Gnesta centrumutveckling

På denna sida kommer du att kunna följa hur arbetet med Gnesta centrum fortskrider. Senaste nytt överst.

2015-12-30

Nu är sammanställningen av medborgarsialogen klar och finns att ta del av. Det finns även ett reviderat förslag till utforming av Stora Torget och Storgatan som är kompletterat med förklarande text samt förslag om hur ljussättningen skulle kunna se ut.
Länk till båda dessa dokument hittar du på sidan Stora Torget och Storgatan.länk till annan webbplats

2015-12-17

Medborgardialogen och Storgatan och Stora Torget är nu avslutad och en sammanställning pågår. Resultatet kommer att redovisas inom kort.

Ett stort tack till alla som har deltagit och lämnat sina synpunkter.

2015-11-23

Arbetet med att utveckla Gnesta centrum går vidare med Stora Torget och Storgatan

Gnesta kommun vill med centrumprojektet:

 • Försköna gator, torg och parker
 • Öka trafiksäkerheten genom Gnesta centrum
 • Öka butiksutbudet
 • Få fler bostäder i centrum

Thuleparken som nu har blivit ombyggd till aktivitetspark invigs den 28 november. Nästa projekt i att förnya centrum blir att bygga om Storgatan genom centrum på sträckan från stationen till Thulegatan. Det blir också en fortsättning på ombyggnaden av Östra Storgatan från väg 57 till centrum som skall förses med en separat cykelbana , ny belysning och en trädallé. Detta projekt är igång med en rondell vid Stopp och blir helt klart nästa år. Då kan man fortsätta med bl a cykelbanan längs Västra Storgatan fram till Thulegatan. Det blir även här nya träd, ny belysning och nya säkra passager för gående över Storgatan.

Tanken är att bebygga Strömmentorget för att skapa mer handel och bostäder i centrum. Då behövs en upprutning av Stora Torget i Gnesta. Kommunen har tagit fram två alternativ till utformning. Dessa två förslag och Storgatan får nu alla Gnestabor lämna synpunkter på fram till den 13 december. Det handlar inte om att rösta fram alternativ 1 eller alternativ 2 utan mer att se vilka delar som är bra eller mindre bra i respektive alternativ.

Syftet med dessa två förslag är:

 • Skapa ett attraktivt torg – Stora Torget
 • Göra Storgatan mer promenad- och cykelvänlig
 • Skapa ett attraktivt stråk från Thuleparken via centrumkvarteret till Frösjön

2015-08-24

Storgatan och Stora torget

Nästa projekt i centrumutvecklingen blir ombyggnad av Storgatan och Stora Torget. Under hösten kommer det första projektet som ingår i centrumutvecklingen att färdigställas.

Arbetet med att iordningställa Thuleparken har pågått under sommaren. Klätterleken och linbanan i den första etappen färdigställdes i höstas. I den andra etappen är det ännu inte så mycket som är klart men schaktning och ledningsdragningar är påbörjade. Det första som färdigställs är själva lekplatsdelen med vattenlek, balanslek, sandlådor med bakbord, studsmattor, gungor mm. I samband med det kommer även grillplatsen att göras klar. Som det ser ut nu kommer detta arbete vara klart i mitten av september. Arbetet med övriga utvecklingsdelar av parken beräknas vara klart i november. Det gäller bl a multiplan, scen/hängmöbel, cykelkullar, skatebana mm.

Nästa projekt i centrumutvecklingen blir ombyggnad av Storgatan och Stora Torget. Gnesta kommun övertog Östra och Västra Storgatan från trafikverket för att kunna förbättra trafikmiljön genom hela Gnesta.

En första etapp av ombyggnaden påbörjas i höst när en rondell byggs vid Stopp, gång- och cykelväg byggs från den östra rondellen till Trappgatan och en allé anläggs på delar av sträckan för att försköna infarten.

Nästa etapp av ombyggnaden blir sträckan från Trappgatan till Thulegatan inkl Stora Torget. Även på denna sträcka ska en ny gång- och cykelbana anläggas. Vidare ska gatumiljön byggas om för att sänka hastigheten genom centrum för att skapa en vänligare miljö för besökare. Särskild omsorg kommer att läggas på miljön kring stationen och Stora Torget. Västra Storgatan ska få en trädplantering. Tillgängligheten till butiker ska förbättras.

