Frågor och svar om bevattningsförbudet

Här hittar du de vanligaste frågorna och svaren om vattensituationen och bevattningförbudet. Vi ger också svar på vanliga missförstånd.

Om bevattningsförbudet

Varför införs bevattningsförbudet?

Under hösten och vintern har det kommit mindre nederbörd än normalt. Det innebär att våra grundvattennivåer är kritiskt låga. Eftersom vi inte vet hur det blir med nederbörden framöver behöver vi agera för att förebygga brist på dricksvatten. Gnesta kommun har därför beslutat att införa bevattningsförbud för dig med kommunalt dricksvatten i Gnesta kommun.

Varför har det inte införts bevattningsförbud tidigare?

Vi har haft trygga vattennivåer och en rimlig förbrukning, men vi ser nu att nivåerna sjunker och förbrukningen ökar.

Varför infördes bevattningsförbudet i Björnlunda, där det är en ytvattentäkt?

Problemet vid just Björnlunda var inte de sjunkande grundvattennivåerna, utan att det i Björnlunda förbrukades betydligt mer vatten än normalt. Alla vattenverk har en maxkapacitet. Det finns alltså en begränsning i hur mycket vatten som kan produceras. Trots uppmaningar om att man inte skulle förbruka mer vatten än nödvändigt ökade alltså förbrukningen kraftigt under sommaren 2018. Därför var vi tvungna att lägga ett bevattningsförbud även i Björnlunda för att kunna garantera tillgången till ett säkert dricksvatten.

Hur länge gäller bevattningsförbudet?

Bevattningsförbudet gäller från och med den 23 juli och tillsvidare. Enligt våra prognoser räknar vi med att förbudet kommer gälla under hela sommaren.

Vad gäller för näringslivet?

Bevattningsförbudet gäller för alla. Vissa företag är beroende av vatten för att upprätthålla sin produktion, vi ber dessa tänka igenom sina rutiner för användning av vatten.

Min granne struntar i bevattningsförbudet. Hur ska jag göra?

Din granne känner kanske inte till bevattningsförbudet, så prata med din granne om du har möjlighet. Läget är allvarligt och vi behöver alla hjälpas åt att spara vatten. Dricksvattnet ska endast användas till mat, dryck och hygien.

Vad händer om jag inte följer bevattningsförbudet?

Om du, som kund, bryter mot bevattningsförbudet kan Gnesta kommun stänga av vattnet eller strypa vattentillförseln till din fastighet med stöd av LAV (Lagen om Allmänna Vattentjänster). Vi övervakar dricksvattenförbrukningen kontinuerligt och kommer att besöka områden där förbrukningen avviker från normal konsumtion.

Går det att få dispens från bevattningsförbudet för till exempel högtryckstvätt, bevattning av gräsmatta eller nyplanterade växter?

Nej, för hushåll kan vi tyvärr inte göra några undantag. Försök att spara eventuellt regnvatten och använda där det är möjligt istället.

Gäller bevattningsförbudet även för mig med egen brunn?

Nej, men vi rekommenderar ändå att du är sparsam på grund av de generellt låga grundvattennivåerna.

Varför sänker ni inte trycket i dricksvattenledningarna istället?

Sänker vi trycket i vattenledningarna kan vattnet i vissa ledningar bli för stillastående. Då finns det risk att bakterier kommer in i vattnet som påverkar dricksvattenkvaliteten. Sänkt tryck kan också göra att de som bor högt, t.ex. i flervåningshus, inte får tillräckligt med vatten i kranen. Om läget förvärras kan det ändå bli aktuellt med att sänka trycket, men i dagsläget uppmanar vi istället till sparsamhet. Genom att förändra vanorna i vardagen kan du som enskild individ göra stor skillnad. Du sparar till exempel 48 liter vatten om du stänger av kranen i 4 minuter medan du borstar tänderna. Genom att använda dricksvattnet klokare kan vi spara mycket vatten.

