Bild på droppar

Hur får vi vårt dricksvatten?

Vi får vårt dricksvatten från grundvatten eller ytvatten. Ytvatten är exempelvis sjöar och vattendrag och grundvatten är vatten som samlas i underjordiska hålrum (grundvattenmagasin).

Grundvatten kommer till störst del från regn och snö som tränger ner genom marken. Under sommaren tas det mesta regnet upp av växtligheten och når aldrig grundvattenmagasinen. Därför är det viktigt med mycket regn under hösten och snörika vintrar. Tyvärr har det inte varit så de senaste åren vilket har lett till låga grundvattennivåer.

Från råvatten till dricksvatten

För att få vårt rena fina dricksvatten behöver råvatten (grundvattnet eller ytvattnet) genomgå flera reningssteg. Regn och snö som bildar grundvatten renas på ett naturligt sätt när passerar genom marken. Men det räcker inte för att använda det som dricksvatten. För att säkerställa att vattnet är rent genomgår råvattnet flera olika reningsprocesser i ett reningsverk.

Grundvatten och ytvatten renas på olika sätt. Grundvatten är ofta lite renare från början medan ytvatten behöver fler reningssteg. På Svenskt vatten kan du läsa mer om hur dricksvattenproduktion går till och vad som skiljer mellan grundvatten och ytvatten. Se relaterad information.

Hur gör vi i Gnesta kommun?

I Gnesta kommun tar orterna Gnesta, Laxne och Stjärnhov sitt dricksvatten från grundvattentäkter och Björnlunda från ytvattentäkt. Råvattenkvaliteten kan skilja sig mellan de olika orterna varför också reningsprocessen skiljer sig i våra olika vattenverken.

För att säkerställa god dricksvattenkvalitet testas vattnet regelbundet. Proverna skickas till certifierade laboratorier som undersöker vattnets kvalitet. Vi har även utrustning i våra vattenverk som snabbt signalerar om vattenkvaliteten skulle försämras så att vi snabbt kan åtgärda eventuella problem.