beslutat.

Inledningsvis är 90 miljoner kronor avsatta för projektet. Under budgetarbetet för 2024 kommer vi att ta fram ytterligare underlag för vad investeringen kommer att kunna kosta.

Hur ser tidsplanen ut?

Det nya vattenverket planeras vara i drift under år 2027 med ett första spadtag för markentreprenad hösten 2025.

Mellan åren 2016–2020 genomfördes större utredningar och projektet Ny vattenförsörjning för Gnesta tätort startade hösten 2021.

Arbete pågår med projektets samtliga delprojekt:

  1. Ny vattentäkt: Länk till annan webbplats. Här ingår att ansöka om tillstånd att ta vatten för dricksvattenproduktion från sjön Klämmingen.
  2. Nya råvattenledningar: Länk till annan webbplats. Att projektera och anlägga nya ledningar från Klämmingen till ett nytt vattenverk.
  3. Nya distributionsledningar: Länk till annan webbplats. Att projektera och anlägga nya ledningar från det nya vattenverket till Gnesta tätort och inom tätorten. Målet är att utbyggnaden till viss del ska kunna göras i etapper.
  4. Nytt vattenverk: Länk till annan webbplats. Att projektera och bygga ett helt nytt vattenverk för att rena vatten från Klämmingen till dricksvattenkvalitet.