Kommunens adressättning

Alla byggnader med bostad ska ha en unik adress. Det gäller både byggnad för fritidsboende och permanentboende. Adressen är kopplad till byggnadens läge.

Kommunen är indelat i adressområden, så kallade traktnamn. Oftast är adressområdets namn detsamma som i fastighetsbeteckningen. Det betyder att alla byggnader på landsbygden har ett traktnamn i sin adress. Adressen måste också ha en adressplats (ett nummer) eller ett gårdsnamn och adressplats.

Om du behöver en adress till ditt nya hus kontaktar du Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Om kommunens adressregister

Kommunens adressregister ajourhålls på Samhällsbyggnads-förvaltningen direkt mot Lantmäteriverket.

Det är Samhällsbyggnadsnämnden som fastställer adresser.

I och med att adressen kopplas till fastigheten och byggnaden får adresserna ett känt geografiskt läge.

Riksskatteverket får alltid upplysning om nya och ändrade adresser. Via folkbokföringen förs sedan adresser ut till myndigheter, kommuner, försäkringsbolag, banker och företag med flera.

Adressättning, hur går det till?

När det har bildats nya tomter/fastigheter i ett område behöver dessa få en unik adress. I första hand får fastigheten ett ledigt väg/gatunummer, men om det inte finns något ledigt nummer så ges ett så kallat littera, en bokstav till befintligt nummer.

Om inte väg/gatunamn finns ges byggnaden ett traktnamn och ett nummer, alternativt ett gårdsnamn och ett nummer.

Ibland är det nödvändigt att först besluta om ny namngivning av gata, väg eller plats, innan adressättning kan ske. I dessa fall tar adressättningen längre tid. Namn beslutas då genom ett samråd med påföljande politiska beslut. Om möjligt tas beslut om vägnamn för nya vägar samband med ny detaljplan.

Lägenhetsregistret

Fastighetsägare i Gnesta kommun ska rapportera in uppgifter till Samhällsbyggnadsförvaltningen som är den förvaltning som ajourhåller lägenhetsregisteret.

Genom lagen om lägenhetsregister (2006:378) ska den som är ägare till flerbostadshus eller småhus rapportera nya, förändrade, och borttagna bostadslägenheter till registret. Det är kommunerna som ansvarar för att registret är aktuellt. Rapporteringen bör ske i samband med hantering av bygglov.

Syftet med lägenhetsregistret

När lägenhetsregistret är upprättat i hela Sverige kommer Skatteverket att folkbokföra personer på lägenhet, i stället för på fastighet som i dag. Registret ska göra det enklare och billigare för samhället att ta fram hushålls- och bostadsstatistik. Statistiken används som underlag för samhällsplanering och forskning.

Fastighetsägarens roll

Ägare till flerbostadshus eller småhus, med mer än en lägenhet, är skyldig att rapportera förändring i lägenhetsbeståndet till kommunen. Uppgifterna ska lämnas senast en månad efter att förändringen har skett. Till lägenhetsregistret ska uppgifter lämnas in vid:

  • Nybyggnad
  • Ändrad användning eller ombyggnad
  • Sammanslagning
  • Rivning

De flesta småhus innehåller bara en bostad och då behöver ägarna inte rapportera in uppgifter. Dessa hämtas från fastighetsregistret.

Gör så här för att lämna uppgifter till lägenhetsregistret

1. Numrera lägenheterna
Om det finns fler än en bostad med samma adress i ett hus ska varje bostad ges ett lägenhetsnummer enligt lägenhetsregistrets standard. Se relaterade länken "Instruktion om numrering".

2. Sammanställ dina uppgifter
For bostäder i flerbostadshus ska du som fastighetsägare lämna in följande uppgifter till kommunen:
• Lägenhetsnummer — om det fnns fler än en bostadslägenhet med samma adress
• Bostadsarea
• Antal rum
• Kökstyp
• Lägenhetskategori

Lägenhetskategorin anger om bostaden är en vanligbostad eller en specialbostad. Det finns tre typer av specialbostäder: bostad för äldre eller funktionshindrade, studentbostad samt övrig specialbostad. Bostäderna förmedlas vanligtvis via kommunerna eller studentorganisationerna. Om det finns endast ett fåtal specialbostäder i ett hus med övervägande del vanliga bostäder ska specialbostäderna anges som vanliga bostäder.

3. Lämna uppgifterna till kommunen
Till höger under "relaterade länkar" hittar du blanketter som du kan fylla i direkt innan du skriver ut. Du kan också skriva ut blanketten och fylla i för hand. Blanketten ska du ska fylla i enligt instruktioner som finns med på sidan två. När blanketten är ifylld med alla uppgifter om lägenheterna ska den undertecknas och skickas till Gnesta kommun, adress finns på blanketten.

4. Informera de boende om nya lägenhetsnummer
Hur detta bör gå till kan du läsa om i relaterade länken "skyltning av lägenhetsnummer".

Namngivning

Vem bestämmer vad vägen skall heta?

När en ny väg ska byggas, ofta tillsammans med ny bebyggelse, behövs ett vägnamn för att kunna sätta adresser.

Samhällsbyggnadsförvaltningen tar fram förslag på namn till nya vägar. Om vägen finns med i förslag till detaljplan, så samråder vi om vägnamnet samtidigt med planen. I annat fall samråder vi med berörda och olika instanser.

Det är Samhällsbyggnadsnämnden som fastställer namngivning.

Kommunal namngivning omfattar namn på: gator, vägar, parker, kommundelar, byggnader och anläggningar (t ex skolor och idrottsplatser)

Vad är en belägenhetsadress?

"Med belägenhetsadress avses en adress som också anger läget för en bestämd plats."

Med hjälp av en belägenhetsadress kan man ange en plats utan att använda koordinater.

Belägenhetsadressen ska innehålla ett adressområde (traktnamn, adressnamn). Det kan exempelvis vara namn på en väg eller gata, men även namn på en by eller gård. Oftast är adressområdets namn detsamma som i fastighetsbeteckningen.

Om det finns flera byggnader inom ett adressområde som ska ha en belägenhetsadress, så måste man också ha en adressplats (nummer) eller ett gårdsnamn och adressplats efter adressområdet.

Tillsammans bildar adressområdet, gårdsnamn och adressplatsen en unik platsangivelse - belägenhetsadressen.

Exempel på belägenhetsadresser: Västra Storgatan 15 (gatuadressområde + adressplats) Storbyn 10 (byadressområde + adressplats) Storbyn Mittgården 1 (byadressområde + gårdsadressområde + adressplats)

Fakta om kommunens adresser

Kommunen har cirka 6150 adressplatser. Av dessa är cirka 3640 av typ "gatu/vägnamn- nummerbaserade adresser". Cirka 1320 adresser är av typ "traktnamn- med nummer"och cirka 1450 är av typ "traktnamn- med gårdsnamn".

Senast publicerad 2016-10-19