Kan man ta vatten från intill liggande vattendrag eller sjöar för bevattning?

Uttag av yt- eller grundvatten för bevattning räknas som vattenverksamhet. Vattenverksamhet regleras i 11 kap miljöbalken och hanteras av Länsstyrelsen eller mark- och miljödomstolen.
Till vattenverksamhet hör även uttag av vatten för t.ex. bevattning eller kylbehov.
För vattenverksamhet krävs generellt tillstånd från mark- och miljödomstolen. För vissa mindre omfattande vattenverksamheter räcker det att anmäla dem till Länsstyrelsen. För vattenverksamheter där det är uppenbart att varken allmänna eller enskilda intressen påverkas negativt krävs varken anmälan eller tillstånd.

Frågor har ställts om vad som gäller för att hämta vatten i sjöar och vattendrag under rådande torka. Om mindre mängder vatten ska hämtas, typ några dunkar eller någon enstaka kubikmeter, behövs inga tillstånd. Vattnet tillhör dock markägaren varför ett löfte om vattenhämtning ska inhämtas.

Gäller det större mängder än så får man använda det sunda förnuftet. Man får inte hämta vatten i den omfattningen att det kan påverka natur- eller miljövärden. En mindre bäck till exempel som håller på att torka ut är inget lämpligt hämtställe. Ska en privatperson eller lantbrukare bevattna i större skala bör en kontakt tas med länsstyrelsen. För en lantbrukare gäller även att tvärvillkoren kan påverkas om bevattning sker utan en föregående kontakt med länsstyrelsen.

Tänk också på att man inte kan stå på allmän väg och pumpa vatten utan att trafikverkets säkerhetsvillkor uppfylls.

För kontaktuppgifter till Länsstyrelsen, se relaterad info.

Om vattensituationen

Varifrån tas det kommunala vattnet?

Det kommunala dricksvattnet i Gnesta kommun kommer från fyra olika vattenverk med ett verk för varje tätort. Tre av vattenverken gör drickvatten av grundvatten medan ett vattenverk har ytvatten som råvattenkälla. 

Vad gör VA-enheten?

VA-enheten bevakar och mäter våra grundvattennivåer kontinuerligt. På grund av låg nederbörd har grundvattennivåerna sänkts och börjar nu närma sig kritiskt låga nivåer. Eftersom det är svårt att förutse hur nederbörden kommer att se ut framöver behöver Gnesta kommun agera för att förebygga en brist på dricksvatten.

Vad är grundvatten?

Grundvatten består av regn och snö. Det mesta av grundvattnet bildas under den kalla årstiden. Då är avdunstningen liten och större delen av nederbörden kan bilda grundvatten. Under sommaren då det är varmare ute brukar större delen av nederbörden avdunsta eller tas upp av växterna.

Varför är det brist på dricksvatten?

Det är generellt låga grundvattennivåer i stora delar av landet och den rådande situationen beror på att det kommit ovanligt lite nederbörd. Nederbörden blir sedan grundvatten, och är en viktig del i vårt dricksvatten. 3 fjärdedelar, cirka 75 procent, av dricksvattnet i Gnesta kommun består av naturligt grundvatten och resten pumpas upp från en ytvattentäkt.
För mer information om grundvattennivåerna besök SGUs webbplats.

Beror vattenbristen på att Gnesta växer?

Nej, situationen beror inte på att Gnesta växer utan på att det kommit ovanligt lite nederbörd under maj och juni i år. Vi har planerat för ett växande Gnesta och vid normal nederbörd skulle det inte vara några problem att förse medborgarna med vatten. Vi gör prognoser utifrån befolkningstillväxten och räknar på kapaciteten och den volymökning som behöver ske för ett växande Gnesta. De beräkningarna visar att vi efter pågående förstärkningar och uppdimensioneringar i dricksvattenprocessen, vid normal nederbörd klarar dricksvattenförsörjningen fram till ca år 2025.

Varför höjer ni inte taxan för vatten, då skulle folk förbruka mindre?

