2022-12-12
Provtagning vid Frösjöstrand

Provtagning vid Frösjöstrand

Vattenkvalitén vid Frösjöstrand

Vattnet vid badplatsen Frösjöstrand har periodvis haft förhöjda halter av E. coli-bakterier och intestinala enterokocker (tarmbakterier). Vi har ännu inte lyckats lokalisera vad problemet beror på, men utredningar pågår.

Prover av badvattenkvalitén vid Frösjöstrand har visat att vattnet vid badplatsen periodvis haft förhöjda halter av E. coli-bakterier och intestinala enterokocker (tarmbakterier). Detta kan utgöra en fara för människors hälsa, särskilt för små barn som lätt får i sig vatten när de badar. För att inte riskera att badgäster blir sjuka stängdes badet inför badsäsongen 2022.

Vad beror problemet på?

De möjliga källorna till dem förhöjda bakteriehalterna som vi identifierat är vattendraget Valasjögraven, båtar eller fåglar vid badplatsen.

  • Valasjögraven, som mynnar ut vid badplatsen, för med sig vatten från ett stort område i Gnesta tätort. I området finns pumpstationer som vid kraftigt regn kan brädda (tillfälligt släppa ut orenat avloppsvatten), och det kan finnas felkopplade avlopp från enskilda fastigheter. Uppströms Valasjögraven bedrivs även lantbruk med djur, där det finns en risk att bakterier från djurens avföring sprids till vattnet.
  • Bredvid badplatsen ligger båtar vid bryggan. Om båtarna är utrustade med toalett ombord finns en risk att dessa kan tömmas eller läcka invid badplatsen.
  • Vid de provtagningar som kommunen utfört varannan vecka sedan april 2022 har spillning från fåglar förekommit på bryggan vid i stort sett varje provtagning. Spillningen kan vid regn sköljas ner i sjön och orsaka förhöjda bakteriehalter.

Vad gör kommunen?

Under 2022 har vi utökat provtagningarna vid Frösjöstrand och utfört flera utredningar om vattenkvalitén där. Provtagningarna har visat att de höga halterna av bakterier uppkommer oregelbundet vilket tyder på att bakterierna kan komma från flera olika källor. Utredningarna har ännu inte visat ett konkret utsläpp eller felkälla. Under året har vi bland annat:

  • Utfört provtagningar i brunnar för att se om det eventuellt finns felkopplade ledningar. I de fall där proverna har visat på förhöjda halter av bakterier har vi utfört visuella kontroller genom rökning av ledningsnät. Ingen av brunnarna som kontrollerats visuellt har varit felkopplade.
  • Dykare har kontrollerat avloppsledningen från Frönäs till Gnesta reningsverk och försett den med larm för att snabbt upptäcka om ledningen brister.
  • Kalibrerat mätare och larm för bräddning i pumpstationer uppströms Valasjögraven för att säkerställa att bräddningar blir upptäckta.

Vilket är nästa steg framåt?

Arbetet med provtagningar vid badplatsen kommer pågå till årsskiftet 2022–2023, alternativt fram till sommaren 2023. De utförs i syfte att fånga upp variationer över en längre tid. Utredningar som vi planerar att göra är:

  • Tillsyn på gårdar, framför allt med djurhållning, som ligger vid diken, vattendrag och sjöar som leder vatten till badplatsen. Detta för att säkerställa att djurhållning och gödselhantering sker på ett sådant sätt att det inte riskerar att förorena vatten.
  • Ledningar som leder till en pumpstation som vid höga flöden kan brädda avloppsvatten uppströms Valasjögraven ska grävas upp och funktionkontrolleras.

Kan vi bada nästa sommar?

Vi kan inte säga än om vi avråder från bad nästa sommar. Men vi fortsätter hela tiden att undersöka, utreda och utesluta eventuella felkällor till de förhöjda bakteriehalterna vid badplatsen. Vi uppdaterar er så snart vi har ytterligare information.