2023-04-24
Provtagning vid Frösjöstrand

Provtagning vid Frösjöstrand

Vattenkvaliteten vid Frösjöstrand

Frösjöstrand har tidigare haft förhöjda halter av E. coli-bakterier och intestinala enterokocker (tarmbakterier). Under våren 2023 har dock vattenprover visat på tjänligt vatten.

Undersökningar görs för att hitta en förklaring till varför badvattnet återkommande innehåller bakterier. Vi har ännu inte hittat orsaken.

Vad beror problemet på?

De möjliga källorna till dem förhöjda bakteriehalterna vi identifierat är vattendraget Valasjögraven, båtar eller fåglar vid badplatsen.

Valasjögraven, som mynnar ut vid badplatsen, för med sig vatten från ett stort område i Gnesta tätort. I området finns pumpstationer som vid kraftigt regn kan brädda (tillfälligt släppa ut orenat avloppsvatten) och det kan också finnas felkopplade avlopp från enskilda fastigheter. Uppströms Valasjögraven bedrivs även lantbruk med djur, där det finns en risk att bakterier från djurens avföring sprids till vattnet.

Bredvid badplatsen ligger båtar vid bryggan. Om båtarna är utrustade med toalett ombord finns en risk att dessa töms eller läcker invid badplatsen. Vid provtagningar som kommunen utfört under våren 2023 har det funnits spillning från fåglar på bryggan. Spillningen kan vid regn sköljas ner i sjön och orsaka förhöjda bakteriehalter.

Vad gör kommunen?

Under 2023 har prover tagits regelbundet och de har visat på tjänligt vatten.

Under våren planerar vi att gräva upp och funktionskontrollera ledningar vid en pumpstation som vid höga flöden kan brädda avloppsvatten uppströms från Valasjögraven.

Detta gjordes 2022

Provtagningarna 2022 har visat att de höga halterna av bakterier kan uppkomma oregelbundet, vilket tyder på att bakterierna kan komma från flera olika källor. Utredningarna har ännu inte visat ett konkret utsläpp eller felkälla.

Under 2022 har bland annat:

  • Provtagningar utförts i brunnar för att se om det eventuellt finns felkopplade ledningar. I de fall där proverna har visat på förhöjda halter av bakterier har vi utfört visuella kontroller genom rökning av ledningsnät. Ingen av brunnarna som kontrollerats visuellt har varit felkopplade.
  • Dykare kontrollerat avloppsledningen från Frönäs till Gnesta reningsverk och försett den med larm för att snabbt upptäcka om ledningen brister.
  • Mätare och larm kalibrerats i pumpstationer uppströms Valasjögraven för bräddning (tillfälligt utsläpp av avloppsvatten) för att säkerställa att bräddningar blir upptäckta.
  • Tillsyn på gårdar, framför allt med djurhållning, som ligger vid diken, vattendrag och sjöar som leder vatten till badplatsen. Detta för att säkerställa att djurhållning och gödselhantering sker på ett sådant sätt att det inte riskerar att förorena vatten.

Kan vi bada sommaren 2023?

Just nu avråder vi inte från bad, men vi fortsätter hela tiden att undersöka, utreda och utesluta eventuella felkällor till de ibland förhöjda bakteriehalterna vid badplatsen.