Frösjö strand

Vad händer - löpande uppdateringar

2016-11-15

Badplatsen vid Frösjön

Arbetet med badplatsen fortskrider trots kyla och rusk. den 15 november rullades stora geodukar ut som kommer att ligga på botten en bit under sanden. Dukarna sträcker sig ca 50 meter ut från strandkanten.

2015-09-22


Radhus vid Frösjöstrand

Sedan en tid tillbaka är det klart att Ereim AB har fått markanvisning för att bygga 24 radhus. Radhusen blir i två våningar och är på 112 kvm. Under sommaren 2015 har intresseanmälningar tagits emot och intresset är stort.

Säljstart planeras till slutet av oktober och byggstart blir preliminärt under våren 2016.

Läs mer och se fina illustrationer på Ereims hemsidalänk till annan webbplats

2015-06-15


Badplatsen vid Frösjön försenas

Länsstyrelsen har  nu fattat beslut att ärendet om badplats och båthamn i Frösjön i centrala Gnesta behöver prövas i mark- och miljödomstolen. Gnesta kommun anmälde redan i februari i år till länsstyrelsen att badplats och båthamn skulle byggas i Frösjön i samband med exploateringen av bostadsområdet vid Frösjö strand.

Denna typ av vattenverksamhet är normalt inte tillståndspliktig men länsstyrelsen gör ändå bedömningen att frågan behöver prövas av högre instans då det bl a föreligger möjlig risk för spridning av föroreningar.

Kommunen kommer inom kort att lämna in tillståndsansökan till domstolen.

Länsstyrelsens beslut innebär att tidsplanen för badplatsen blir förskjuten och att den troligen inte kommer att bli klar till sommaren 2016 som det ursprungligen var tänkt.


2015-06-08


Skiss över området

Klicka på bilden för att se den större

Nu är markanvisningstävlingen för Frösjö Strand avgjord.

Det Göteborgsbaserade företaget EREIM presenterade det bästa förslaget både vad gäller utformning och pris. Företaget vill bygga 23 radhus på de båda tomterna närmast Fröjsön som är avsedda för rad/kejdehus. Deras förslag är radhus i puts i ljusa färger och med inslag av trä och är mycket väl anpassade till förutsättningarna både väl gäller gestaltning och kommunens ambition att skapa en stadsmässighet i området.

Företaget betalar 4,6 Mkr för tomterna vilket innebär att kommunen får täckning för sina kostnader. Kommunstyrelsen godkände avtalet med EREIM i måndags, den 8 juni 2015. Bygget kan därmed påbörjas nästa sommar. Senast december 2017 skall bostäderna vara färdigställda.

När det gäller området för flerbostadshus fick kommunen inget förslag som kunde accepteras.


2015-05-13


Fortsatt dialog om badplatsen

Kommunen har den 13 februari i år anmält arbetena med den planerade badplatsen och småbåtshamnen i Frösjö strand till länsstyrelsen i enlighet med bestämmelser i miljöbalken.

Anläggandet av badplats och småbåtshamn som har en mindre yta än 3000 kvm är anmälningspliktigt. Överstiger ytan 3000 kvm är det tillståndspliktigt. Eftersom ytan för badplatsen och småbåtshamnen inte överstiger 3000 kvm har kommunen alltså inlett ett anmälningsärende hos länsstyrelsen.

Länsstyrelsen har mot bakgrund att det upptäckts föroreningar i området, bedömt att ärendet trots allt kan behöva tillståndsprövas för att klargöra vilka försiktighetsåtgärder som måste vidtas. Länsstyrelsen har lämnat ett förslag till beslut som kommunen har till den 27 maj på sig att bemöta.

Arbetet med kompletterande utredningar pågår för närvarande och beslut om åtgärderna är tillståndspliktiga eller inte kan fattas först när de kompletterande utredningarna är gjorda.

Kommunens förhoppning är att arbetet med badplatsen kan påbörjas som planerat i augusti 2015 och stå klar till sommaren 2016. Under tiden fortsätter arbetet med övriga anläggningar i området såsom strandpromenad, gator och parkmark.

