2020-07-27

Detta gäller för vattenskoter

Vattenskotrar har börjat förekomma i Gnesta kommun mer frekvent än tidigare. Här finns det varken farleder eller godkända områden, därför råder det förbud mot att köra vattenskoter.

Vattenskotrar har börjat förekomma i kommunen mer frekvent än tidigare därför är det nödvändigt att informera om vad som gäller. Vattenskoter får endast framföras i allmänna farleder och särskilda områden som godkänts av länsstyrelsen, se relaterad info. I Gnesta kommun finns det inga farleder och inga områden har godkänts därför råder det förbud. Det finns heller ingen sjö i kommunen där det är tillåtet att köra vattenskoter.

Vad är en vattenskoter?

Enligt vattenskoterförordningen är det en farkost vars längd understiger fyra meter, med ett vattenjetaggregat som främsta drivkälla och som har utformats för att framföras av en eller flera personer som sitter, står eller står på knä snarare än befinner sig i den.

Regler för vattenskotrar

Regelverket är lite oklart då de svenska bestämmelserna inte har prövats mot EU-reglerna. Detta har lett till stor missuppfattning att körning med vattenskoter skulle vara oreglerad förutom ålderskrav på 15 år. I väntan på att regeringen ändrar förordningen om vattenskotrar så gäller miljöbalken, sjötrafikförordningen och länsstyrelsens författningssamling för hela Sörmlands län.

Kort sagt, miljöbalken reglerar de allmänna aktsamhetsreglerna som alltid gäller i kontakt med natur- och miljö. Sjötrafikförordningen innebär att den som kör vattenskoter betraktas som befälhavare i lagens mening och har samma ansvar som alla andra som framför till exempel båtar på sjön. Det innebär bland annat att respektera sjötrafikförordningens regler och visa hänsyn. Se relaterad info.

Vad som gäller i Gnesta kommun framgår tydligast i länsstyrelsens förordning. Vattenskoter körning är generellt inte tillåtet annat än i allmänna farleder och i områden där Länsstyrelsen beslutat om undantag från det generella förbudet. Vad som är allmänna farleder beslutas av sjöfartsverket och finns markerade i sjökorten.

Får man köra vattenskoter någonstans i kommunen?

Svaret är nej tills eventuella anpassningar till EU-regler införts. I Gnesta kommun finns inga farleder och heller inga områden som länsstyrelsen godkänt för vattenskoterkörning.

Miljöpåverkan vid körning med vattenskoter

Miljöpåverkan av vattenskotrar har utretts i förarbetena till vattenskoterförordningen (prop. 1992/93:97). Störningarna handlar både om bullerstörningar och påverkan på djur- och växtliv. Intensiv körning med vattenskoter inom ett begränsat område, kan ge upphov till höga och oregelbundna ljudnivåer som kan upplevas som mycket störande. Körning med vattenskoter i anslutning till badplatser kan även medföra risk för påkörningsolyckor. I grunda vatten med mjuka bottnar finns risk för skador på växt- och djurliv. Mjukbottnar är näringsrika och är mycket viktiga för såväl fågellivet som fiskbeståndet. Vattenskoterkörning kan också ställa till med skada i andra områden med störningskänsligt fågelliv.