Trädgårdsslang med knut

Bevattningsförbud i Gnesta tätort

Grundvattennivåerna är låga och bevattningsförbud gäller sedan 2018 i Gnesta tätort. I övriga tätorter är det just nu inte bevattningsförbud.

Eftersom grundvattennivåerna är fortsatt låga sedan 2018 kvarstår bevattningsförbudet som infördes då för Gnesta tätort.

I Stjärnhov och Laxne, som också får sitt dricksvatten från grundvattentäkter, är läget inte lika kritiskt. Därför är det just nu inte bevattningsförbud i dessa orter.

Björnlunda som får sitt dricksvatten från en ytvattentäkt (sjö) påverkas inte på samma sätt av låga grundvattennivåer och har inte bevattningsförbud.

Varför har kommunen infört bevattningsförbud?

I våra orter Gnesta, Stjärhov och Laxne hämtar vi vårt dricksvatten från grundvattnet via grundvattentäkter. Under de senaste åren har grundvattnet i minskat kraftigt vilket gör att vi behöver minska vår förbrukning av dricksvatten och bara använda det som livsmedel, matlagning och personlig hygien kräver.

I Gnesta har grundvattennivåerna inte återhämtat sig sedan de låga nivåerna 2018 och därför kvarstår bevattningsförbudet.

I Laxne och Stjärnhov har grundvattnet återhämtat sig något, därför har vi har inte bevattningsförbud i dessa orter.

I Björnlunda hämtar vi dricksvatten ifrån en ytvattentäkt (sjö) och inte ifrån en grundvattentäkt. Ytvattentäkten påverkas inte av låga grundvattennivåer och därför har vi inte bevattningsförbud i Björnlunda.

Varför har vi låga grundvattennivåer?

Grundvattnet fylls på genom regn och snösmältning. Vattnet filtreras genom marken och fyller sedan på grundvattnet. Detta tar tid, upp till flera veckor, innan vattnet hittar ner till de grundvattenmagasin där vi hämtar vårt dricksvatten. Detta i kombination med att det regnar och snöar mindre samt varma somrar gör att våra vattenmagasin nu börjar nå kritiskt låga nivåer.

Under vår och sommar suger växterna åt sig all eventuell nederbörd. Det betyder att om det inte regnar för fullt framöver, kommer det inte att bildas nytt grundvatten förrän framåt hösten.

Det är därför viktigt att vi alla gör smarta val i vår användande av vårt dricksvatten. Exempelvis att vi bara använder dricksvatten som livsmedel och till matlagning samt personlig hygien.

Vad gör kommunen?

Kommunen arbetar med att ta fram lösningar för dricksvattenförsörjningen på både kort och lång sikt. Till dess att vi har en lösning på plats behöver vi alla hjälpas åt att minska vår vattenförbrukning.

Läs mer om projektet för ny vattenförsörjning.

Vad gäller vid bevattningsförbud?

Under ett bevattningsförbud får du endast använda dricksvatten till personlig hygien, mat och dryck.

Du får vattna blommor och mindre växter med dricksvatten och vattenkanna. Tänk på att du kan använda vatten som blivit över vid exempelvis matlagning för att vattna dina blommor och växter.

Du får inte tvätta bilen hemma utan bara vid anläggningar som återanvänder och renar sitt tvättvatten.

För vem gäller bevattningsförbudet?

Bevattningsförbudet gäller alla, privatpersoner, företag och besökande i Gnesta tätort. Vissa företag är beroende av vatten för att upprätthålla sin produktion, vi ber dessa tänka igenom sina rutiner för användning av vatten.

Finns det möjlighet till dispens?

Bevattningsförbudet gäller alla och dispens beviljas endast i undantagsfall.

Vad får jag inte använda kommunalt dricksvatten till?

  • Bevattning av gräsmattor, blommor eller annan växtlighet med vattenslang eller vattenspridare. Du kan vattna blommor och mindre växter med vattenkanna.
  • Bevattning av fotbollsplaner, tennisplaner eller liknande.
  • Fylla pooler och spabad eller byta ut vatten i dessa anläggningar.
  • Tvätta bil, båt, husfasad, altaner, uppfarter med mera.
  • Spola en isbana.

Vad händer om jag bryter mot bevattningsförbudet?

Om du som kund bryter mot bevattningsförbudet kan Gnesta kommun strypa vattentillförseln eller stänga av vattnet till din fastighet med stöd av LAV (Lagen om Allmänna Vattentjänster). Vi övervakar dricksvattenförbrukningen kontinuerligt och kommer att besöka områden där förbrukningen avviker från normal konsumtion.

