Latrin/torrtoalett

Funderar du på att installera en torrtoalett? Här kan du läsa om vad som gäller.

Det finns idag flertalet alternativ till traditionella vattentoalett-lösningar som man med fördel kan använda sig av för att lösa toalett frågan på sin fastighet. De vanligaste lösningarna är att man har en urinsorterande torrtoalett, ett multrum med mulltoalett eller ett traditionellt utedass.

Läs mer om torra toalettlösningar på Avloppsguidens hemsida, och om kommunens latrinhämtning, se relaterad info.

Anmälan till miljöenheten

Det krävs anmälan till miljöenheten för att inrätta:

  • förmultningstoalett
  • eltoalett
  • torrtoalett med latrinkompostering

Kompostering av latrin är endast tillåtet om det kan ske utan att olägenhet för människors hälsa eller miljön uppstår. Du behöver ansökan om tillstånd hos miljöenheten för detta.

Varför ska jag välja något annat än vanlig WC?

Av flera orsaker kan det vara motiverat att välja en annan typ av toalett än den traditionella vattenklosetten.

Vattenbrist

I vissa områden där tillgången på vatten kan vara liten så är det viktigt att hålla vattenförbrukningen nere.  

Skydda dricksvattentäkten

Om din avloppsanläggning ligger nära din egen eller någon annans brunn finns det risk för förorening av dricksvattnet. Genom att använda en torr toalettlösning eller en sluten tank för klosettavloppet undviker du att släppa ut en stor del av de smittämnen och andra föroreningar som annars skulle ha hamnat i avloppet.

Höga krav på rening

I känsliga områden, till exempel nära en sjö, ställs ofta höga krav på avloppsreningen. Ett sätt att uppfylla dessa krav är att undvika att släppa ut så mycket i avloppsanläggningen, till exempel genom att leda hela eller delar av avloppsvattnet till en sluten tank. Observera att miljöenheten i normalfall endast ger tillstånd till sluten tank i fritidshusområden. Kontakta miljöenheten för att ta reda på vad som gäller för just din fastighet.

Urinsortering

Med urinsorterande vattentoalett samlar man upp urinen för sig, och behandlar övrigt avlopp till exempel i en markbädd eller infiltration. På detta sätt kan man uppnå normal skyddsnivå.

Enklare och billigare avloppsrening

Det kan bli billigare för dig att installera en enkel torrtoalett bland annat därför att behandlingsanläggningen för resterande avloppsvatten (bad- disk- och tvättvatten) ofta kan göras enklare.

Rätt sak på rätt plats

Toalettavfallet innehåller mycket växtnäring som kan komma till användning på odlad gröda på den egna fastigheten eller i ett större system istället för att övergöda våra hav och sjöar. De viktigaste näringsämnen som finns i avloppsvatten - kväve, fosfor och kalium - finns främst i toalettavfallet.