2022-04-04
Tecknat utropstecken med gul bakgrund

Underhåll vid Gnesta avloppsreningsverk

Den 4 – 8 april planerar vi att utföra underhållsarbeten i Gnesta avloppsreningsverk. Under den tiden kommer vi att brädda avloppsvatten. Bräddning innebär att vi släpper ut delvis renat avloppsvatten.

Tiden för underhåll och bräddning kan komma att ändras beroende på hur arbetena fortlöper.

Varför utför vi underhåll?

Vi kommer att rengöra och reparera bassänger och utrustning. I bassängerna renas vattnet genom att bakterier bryter ner näringsämnen med syre. I dagsläget är syretillförseln försämrad vilket försämrar reningen. Underhållet behövs för att reningen ska förbättras på lång sikt vilket kommer att minska näringen som släpps ut till Sigtunaån.

Varför måste vi brädda vatten?

Under tiden vi utför arbeten måste vi stänga av och brädda det vatten som kommer in till avloppsreningsverket. Bassängerna som ska underhållas är sammanlänkade, därför kan inte en bassäng i taget underhållas och reningsverket samtidigt vara i gång. Under arbetet planerar vi att separera bassängerna för att i framtiden lättare kunna utföra underhåll utan att brädda vatten.

Hur påverkar bräddningen naturen?

Avloppsvattnet innehåller näring och organiskt material som förbrukar syre. Bräddningen kan därför bidra till övergödning och syrebrist i Sigtunaån och i Sillen. Vi har anmält till Länsstyrelsen att vi kommer att brädda avloppsvatten.

Vad kan du göra?

För att minska mängden vatten som bräddas uppmanar vi boende i Gnesta tätort att vara extra sparsamma med vattenförbrukningen från måndagen den 4 april till och med fredag den 8 april.