2023-05-29

Vi mäter vattennivån i Nyckelsjön

I arbetet med den nya vattenförsörjningen har Gnesta kommun installerat ett mätinstrument vid Nyckelsjöns utlopp som under ett års tid kommer registrera variationer i sjöns vattenstånd.

En stor del av vattnet i Klämmingen kommer genom Nyckelsjön, vars vattenstånd är mycket lågt. Syftet med mätinstrumentet, som nyligen installerades, är att mäta hur stora nivåvariationerna i sjön är och hur dessa förhåller sig till nivåerna i sjön Klämmingen.

Anledningen till att vi gör dessa mätningar är för att vi vill ta reda på vilken påverkan ett vattenuttag ur Klämmingen kan få på uppströms liggande sjöar, så som Nyckelsjön.

Flera mätinstrument av vattennivån

Kommunen mäter även vattennivåerna på ett antal andra ställen i Klämmingen, Frösjön och i Sigtunaån för att få en helhetsbild över hur vattennivåerna varierar i de olika sjöarna och vattendragen.

Mätningarna är en del i arbetet med den nya vattenförsörjningen för Gnesta tätort och kommer ge oss ett bra underlag för att utreda om vi behöver sätta in några skyddsåtgärder.

Följ gärna vårt arbete med den nya vattenförsörjningen på gnesta.se/nyavattenforsorjningen.