2022-10-13

Provtagning i Klämmingen och Frösjön

Igår togs det bottenprover i Klämmingen och Frösjön. Proverna är en del av alla utredningar som måste göras innan vi kan ansöka om tillstånd att använda Klämmingen som en ny vattentäkt, då den befintliga inte längre räcker till.

Vi vet sedan tidigare att vattenkvalitén i Klämmingen är bra. Med proverna vill vi styrka det samt se om det finns några skyddsvärda arter att ta hänsyn till som kan påverkas av råvattenledningen som ska gå från Klämmingen genom Frösjön.

– Vi hittade exempelvis märlkräftor i Klämmingen vilket tyder på goda förhållanden i sjön, utan syrebrist eller övergödning. En annan parameter vi tittar på är siktdjupet. I Klämmingen var det fem meter vilket är väldigt bra då det visar på att det är en välmående sjö, berättar Simon Tytor och Mikaela Sandgathe, specialister inom sötvattensekologi på Medins havs och vattenkonsulter, som utförde bottenprovtagningen.

Analys av proverna

Det togs ett flertal prover på olika platser under dagen, både i Klämmingen och Frösjön. Samtliga prover kommer nu att analyseras, vilket kommer ta några månader innan vi har ett resultat.

Flera utredningar

Bottenprovtagningen är en del i det omfattande miljöarbete som pågår för att få det tillstånd från Mark-och miljödomstolen som behövs för att kunna använda Klämmingen som ny vattentäkt. Förutom dagens bottenprovtagning är vi hittills klara med en naturvärdes- och fladdermusinventering. Utredningar som står på tur att göras är bland annat en fågelstudie, utredning om eventuell grundvattenpåverkan och en bullerutredning.

Läs mer om kommunens arbete med den nya vattenförsörjningen för Gnesta tätort på gnesta.se/vattenforsorjningen2026