Vi får inte ta in mer pengar än vad verksamheten behöver för att täcka sina kostnader.

Vad gör ni för att förhindra vattenläckor, det måste ju innebära stort slöseri på vatten?

Det är ofrånkomligt att det ibland uppstår läckor på ledningarna, i form av rörbrott, fräthål eller sprickor. Läckorna kan till exempel bero på tjäle, förändrade grundvattennivåer eller olika markförhållanden. Ibland uppstår mindre läckage som är svåra att upptäcka, men vi åtgärdar alltid läckor så fort de upptäcks. Dessutom sker en övervakning av nätet för att snabbt upptäcka förändringar i flödet, vilket kan vara ett tecken på en läcka.

Om grundvattenivån

Hur snabbt sjunker grundvattennivån under sommarmånaderna?

Grundvattennivån sjunker vanligtvis ca 1 cm per dygn.

När under året brukar grundvattennivån vara som lägst?

I Götaland och större delen av Svealand brukar grundvattennivåerna vara som lägst under perioden augusti till september. I större delen av Norrland är nivåerna lägst i mars och april.

Vattennivån i grundvattenmagasinet har varit lågt under hela året.

Varje vecka mäter vi nivån i grundvattenmagasinen och de visar på bättre nivåer än samma period förra året. Vi införde bevattningsförbud nu för att dels minska avsänkningen i grundvattnet och dels för att vattenverken går för högtryck. Vi måste även tänka på hur torkan påverkar framåt och spara på resurserna i händelse av t ex brändereller att vi inte får en bra påfyllning av grundvattnet under kommande höst och vinter.

Varför är grundvattennivåerna så låga under sommaren?

Under våren och sommaren ökar avdunstningen av det vatten vi får genom nederbörden samtidigt som växterna är aktiva och tar upp stora mängder av markens vatten. Om växtligheten kommer igång tidigt på våren tas sammanlagt större vattenmängder upp av växterna vilket minskar grundvattenbildningen).

Hur lång tid tar det från nederbörd tills att grundvattennivån höjs?

Det är svårt att säga då det beror på många faktorer som hur mycket det regnar, hur regnandet är fördelat över tiden, markens fuktighet före regnandet, geologiska förutsättningar och topografiskt läge. Årstiden har stor betydelse eftersom merparten av grundvattenbildningen brukar ske under vår och höst då. Under den varma årstiden brukar merparten av nederbörden avdunsta eller tas upp av växterna. 

Bevattning med slang och vattenspridare

Jag har tänkt anlägga ny gräsmatta/sätta ny häck. Hur ska jag göra?

Du får inte vattna din nya gräsmatta eller häck med vattenslang eller vattenspridare. Vi rekommenderar att du avvaktar med att anlägga ny gräsmatta eller sätta ny häck så länge det råder bevattningsförbud.

Om pool och bad

Varför får man fylla pooler som är nedgrävda, men inte de som är ovan jord?

Bevattningsförbudet gäller alla pooler, även uppblåsbara pooler, badtunnor och spa-bad. En nedgrävd pool får bara fyllas till en nivå där poolstommen inte riskerar att kollapsa, men inte mer. Se informationen som du fick när poolen installerades eller kontakta din poolförsäljare om du är osäker. Poolen får inte fyllas för att du ska kunna bada i den.

Jag har investerat massor i min pool och nu ska jag inte kunna använda den. Kan jag köpa vatten någon annanstans ifrån?

Vi har tyvärr inte möjlighet att tillhandahålla den servicen.

Får jag köpa vatten från en annan kommun för att fylla min pool?

Ja, om du hittar en speditör som levererar vatten från en kommun utan bevattningsförbud. Det är generellt låga vattennivåer i hela landet och många kommuner har allvarliga problem med vattenförsörjningen. Vi rekommenderar att du sparar kvittot på vattenleveransen, ifall någon undrar om du brutit mot bevattningsförbudet för att fylla poolen.

