För företag

Container

Hushållsavfall

Företag ska ha sophämtningsabonnemang för hämtning av avfall som uppkommer i lunchrum och liknande. Soporna läggs i kärl i olikfärgade påsar på samma sätt som för hushållen.

Inget löst material får ligga i kärlet.

Abonnemang tecknas hos Gnesta kommun. Blankett för anmälan finns under relaterad info. Kostnader för abonnemang kan du läsa i Renhållningstaxan.

Livsmedelsavfall

Restauranger och livsmedelsbutiker och liknande ska sortera ut sitt organiska avfall. Sorteringspåsar tillhandahålls av kommunen. Hämtning sköts av kommunens sophämtningsentreprenör.

Verksamhetsavfall

Har ert företag verksamhetsavfall som inte faller under "hushållsavfall" tecknar ni avtal om hämtning med entreprenör på den privata marknaden. Ni kan till exempel kontakta:

Suez Recycling AB, 0155 - 20 69 90
IL Recycling AB, 010 - 452 50 00
Foria AB, 010 - 474 50 00

Grovavfall / återvinningsbart material

Har ert företag grovavfall och liknande kan ni lämna det på Korslöts återvinningscentral, Tveta avfallsanläggning eller annan mottagningsanläggning. Har ni frågor kring öppettider, priser eller annat kan ni ringa på följande nummer:

Korslöts återvinningscentral, 0156 - 523 90
Tveta avfallsanläggning (Telge Återvinning), 08 - 553 222 33

Ni kan numera även lämna mindre mängder på Återvinningsgården i Gnesta.

Läs mer om vad företagare får lämna på Återvinningsgården samt kostnad.

Transportentreprenörer av ovan nämnda avfall är till exempel:

Suez Recycling AB, 0155 - 20 69 90
IL Recycling AB, 010 - 452 50 00
Foria AB, 010 - 474 50 00

Farligt avfall

Har ert företag farligt avfall, även i små mängder, måste det finnas en godkänd transportör som hanterar det. Observera att vare sig Tveta eller Korslöt tar emot farligt avfall (så som lösningsmedel, färgavfall, spillolja och liknande) från företag! Har ert företag farligt avfall kan ni till exempel kontakta:

Suez Recycling AB, 0155 - 20 69 90
Reci Industri AB, 019 - 20 85 00

Det finns även andra aktörer på den privata marknaden.

Wellpapp mm

I Gnesta finns en återvinningscentral där småföretag kan lämna wellpapp och plåtburkar. Nyttjandet är avgiftsfritt. Har ert företag mycket wellpapp, mjukplast och dylikt kan ni förslagsvis kontakta:

Suez Recycling AB, 0155 - 20 69 90
IL Recycling AB, 010 - 452 50 00 
Foria AB, 010 - 474 50 00

De här företagen kan ordna kundanpassad hämtning av dessa material (inklusive övriga materialslag som lyder under producentansvaret för förpackningar).

Elskrot

Vi tar fortfarande emot elskrot såsom spisar, diskmaskiner, hushållsmaskiner och liknande på Återvinningsgården.

Olika typer av abonnemang

Nedan kan du se en översikt av olika typer av avfall som kan uppkomma på ditt företag. Har du frågor som rör de olika abonnemangen eller hur du ska gå till väga, kontakta den tekniska kundtjänsten.

Observera att det är upp till företaget att ha nödvändiga abonnemang!

Olika abonnemang för olika avfall

Typ av avfall

Utförare

Specificering av fraktion

Hushållsavfall, livsmedelsavfall

Kommunen

Köksavfall så som matrester, förpackningar och liknande

Industriavfall

Privat entreprenör

Avfall som uppkommer som en följd av verksamheten, till exempel emballage, smutsiga förpackningar, kasserade produkter

Industriavfall, sorterat

Privat entreprenör

Återvinningsbart grovavfall, till exempel järnskrot, träavfall och plast.

Förpackningar

Privat entreprenör

Wellpapp, kontorspapper/tidningar samt förpackningar av glas, metall, plast och papper.

Farligt avfall

Privat entreprenör

Lösningsmedel, färger, kemikalier, bekämpningsmedel och liknande

Senast publicerad 2017-10-03