دوست زبانی

کمون گِنِستا خواهان پشتیبانی از شماست تا هر چه زودتر سوئدی را فرا گرفته و در کمون ما احساس رضایت کنید. شمایی که مایل به داشتن یک دوست زبانی که به سوئدی گفتگو می‌کند می‌باشید، می‌توانید با کمون تماس بگیرید. شما می‌توانید فرم «من مایل به داشتن یک راهنمای پناهندگان/دوست زبانی هستم» را در ساختمان کمون و یا دفتر شهروندان پر کرده و تحویل دهید.

از اینجا می‌توانید فرم «من مایل به داشتن یک راهنمای پناهندگان/دوست زبانی هستم» را دانلود نمایید. External link.

اگر خواهان دریافت اطلاعات بیشتر پیرامون دوست زبانی هستید، با کمال میل با استراتژیست همپیوستگی کمون با شماره تلفن: ۰۱۵۸۲۷۵۵۲۷ تماس بگیرید.

با کمال میل با تلفنخانه مرکزی کمون گِنِستا تماس بگیرید، کار مورد نظر خود را بگویید و کمک دریافت کنید.