Område Storgatan och Stora torget

Markering visar området Stora torget och Storgatan. Klicka på bilden för att se den i större format

Förslag till utformning av Storgatan och Stora Torget kommer att presenteras för Gnestaborna i samband med skyltsöndagen i slutet av november. Gnestaborna får då tycka till om förslagen. Kommunen fattar sedan beslut om genomförande under våren och arbetena kan troligen påbörjas hösten 2016. I kommunens budget finns 10 Mkr avsatta för ombyggnaden.

2014-11-20

Thuleparken utvecklas för 6,7 Mkr – klart 2015

Byggstart för den första etappen med bl a en klätterlek har påbörjats. En andra etapp påbörjas våren 2015. Parken kommer att färdigställas under 2015.

Gnestaborna har deltagit i utformningen av Thuleparken genom medborgardialogen om centrum som genomfördes på skyltsöndagen förra året. De synpunkter som då kom fram har sedan lämnats till politikerna. De har sedan gett landskapsarkitekter ett uppdrag att utforma parken med hänsyn till Gnestabornas önskemål.

Ett färdigt förslag presenterades för Gnestaborna i samband med ”Kalaset” den 24 maj i år. Gnestaborna gillade vad som såg. Därefter har kommunen beslutat att genomföra förslaget och etapp 1 är nu igång. När parken är färdig kommer den bland annat att innehålla multiplan, lekplats, grillplats, nya planteringar och en större öppen gräsyta.

Se mer i illustrationsplanen här.PDF

2014-05-16

Sammanställningen från medborgardialogen klar

Nu finns de synpunkter som framkom i dialogerna gällande Gnesta centrum samlade i ett dokument. Arbetet fortskrider nu utifrån de synpunkter som inkommit med att samla ihop allt till ett samlat förslag som kommer att diskuteras vidare under kommande dialogoer. Datum för detta är ännu inte bestämt och mer information kommer då det blir aktuellt.

Som det har informerats om under dialogerna kommer dialogen gällande Thuleparken att ske parallellt med detta och nästa steg i dialogen om Thuleparken kommer att genomförs i samband med Kalaset den 24 maj. Då kommer ett förslag att ställas ut där vi vill få in era synpunkter.

Sammanställningen av synpunkter som framkommit under vårens dialoger 2014PDF

2014-04-15

Tack för att du var med och påverkade!

Nu är medborgardialogen avslutad för den här gången. Inom kort kommer en sammanställning att skickas ut till alla som har lämnat sina e-postadresser. Sammanställningen kommer även att läggas upp på denna sida.

Nästa steg i processen är att välja ut de förslag som kommunen ska arbeta vidare med. Där kommer synpunkterna från medborgardialogen ha betydelse. Vidare kommer förslagen att granskas ur en teknisk och ekonomisk synvinkel.  Efter denna process kommer ett samlat förslag för centrum att tas fram.

Möjligheter till ytterligare medborgardialoger kommer att finnas. Mer information om detta kommer senare. En första medborgardialog kommer att genomföras den 24 maj (prel datum) kring ett förslag till utformning av Thuleparken Mer information om detta på denna sida senare.

Vi vill gärna få in era synpunkter på hur ni tyckte att denna medborgardialog genomfördes så att vi i Gnesta kommun kan förbättra medborgardialogerna. Synpunkter kan lämnas via mail till staffan.lind@gnesta.se eller på telefon 0158-275 505

2014-03-06

Nu fortsätter dialogen om ett mer attraktivt centrum i Gnesta.

De två arkitektkontorens förslag finns nu att studera på biblioteket under 3 veckor. Där finns också blanketter där du kan lämna synpunkter.
Klicka här för att se bibliotekets öppettider.

Kommunen bjuder också in till öppna möten på biblioteket där du kan ställa frågor.
– 12 mars, kl 19-21.00
– 13 mars, kl 19-21.00
– 17 mars, kl 19-21.00
– 19 mars, kl 15-17.00

Dessutom kan du klicka här om du vill se förslagen på webben som pdf:er

2014-03-05

Öppet möte om Gnesta centrum

Gnesta kommun har gett två arkitektkontor - Strategisk Arkitektur och Ahlqvist & Almqvist Arkitekter - i uppdrag att komma med förslag till hur Gnesta centrum ska utvecklas. Deras förslag kommer att presenteras av respektive arkitektkontor på ett offentligt möte. På mötet kommer kommunen också att redovisa hur och när Gnestaborna får möjlighet att lämna synpunkter på förslagen.

