2022-11-17

Markundersökningar med geofysik

Under veckan gör vi geofysiska mätningar av marken där råvattenledningen från sjön Klämmingen till det nya vattenverket i Gnesta tätort ska gå.

Mätningarna är en del av alla utredningar som måste göras innan vi kan ansöka om tillstånd att använda Klämmingen som en ny vattentäkt.

Mätningarna utförs med ekolod och elektriska mätinstrument, som ger oss möjlighet att se hur jordlagerföljden ser ut långt ner i marken. På det sättet kan vi utreda om det exempelvis finns stenblock eller berg i vägen där råvattenledningen från Klämmingen till det nya vattenverket i Gnesta tätort är tänkt att gå.

Syftet med mätningarna

Syftet med veckans mätningar är dels att undersöka var det är lämpligast att anlägga flera infiltrationsdammar, dels att se hur och var den nya råvattenledningen bäst kan förläggas.

Genom att vi i ett tidigt skede skaffar oss en grundlig bild av markens egenskaper kan både miljöpåverkan och onödiga kostnader hållas nere.

Undersökning till fots

Personerna som utfört veckans mätningar kommer från företaget Norconsult. De har följt raka mätlinjer till fots, utan några maskiner, för att inte skada marken.

Flera utredningar

De geofysiska mätningarna av marken är en del i det omfattande miljöarbete som pågår för att få det tillstånd från Mark-och miljödomstolen som behövs för att kunna använda Klämmingen som ny vattentäkt. Förutom dagens mätning är vi hittills klara med en bottenprovtagning i Klämmingen och en naturvärdes- och fladdermusinventering. Utredningar som står på tur att göras är bland annat en fågelstudie och en bullerutredning.

Följ vårt arbete

Läs mer om kommunens arbete med den nya vattenförsörjningen för Gnesta tätort på gnesta.se/vattenforsorjningen2026