Tre tecknade vattendroppar med grön bakgrund

Översyn vattenskyddsområden

Vi arbetar med en översyn av vattenskyddsområdena för Laxne och Visbohammar.

Ett dricksvatten av god kvalité är en självklarhet i dagens samhälle. En viktig del i att säkerställa det är att ha en säker råvattentillgång och ett fullgott skydd för kvaliteten på råvattnet.

Vårt samhälle påverkas av ökade hot och risker genom förändrat klimat, ökad kemikalieanvändning och mänsklig påverkan.

Vi har idag vattenskyddsområden med tillhörande föreskrifter för både Laxne och Visbohammar, vilka är från 1978 och 1984. Nuvarande avgränsningar och regleringar bedöms dock inte vara tillräckliga för att säkerställa skyddet av råvattnet på kort och lång sikt.

Innan förändringar i ett vattenskyddsområde fastställs kommer dialog och samråd ske med berörda.

Vill du komma i kontakt med oss angående detta, vänligen kontakta servicecenter, se kontaktuppgifter.