Läs mer här

2013-11-24

Thuleparkens framtid ”Tyck till om Thuleparken”

På julmarknaden/skyltsöndagen den 24 november 2013 var Gnesta kommun på plats och tog emot tankar och synpunkter från allmänheten om Thuleparkens framtid. Vi är oerhört tacksamma för alla diskussioner och de synpunkter som lämnades till oss. Dessa synpunkter kommer att sammanställas och ligga till grund för kommande visuella planer som därefter kommer att diskuteras med er i ett kommande skede.

Thuleparkens avgränsning

Ta chansen att vara med och påverka!
För dig som inte hade möjlighet att besöka Gnesta kommun på den 24 november 2013 finns möjligheten att tycka till om Thuleparkens framtid via ett formulär på webben. Senast söndagen 8 december 2013 vill vi ha in dina synpunkter eller förslag.

Om du är intresserad att ta del av sammanställningen eller att vara med i kommande diskussioner får du gärna skicka dina kontaktuppgifter till Staffan Lind. I annat fall så kommer både sammanställning och inbjudan till kommande diskussioner ske löpande här på kommunens hemsida.

Här kan du ta del av resultatet från medborgardialogen.länk till annan webbplats

2013-11-05

Gnesta centrum – två arkitektkontor utsedda att komma med förslag till förnyelse

Under april och maj 2013 genomförde Gnesta kommun ett antal sk medborgardialoger med Gnestabor där kommunen fick in förslag på för hur man vill se Gnesta centrum i framtiden. De förslag som inkom har legat till grund för upphandlingen av två arkitektkontor.

Nu är dessa två arkitektkontor utsedda och det ena arkitektkontoret blev Strategisk arkitektur med motiveringen att anbudsgivaren har bedömts ha en mycket bra teamsammansättning med erfarna medarbetare och har erfarenhet av liknande projekt samt medborgardialog.

Det andra arkitektkontoret är Ahlqvist och Almqvist arkitekter med motiveringen att anbudsgivaren har en bra sammansatt grupp med erfarna personer som jobbat med liknande projekt tidigare.

Arkitektkontoren kommer att redovisa var sitt förslag till ett framtida Gnesta centrum mot bakgrund av önskemålen från bl a medborgardialogerna med Gnestaborna. Förslagen skall dessutom innehålla två alternativ ett med och ett utan det sk Apotekshuset vid Strömmentorget. Förslagen ska vara klara i februari 2014.

Därefter kommer vidare diskussioner att föras med Gnestaborna om förslagen. Om du vill vara med och påverka då får du gärna maila in dina kontaktuppgifter till Staffan Lind. I annat fall så kommer vidare information om Gnesta centrum löpande på kommunens hemsida och facebooksida.

2012- 06-03

Kommunstyrelsens uppdrag för centrumutveckling

Inriktning för arkitektuppdrag för Gnesta Centrum godkänns.

 1. Samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att upphandla två arkitektkontor.
 2. Budgeten sätts till 600.000 kr för bägge uppdragen tillsammans

Enligt beslut i kommunstyrelsen den 3 juni 2013 § 102.

Bakgrund
Arbetet med utvecklingsplan för Gnesta centrum har påbörjats i enlighet med beslut i kommunstyrelsen i 3 december 2012 och i 11 mars 2013. Under april/maj har en medborgardialog genomförts i syfte att ta reda på Gnestabornas och företagarnas/fastighetsägarnas syn på Gnesta centrum.

Resultatet av medborgadialogen redovisas nedan samt i bifogat pm. Synpunkterna ska ligga till grund för det fortsatta arbetet med utvecklingsplanen. Nästa steg i processen är att ta fram konkreta samt mer långsiktiga förslag om Gnesta centrum, genom att anlita två arkitektkontor.

Resultat av medborgardialog
Vid medborgardialogen har olika fokusgrupper fått ge sin syn på vad som är ett attraktivt centrum och vad som behöver förbättras. Deltagandet har varit blandat i de olika fokusgrupperna som har bestått av boende i centrum, boende i kommunen, företagare och fastighetsägare, handikapprådet , elever i åk 9 på Frejaskolan samt en fokusgrupp för allmänheten.

Resultatet av dialogen ger en bra bild av vad som behöver förbättras för att skapa ett mer attraktivt centrum för kommuninvånare, företagare och besökare.

