2022-06-23

Ny struktur för VA-taxa

Kommunfullmäktige i Gnesta kommun beslutade i måndags, 20 juni, om en ny struktur för VA-taxa. Beslutet innebär att kostnaderna för kommunens VA-verksamhet fördelas mer rättvist mellan kunderna.

Den nya strukturen följer branschorganisationen Svenskt Vattens nya normalförslag (P120) för hur avgiften kan tas ut för VA-verksamheten.

– Det är positivt att Gnesta kommun, precis som många andra kommuner i Sverige, följer Svenskt Vattens nya rekommendationer. Det gör att vi har en struktur som ger ett bra underlag för en skälig och rättvis debitering av kunderna, säger Anna-Karin Lindblad Wieslander, samhällsbyggnadschef i Gnesta kommun.

Den nya strukturen börjar gälla när den nya VA-taxan är bestämd. Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer nu att ta fram ett förslag till nya avgiftsnivåer som beräknas att fastställas av kommunfullmäktige i slutet av året.

Förändringar med den nya strukturen

Det nya normalförslaget till VA-taxa innebär några skillnader mot nuvarande struktur.

  • Taxan följer branschorganisationen Svenskt Vattens nya normalförslag P120.
  • Flerbostadshus får samma fasta brukningsavgift per bostadsenhet som andra boendetyper.
  • Fastighetsägaren/väghållaren kommer debiteras för avledning och rening av dagvatten från allmän platsmark.
  • Det kommer också finnas möjlighet till rabatterad dagvattenavgift om en fastighetsägare tar hand om regn- och smältvatten inom fastigheten.

Vad ska avgifterna täcka?

Avgifterna ska täcka kostnader för hela VA-försörjningen. Det kan vara alltifrån utbyggnad och underhåll av ledningsnät till vattenförsörjning och avloppshantering. Med avlopp menas både spillvatten och dagvatten från den egna fastigheten, gatan och/eller andra allmänna områden.

Brukningsavgiften betalas löpande varje månad av alla fastigheter med ett abonnemang. Den består av en fast och en rörlig del.

Anslutningsavgifter är en engångsavgift som betalas vid anslutning till det kommunala vatten- och avloppsystemet.