Kommer badhuset att öppna som vanligt i augusti? Då hjälper ju inte de till att spara vatten.

I ett badhus kan väldigt många bada. Vi har valt att inte införa bevattningsförbud på badhuset då det är av samhällsnytta. Simskolor, rehabilitering och att många medborgare kan nyttja badhuset samtidigt ligger till grund för beslutet. Däremot gäller det att vara sparsam med vattnet även där.

Får inte mina barn bada i en uppblåsbar pool?

Nej, det får de tyvärr inte som läget är nu. Vi hänvisar till simhallar och badsjöar istället.

Får jag fylla poolen så att jag kan köra reningsverket?

Nej, det får du inte. Dricksvatten får bara användas för att fylla nedgrävda pooler till en nivå där poolstommen inte riskerar att kollapsa, men inte mer. Om du fyller poolen för att kunna köra reningsverket går det åt betydligt större mängder vatten och poolen blir badbar. Vill du fylla poolen så att du kan köra reningsverket får du istället kontakta en privat speditör och köpa annat vatten. Spara då kvittot på vattenleveransen, ifall någon undrar om du brutit mot bevattningsförbudet för att fylla poolen.

Om biltvätt

Om jag nu inte får tvätta bilen med slang på garageuppfarten, hur ska jag veta vilken biltvätt jag ska åka till istället? Vilka biltvättar återanvänder vattnet?

Vi har tyvärr ingen sammanställning över biltvättar som återanvänder vattnet. Sök på internet eller fråga på din biltvätt. Det viktigaste är att du åker till en gör-det-själv-hall eller biltvätt och inte tvättar bilen hemma på garageuppfarten.

Varför får biltvättar som inte återanvänder vattnet ha öppet?

Det finns ingen lagstiftning som kräver att en biltvätt måste ha en lösning där de återanvänder tvättvattnet. Gör-det-själv-hallar för biltvätt får ha öppet under förutsättning att så mycket åtgärder som möjligt vidtas för att minska vattenförbrukningen genom att till exempel minska vattentrycket och sätta upp anslag om att använda så lite vatten som möjligt under en tvätt.

Om vattenläckor

Hur arbetar Gnesta kommun med vattenläckor?

Vi arbetar kontinuerligt med läcksökning och planerar även att investera i mer teknisk utrustning och fler flödesmätare för snabbare upptäcka läckor och för att underlätta och effektivisera arbetet.

Det är ofrånkomligt att det ibland uppstår läckor då stora delar av landets ledningsnät byggdes under 1950- och 60-talen. Läckage kan uppstå i form av rörbrott, fräthål eller sprickor på grund av till exempel tjäle, förändrade grundvattennivåer eller olika markförhållanden. Vi åtgärdar alltid läckor så fort de upptäcks. Dessutom sker en övervakning av nätet för att snabbt upptäcka förändringar i flödet, vilket kan vara ett tecken på en läcka. På så sätt kan vi snabbare lokalisera läckor och den drabbade ledningen kan stängas av, för att förhindra att mer vatten läcker ut.

Vår personal är alltid uppmärksamma på eventuella ökade flöden i brunnar när vi jobbar med andra ledningsarbeten. Vi arbetar också strukturerat med tekniska lösningar för att tidigt kunna upptäcka avvikelser.

Hur upptäcker jag en vattenläcka?

En läcka kan uppstå på servisledningen för vatten utan förvarning. Om vattnet rinner ut i marken är läckan ofta svår att upptäcka. När läckan har uppstått före vattenmätaren registreras heller inte någon ökning i förbrukningen. Gör det därför till en vana att inte bara titta på mätaren utan också lyssna på den. Om det susar vid mätaren, trots att alla kranar i huset är stängda, så läcker ledningen. Läckan ska repareras snarast för att inte riskera att fastigheten drabbas av en vattenskada.

Om enskild brunn

Vad är skillnaden mellan kommunalt och enskilt vatten?