Några av de synpunkter som framkommit i medborgardialogen är:

 • Det ska vara en positiv upplevelse när man kommer till Gnesta centrum
 • Estetiken är viktig och det bör finnas en röd tråd i utformningen av centrum
 • Trafiksituationen är inte hållbar, bilister kör för fort, trafiksäkerheten inte bra
 • Gång-och cykelstråk bör förbättras
 • Varierat utbud av restauranger, butiker, caféer med generösa öppettider bör eftersträvas
 • Mötesplatser med sittmöjligheter efterfrågas
 • Bra belysning skapar trevligare och säkrare miljö
 • Utveckla grönskan
 • Ta tillvara närheten till Frösjön och försök få in vatten i centrum, t ex lyfta fram Marieströmsån
 • Skapa bättre övernattningsmöjligheter
 • Satsa på biografen
 • Gör dubbelsidiga butiksgator
 • Skapa enhetlig belysning och skyltning
 • Fortsatt process

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår nu att arbetet fortsätter enligt tidigare upplagd plan. Nästa steg i processen är att utifrån fullmäktiges mål samt de synpunkter som framkommit under medborgardialogen, anlita två arkitektkontor som ska ge både konkreta och mer långsiktiga förslag till utveckling av de centrala delarna av Gnesta tätort.

Arkitektuppdragens inriktning
Mot bakgrund av fullmäktiges mål samt resultatet av medborgardialogen föreslås följande synpunkter belysas i arkitektuppdragen:

 • Centrum ska ha mer liv och rörelse. Vad behöver tillföras?
 • Hur kan centrum utformas så att Gnestas identitet som småstadsidyll förstärkas? Lyft fram något unikt med Gnesta.
 • Skapa en attraktiv miljö (gator, torg och parker) som attraherar besökare och boende. Ge förslag på nya mötesplatser och utveckling av befintliga.
 • Trafiksäkerheten och trafikmiljön inkl parkering för pendlare och besökare behöver förbättras. Hur kan t ex Storgatan utformas så att den inte upplevs som otrygg och barriärskapande?
 • Föreslå åtgärder för att göra det attraktivt att ta sig fram till fots eller cykel.
 • Handeln i centrum måste bibehållas och utvecklas. Föreslå åtgärder för att stärka handeln och ge förslag på tänkbara lägen för nya handelsytor. Koncentration eftersträvas.
 • Komplettera med nya bostäder som förstärker småskaligheten och småstadsidyllen.
 • Hur kan vattenkontakten förbättras? För in vatten som gestaltningselement i centrumområdet. Skapa aktiviteter vid Frösjön.
 • Hur kan grönstrukturen förbättras och användas för att skapa en mer attraktiv stadsmiljö?
 • Centrum ska vara tillgänglighetsanpassat.

Hur skulle området kunna utformas om det sk apotekshuset vid Strömmentorget rivs? Förslagen ska innehålla ett alternativ med och ett utan apotekshus med en beskrivning av för- och nackdelar med respektive alternativ.

Arkitektförslagen ska redovisas med lättillgängliga illustrationer och beskrivande text som kan utgöra underlag för en fortsatt dialog med Gnestaborna och berörda intressenter.

Tidsplan                                        

April-Maj 2013        Medborgardialoger

Maj 2013                Sammanställning av resultatet

Juni 2013               Kommunstyrelsen beslutar om program

Juni-Aug 2013        Upphandling arkitektkontor

Okt-Nov 2013         Alternativ och förslag tas fram

Nov 2013               Redovisning i planeringsutskottet

Nov-Dec 2013        Fortsatta medborgardialoger

Våren 2014            Projektering första etapp/delprojekt

Hösten 2014          Byggstart första etapp/delprojekt

Ekonomi
Arkitektuppdragen handlas upp med ett fast pris på 300.000 kr per kontor. Anbuden bedöms utifrån kompetens/erfarenhet. Arkitektuppdragen finansieras med medel dels ur investeringsbudget för centrumområdet, dels ur budget för kommunaltekniska utredningar.

Avgränsning av området
Området avgränsas enligt kartan nedan i norr av Frösjön mellan sjövillan och Bryggeriholmen, i öster av parkeringen vid stationen, i söder av Terassvägen, Tingshuset, Dagagatan och i väster av Thulegatan, Västra Storgatan och Mejerigatan. En utvidgning av området har gjorts med området mot Frösjön  efter synpunkter under medborgardialogen. Tidigare gick gränsen söder om järnvägen.

Flygbild över centrum

Senast publicerad 2016-10-19