pojke som diskar

Enskilt avlopp

I områden utanför det kommunala VA-nätet behöver du ha ett enskilt avlopp. Här kan du läsa om vad som gäller för enskilt avlopp och hur du ansöker om tillstånd.

När det inte finns möjlighet att ansluta till kommunalt avlopp måste du ordna ett enskilt avlopp. Du behöver antingen ansöka om tillstånd eller göra en anmälan för att anlägga ett avlopp. Du kan ansöka via vår e-tjänst eller skriva ut blankett under relaterad information. Tänk på att kontakta oss i god tid innan du påbörjar arbetet. Anlägger du avlopp utan att ha ett giltigt tillstånd/beslut riskerar du att få en miljösanktionsavgift. Du behöver också tillstånd för att gräva om en gammal markbädd eller infiltration.


Ditt avlopp ska anläggas av sakkunnig och vara utformat så att avloppsvattnet tas om hand utan risk för människors hälsa eller miljön. Innan miljöenheten kan ge tillstånd för en ny anläggning kommer vi ut och gör ett besök på plats tillsammans med din utvalde avloppsentreprenör.


Du kan läsa om olika avloppslösningar på Avloppsguidens hemsida, se relaterad information. På deras sida hittar du också vissa lokala entreprenörer. På övriga internet kan du hitta fler entreprenörer. Var noggrann med att ta reda på att den anläggning som du väljer klarar de krav som ställs för just din fastighet.


I Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar, HVMFS 2016:17, kan du läsa mer om de krav som ställs, se relaterad information.

Läs om tömning av enskilt avlopp på sidan om Slamtömning, se relaterad information.