Upplys gärna era familjemedlemmar, vänner, arbetskamrater och grannar om att det är bevattningsförbud och vikten av att vi alla hjälps åt att spara på vårt dricksvatten.

Får jag fylla min pool?

Nej, du får inte fylla din pool med kommunalt dricksvatten. Du får heller inte fylla din pool för att kunna köra reningsverket. En nedgrävd pool får fyllas till en nivå där poolstommen inte riskerar att kollapsa, men inte mer. Se informationen som du fick när poolen installerades eller kontakta din poolförsäljare om du är osäker.

Om du vill fylla din pool kan du till exempel beställa vatten från ett åkeri.

Om du planerar att bygga en pool, tänka på att planera ditt poolbygge och beställ vatten i god tid.

Om du köper vatten, tänk då på att spara kvittot på vattenleveransen, ifall någon undrar om du brutit mot bevattningsförbudet för att fylla poolen.

Vad gäller för barnpool och damm?

Små barnpooler och trädgårdsdammar får inte fyllas med kommunalt dricksvatten. Använd gärna regnvatten eller köp vatten från åkeri istället.

Om du köper vatten, tänk då på att spara kvittot på vattenleveransen, ifall någon undrar om du brutit mot bevattningsförbudet för att fylla poolen.

Får jag tvätta min bil?

Du får inte tvätta din bil hemma med det kommunala dricksvattnet.

Du får däremot tvätta din bil i en tvätthall/biltvätt. Använd gärna en tvättstation som återanvänder sitt tvättvatten.

Får jag tvätta mitt hus innan jag målar om det?

I Gnesta tätort, där vi har bevattningsförbud, får ingen tvätta huset med kommunalt dricksvatten. Vill du tvätta huset får du köpa vatten från någon annan kommun.

Varför sänker ni inte trycket i dricksvattenledningarna istället?

Om läget förvärras kan det bli aktuellt med att sänka trycket, men i dagsläget uppmanar vi istället till sparsamhet.

Ett sänkt vattentryck innebär att vattnet i vissa ledningar kan bli för stillastående, då finns det risk att bakterier kommer in i vattnet och påverkar dricksvattenkvaliteten.

Sänkt tryck kan också göra att de som bor högt, till exempel i flervåningshus, inte får tillräckligt med vatten i kranen.

Får jag ta vatten från intilligande sjö eller vattendrag för bevattning?

Om mindre mängder vatten ska hämtas, exempelvis några dunkar, behövs inga tillstånd. Tänk på att du behöver kontakta markägaren för att få tillstånd att hämta vatten.

För att dig som bor i en- och tvåfamiljshushåll och behöver lite extra vatten för hushållsbehov finns nu möjlighet att hämta vatten från Frösjön.
Du får hämta vatten för eget bruk, exempelvis bevattning av växter och planeringar i din trädgård. Vattnet får hämtas vid bryggan eller båtrampen intill Gnesta strand och endast med dunk. Du kan alltså inte fylla större tankar eller tanksläp med vatten från sjön.

Tänk på att visa hänsyn då det är många som lägger i sina båtar och kanoter vid båtrampen.

Detta gäller endast privatpersoner. Om du har en verksamhet som är i behov av vatten behöver du vända dig till Länsstyrelsen för anmälan, eller till ett åkeri som kan leverera vatten. Kontaktuppgifter till Länstyrelsen. Länk till annan webbplats.

Större mängder räknas som vattenverksamhet och behöver då tillstånd från Länsstyrelsen eller Mark- och miljödomstolen.

Vad gäller för mig med egen brunn?

Bevattningsförbudet gäller bara det kommunala dricksvattennätet, men vi rekommenderar ändå att du med egen brunn är sparsam med ditt vatten. Det är fastighetsägaren som har ansvar för att det finns vatten i brunnen.

Även om du har bra mängd vatten i din brunn nu så kan nivåerna sjunka mer under sommaren. Det är därför bra att vara sparsam så att vattnet räcker även till senare under året.

Om vattnet i din brunn tar slut så kan kommunen inte hjälpa dig med att fylla på brunnen. Då behöver du ta hjälp av en privat aktör, eller av vänner och bekanta för att få leverans av vatten.

Beror vattenbristen på att Gnesta växer?

Nej, vid ett normalfall har vi dricksvatten så att det räcker. Men berorende på de senaste årens torra och varma väder har våra grundvattenmagasin inte fyllts på i den takt som krävs.

Vi utreder nu olika lösningar för att säkra dricksvattenförsörjningen och tar då givetvis med en växande befolkning i beräkningarna.