Är du ansluten till det kommunala nätet så är det Gnesta kommun som har ansvar för att leverera vatten av god kvalitet till vattenkollektivet. Har du däremot en egen brunn är du själv ansvarig för ditt vatten. Då är det upp till dig att se till att den har tillräckligt med vatten som är av god kvalitet. Hushåll på landsbygden har ofta en enskild brunn, liksom en del skolor, förskolor och äldreboenden. Det är också vanligt att lantbrukare har egna brunnar med vattenuttag till djuren.

Gäller bevattningsförbud även de som har enskild brunn?

För enskilda brunnar gäller inte något generellt bevattningsförbud, men det är viktigt att tänka på att vi alla tar vatten ur samma grundvattenresurs. Eftersom grundvattennivån är låg rekommenderar därför Gnesta kommun även fastighetsägare som har egen brunn att vara försiktig med sin förbrukning.

Jag har inga problem med min brunn just nu, varför ska jag hushålla med vattnet?

De lägsta grundvattennivåerna uppmäter vi i normala fall i augusti-september. Det betyder att de låga grundvattennivåer som vi ser just nu riskerar att påverka vattenförsörjningen negativt under sommaren och även under tidig höst. Det gäller alltså att spara nu för att kunna använda senare.

Vad gör jag när vattnet nästan är slut/helt slut i min brunn?

Det är du som fastighetsägare som har ansvar för att det finns vatten i din brunn, och att den håller rätt kvalitet. Är det låga vattennivåer generellt behöver man vara sparsam med vattnet om man har egen brunn. Det kan behövas mycket nederbörd och kan ta lång tid innan nivåerna i grundvattnet är återställda. I extrema fall kan dock brunnen sina, och man behöver akut hjälp. Du är välkommen att kontakta miljöenheten för mer information, se kontakt.

Levererar Gnesta kommun dricksvatten till fastighetsägare med enskild brunn?

Tyvärr kan inte Gnesta kommun hjälpa dig med att fylla din brunn med vatten. Dricksvatten är ett livsmedel och vi kan inte garantera en fullgod produkt under hela kedjan om vi kör ut den. Vi rekommenderar därför att du tar kontakt med en privat aktör eller vänner och bekanta som kan hjälpa dig med leverans av vatten. Vi som kommun får heller inte konkurrera med privata aktörer genom att sälja och transportera vatten till dem som inte har kommunalt vatten.

Vad ska jag tänka på när jag hämtar dricksvatten i dunkar så att det håller sig fräscht?

Fyll dunkarna med dricksvatten av bra kvalitet, till exempel kommunalt dricksvatten. Använd väl rengjorda flaskor eller dunkar och förvara vattnet mörkt och så svalt som möjligt. Glasbehållare eller plastflaskor/dunkar märkta med symbolen ”glas och gaffel” är utmärkta. Rent dricksvatten i en ren behållare i kylskåp bör dock hålla minst lika länge som mjölk i kylskåp, dvs minst en vecka, troligen mycket längre tid.

Varför får jag sms vid driftstörningar, bevattningsförbud med mera från VA-enheten?

Vi har i kommuninformationen informerat om att vi kommer att använda en sms-tjänst för exempelvis driftstörningar. Denna tjänsten använder vi istället för att lägga lappar i varje brevlåda både för att spara på miljön och tid då vi kan fokusera mer på de arbetsuppgifter vi har. Genom tjänsten har vi också möjlighet till att snabbt få ut information till berörda kunder.

Mobilnummer matchas med adressen i Gnesta kommun. Vi talar alltså om vilka adresser vi vill skicka sms till och sedan hämtas registrerade mobilnummer på dessa adresser.

Har du fått ett sms men vill avregistrera ditt mobilnummer för kommande sms gällande driftstörningar om vatten- och avlopp, gör du det enkelt genom ett formulär, se relaterad info.

Har du en mobiltelefon som inte är registrerad på din adress i Gnesta, så kan du enkelt anmäla telefonnumret och adressen genom ett formulär, se relaterad info.