2023-04-04

Länsstyrelsen anmäler Gnesta kommun för miljöbrott

Anmälan gäller reningsverket i Gnesta som under perioden juni 2021-februari 2022 inte klarade gällande villkor för utsläpp av fosfor och BOD.

Fosfor är ett näringsämne som bidrar till övergödning. BOD (Biokemisk syreförbrukning) kan beskrivas som ett mått på hur mycket organiskt material som vattnet innehåller, samt mängd syre som krävs för att bryta ned det.

Hur kunde detta hända?

Reningsverket har en komplex och känslig process, som gör att det tar tid att identifiera fel- och optimeringsåtgärder. Många av problemen med reningsverket i Gnesta är kopplat till ojämna flöden av regn- och smältvatten. Det innebär dels att verket blir stressat när det utsätts för höga flöden av vatten, dels att det inte finns tillräckligt med näring i det inkommande flödet. Det i sin tur skapar en obalans som för med sig andra biverkningar i anläggningen.

Vad gör kommunen?

Kommunstyrelsen beslutade 2021 att utreda och påbörja insatser för att förbättra de undermåliga utsläppsvärdena i reningsverket. Beslutet har bland annat inneburit:

  • En investering i olika flödesstyrningar där den känsliga biologin kan skyddas vid höga flöden.
  • Personalen har, tillsammans med experter, analyserat verkets verkningsgrader och anpassat kontrollplaner för att nå en stabil och balanserad drift av anläggningen.
  • Regelbundna kontroller i olika bassängdelar för att så tidigt som möjligt upptäcka eventuell obalans.
  • Styr- och övervakningssystem som reglerar, larmar och dokumenterar värdena i de olika processtegen har utökats med nya instrument och kalibrering.

Hur mår reningsverket idag?

Efter flera förbättringar går anläggningen idag bättre och bättre, och den långsiktiga trenden är mycket positiv även om vi inte riktigt är i mål än. Personalen på reningsverket har utfört en beundransvärd insats och fått ordning på anläggningen.

Läs gärna vår artikel om förbättringar i Gnesta reningsverk

Vi är tacksamma för att problemen uppmärksammats, men vill poängtera att detta inte innebär någon förändring i dagens arbete då utredningar och insatser redan pågår.

Minskade utsläpp av BOD och fosfor

Tabellerna nedan visar hur stor del av BOD och fosfor som reningsverket reducerat under 2022.

Tabellen visar hur halterna a fosfor och BOD sjunkit från kvartal 1 till kvartal 4 under år 2022.