Höjd VA-taxa från 1 juli 2023

Kommunfullmäktige beslutade måndag den 29 maj om en höjd VA-taxa från och med den 1 juli 2023.

Den nya VA-taxan följer strukturen för branschorganisationen Svenskt Vattens förslag (P120) för hur avgift tas ut för VA-verksamhet, vilken innebär att:

  • Flerbostadshus får samma fasta brukningsavgift per bostadsenhet som andra boendetyper.
  • Fastighetsägaren/väghållaren kommer debiteras för avledning och rening av dagvatten från allmän platsmark.

Utöver Gnesta kommun har cirka 270 av Sveriges 290 kommuner sin VA-taxa baserad på Svenskt Vattens förslag (P120).

Det här innebär den höjda VA-taxan

Det nya i VA-taxan är en fast på 3 000 kronor per år för varje bostad som är kopplad till VA-nätet plus en rörlig del på 1,27 kronor i dagvattenavgift per kvadratmeter tomt som tillhör fastigheten.

Sedan tidigare finns en årlig grundavgift på 4 030 kronor för varje vattenabonnent och en rörlig avgift på 47 kronor per kubikmeter vatten som används, vilka finns kvar i den nya taxan.

Förklaring av belopp på vatten- och avloppsfakturan

Den första faktureringen med utgångspunkt från den nya VA-taxan gjordes 2023-08-01. För en närmare förklaring vad de olika raderna på fakturan betyder, se bild nedan.

Bild av en faktura med lista på avgifter och siffror.

Bostadsenhetsavgift = avgift per bostadsenhet/lägenhet i fastigheten. Varje enhet har benämning LGH i fakturan, även om det rör sig om till exempel en egen villa. För lokaler där begreppet bostadsenhet inte är tillämpligt räknas varje påbörjat 150-tal kvadratmeter bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS21054:2020 som en bostadsenhet.

Dagvattenavgift = en årlig avgift per kvadratmeter tomtyta för hantering av dag- och dräneringsvatten. För fastigheter som ingår i samfälligheter, där samfälligheten har tomtyta som ska betala för dagvatten, är samfällighetens tomtyta uppdelad per bostadsenhet.

Ändringar i kommande faktura

På nästa faktura, som kommer att gå ut i början av september, kommer vi att separera avgifterna för dagvattenavgiften. Det blir då en rad för dagvatten fastighet (Df) och en rad för dagvatten gata (Dg). Det görs för att förbereda för ett eventuellt beslut om rabatt på dagvattenavgiften som avser dagvatten fastighet. Vi kommer även att ändra till att det står st (stycken) istället för LGH på fakturan på raden vid bostadsenhetsavgift jämfört med den senaste. Se exempel nedan:

Bild av en faktura med de olika avgifterna listade.

Exempel på ny taxa för villhushåll, typhus A:

Exempel typhus A avser fastighet med friliggande källarlöst enbostadshus omfattande 5 rum och kök, badrum med WC, tvättstuga, ett extra toalettrum samt garage. Våningsyta 150 m2 inklusive 15 m2, tomtyta 1 000 m2, vattenförbrukning 150 m3/år. Fastigheten är ansluten till vatten, spill- och dagvatten.

Inklusive moms

Tidigare avgifter

Nuvarande avgifter

Grundavgift

4 030 kronor

4 030 kronor

Per kubikmeter vatten

47 kronor

47 kronor

Bostadsenhetsavgift

3 000 kronor

Dagvattenavgift

1,27 kronor/kvadratmeter

Kostnad totalt

11 118 kronor/år

15 368 kronor/år

Kostnad för hushållet/månad

926 kronor

1 281 kronor


Höjningen ger en ökad kostnad på 355 kronor/månad för ett villahushåll enligt typhus A. Avgiften kommer att påverkas av tomtstorleken.

Exempel på ny taxa för hushåll i flerbostadshus, typhus B:

Exempel typhus B avser ett flerbostadshus som är anslutet till dricksvatten, spillvatten och dagvatten. Fastigheten har 15 lägenheter, 1000 m2 våningsyta, tomtyta 800 m2 och förbrukar 2 000 m3/år.

Inklusive moms

Tidigare avgifter

Nuvarande avgifter

Grundavgift

4 030 kronor

4 030 kronor

Per kubikmeter vatten

47 kronor

47 kronor

Bostadsenhetsavgift

3 000 kronor

Dagvattenavgift

1,27 kronor/kvadratmeter

Kostnad totalt

98 530 kronor/år

144 780 kronor/år

Kostnad för hushållet/månad

547 kronor

804 kronor


Höjningen ger i det här exemplet en ökad kostnad på 257 kronor/månad för ett hushåll i flerbostadshus, men det kommer att bli olika beroende på antal lägenheter i fastigheten och storlek på tomtyta.

Vad ska avgifterna täcka?

Vatten- och avloppsverksamheten i kommunen finansieras helt av avgifter, vilket innebär att inga skattemedel används och också att verksamheten inte ska vara vinstdrivande. Intäkterna från VA-taxan används till att producera dricksvatten och till att underhålla, bygga ut och förnya kommunens anläggningar och ledningar. Vi tar också hand om och renar avloppsvattnet. Regn och smältvatten från gator och fastigheter tar vi emot i till exempel dagvattendammar.

Om dagvattenavgift

Den dagvattenavgift som du och andra betalar täcker både dagvattenhanteringen på fastigheten och på gatan. Om du bor utanför ett verksamhetsområde och inte har kommunalt VA betalar du inte dagvattenavgift.

Om du i fakturan har taxan VSD (vatten, spill och dagvatten) får du en avgift för dagvatten. Fastigheter som har taxan V (enbart vatten), S (enbart spill) eller VS (enbart vatten och spill) får inte en avgift för dagvatten.

Dagvattenavgiften gäller för de fastighetsägare som ingår i ett beslutat verksamhetsområde för en allmän VA-anläggning. Det är kommunfullmäktige beslutar om och fastställer verksamhetsområde för en allmän VA-anläggning.

När ett område har beslutats vara verksamhetsområde är det VA-verksamhetens ansvar att bygga ut dagvattensystemet där. Det kan till exempel vara i form av traditionella diken, rör i marken och fördröjningsdammar.

Även om du väljer att ta hand om ditt dagvatten på din egen tomt har du möjlighet att ansluta dig till kommunens dagvattensystem. Det är den nyttan och kostnaden för hantering och rening av dagvatten som avgiften baseras på. I samband med att den nya taxan beslutades i fullmäktige diskuterades möjligheten att införa en rabatterad dagvattenavgift. Det ska utredas vidare. Tanken med detta är att de som tar hand om sitt dagvatten lokalt ska kunna få en lägre avgift.

Varför har VA-taxan höjts?

Den nya VA-taxan innebär en stor höjning av vatten- och avloppsavgiften. Det är nödvändigt för att täcka de kostnader som finns för att leverera vatten och avlopp. Många kommuner har samma problem med gamla ledningar och otillräckligt underhåll, vilket påverkar avgifterna.

Höjningen ska dels finansiera VA-ekonomins underskott på 8,8 miljoner kronor för 2022 plus 4,2 miljoner per sista april i år och dels ökade kostnader i framtiden i samband med större investeringar av nytt vattenverk och utbyte och renovering av VA-ledningar.

Framtida höjningar av VA-taxan

Underskottet i VA-ekonomin och framtida investeringar och renoveringar innebär att kommunen kommer behöva höja VA-taxan ytterligare de närmsta åren. En ny höjning är beräknad till början av 2024.