2015-04-28


Första spadtaget vid nya badplatsen

Bild på första spadtaget

Ann-Sofie Lifvenhage, Lars Preuschhof SM Entreprenad och Johan Rocklind tar första spadtaget. Foto: Bertil Karlsson

Nu har första spadtaget gjorts och arbetet kan börja. Det första som byggs är strandpromenaden och pålning av bryggor. Strandpromenaden kommer, när den är klar, att vara tillgänglig för allmänheten under resten av byggtiden.

Efter sommaren fortsätter byggandet av lekplats, utomhusgym, omklädningshytter, beachvolley och sandstrand m.m. I det sista skedet byggs gator och övrig parkmark i det blivande bostadsområdet.

Allting beräknas stå klart i april 2016.

2015-04-24


Nu påbörjas arbetet med den nya badplatsen

Bild på badplatsen

Bilderna på illustrationen är exempel på utformning

Klicka här för större bildPDF

Nu börjar arbetet med att bygga den nya badplatsen vid Frösjöstrand. På tisdag den 28 april kl. 11:30 tas det första spadtaget av Gnesta kommuns kommunalråd, Ann-Sofie Lifvenhage och Johan Rocklind.

Arbetet utförs av SM Entreprenad och förväntas vara klart till sommaren 2016. Förutom badstrand kommer badplatsen att innehålla handikappanpassade bord och bänkar vid en grillplats, beachvolleyboll, lekplats, utomhusgym, solbrygga samt omklädningshytter.

Även gator och parkmark i resten av det blivande bostadsområdet ingår i detta arbete.

Har ni frågor, kontakta kommunens växel på 0158 - 275 000.
Varmt välkomna!

2014-11-20


Förorenad mark vid badplatsen i Gnesta saneras

Det har uppmärksammats att den planerade badplatsen i centrala Gnesta ligger i anslutning till ett före detta industriområde och att ett dike som tidigare fungerat som utsläppspunkt för industrier finns i området.

Området där badplatsen planeras har en historia som ”Gnestas baksida” där det har förekommit industriverksamhet. Detta förhållande är inte okänt för kommunen och området vid den planerade badplatsen kommer att saneras. Nu är det så lyckligt att det gamla talesättet ”Den som är varnad är rustad” passar bra in på det arbete som nu bedrivs.

Grundliga undersökningar av markföroreningar och föroreningar på Frösjöns botten har gjorts. De fakta som kommit fram har legat till grund för de åtgärder som kommer. Det handlar bland annat om bortschaktning av jordlager, uppfyllning och givetvis en duk ut i vattnet med sand för att täcka botten.

Det är nu länge sedan orenat avloppsvatten leddes ut i Frösjön. En sjö har en omsättningstid på sitt vatten. Frösjön som är en grund sjö som har stor genomströmning och omsätter hela sin volym flera gånger per år! Det innebär att hela sjövolymen har bytts många gånger sedan orenat avloppsvatten leddes ut i Frösjön.

Diket som mynnar ut i Frösjön avvattnar jordbruksområdet närmast väster om Gnesta. Tidigare leddes vatten från källare och industrier bort via detta vattendrag. Sanering har skett och avlopp leds inte längre orenat till sjön. Den enskilt största förbättringen var när Chaufförsstan (området längs väg 57 mot Björnlunda) anslöts till Gnesta reningsverk under 1990-talet. För närvarande pågår en kommunomfattande avloppsinventering där undermåliga avlopp spåras och åtgärdas.

Sammantaget finns det ingen anledning till oro för vattenkvaliten ur bakteriologisk eller kemisk synpunkt. Den planerade badplatsen kommer att börja anläggas våren 2015 och beräknas stå klar till sommaren 2016. Då får Gnestaborna en tätortsnära badplats.

Bertil Karlsson
miljöstrateg

2014-10-14


Gnestahem har i september 2014 påbörjat byggnation av 42 hyreslägenheter.

Detaljplanen

Detaljplanen för Prästhopen 2:2 m fl (Frösjö strand) i Gnesta kommun vann laga 2013-05-02

Planen syftar till att omvandla befintligt industriområde till en stadsdel med bostäder och en viss del verksamheter.

Området planeras att bebyggas med cirka 140 lägenheter i flerbostadshus och radhus, samt en ny strandpromenad och badplats vid Frösjön.

Här kan du ta del av den fastställda planen.PDF

Senast publicerad 2016-11-16