Kartor och mätning

Gnesta kommun har ingen egen mätningspersonal eller kartproduktion.

Inmätningar och ajourhållning av kommunens primärkartverk ajourhålls av Metria i Katrineholm. Primärkarta finns över kommunens fyra tätorter Gnesta, Björnlunda, Stjärnhov och Laxne.

Metria gör även inmätningar och utsättningar av hus, med mera, samt upprättar Nybyggnads-kartor i samband med ansökan om bygglov.

Kommunens lantmäteriförrättningar hanteras av lantmäteri-myndigheten i Nyköping.

Primärkartverk (primärkarta)

Primärkarta är ett storskaligt kommunalt kartverk som redovisar grundläggande förhållanden på, i och under marken av gemensamt intresse för samhällsbyggandet och som ajourhålls fortlöpande.

Primärkartverk används som utgångsmaterial för upprättande av handlingar för samhällsbyggandet såsom grundkartor, nybyggnadskartor, förrättningskartor, ledningsdokumentation, projekteringsunderlag med mera. Primärkartverken finns vanligen lagrade i databaser.

För kunders räkning utför Metria inmätningar av gränser, hus med mera och upprättar Nybyggnadskartor i samband med ansökan om bygglov.

Metria upprättar även Grundkartor för kommunens detaljplanering.

Har du funderat på att stycka din fastighet?

Om du behöver hjälp med lantmäterifrågor kan du vända dig till Lantmäterimyndigheten i Nyköping. Det är de som handlägger kommunens lantmäteriförättningar.

Här är några exempel på förrättningar:

  • Avstyckning, fastighetsreglering, klyvning och sammanläggning
  • Servitut och ledningsrätt
  • Gemensamhetsanläggningar och marksamfälligheter
  • Fastighetsbestämning

Papperskartor över kommunen

Fritidskarta över hela kommunen, framtagen 2002 av kommunens Medborgarkontor tillsammans med lantmäteriet, kartan säljs bland annat på Medborgarkontoret Strömmen och i Bokhandeln i Gnesta

Besökskartan Gnesta 2008, framtagen av Informationsfabriken i samarbete med Gnesta kommun, finns att få på Medborgarkontoret Strömmen i Gnesta

Tätortskartor, framtagen 2011 i A3-format, med gaturegister över tätorterna Gnesta, Björnlunda, Stjärnhov och Laxne finns att få på Medborgarkontoret Strömmen i Gnesta.

Lantmäteriet i Gävle tillhandahåller olika typer av kartor och flygfotografier över kommunen.

Senast publicerad 2015-11-04