ጋሻ ኣብ ሽወደን

ናብ ግኔስታ እንቋዕ ብደሓን መጻእካ!

ግኔስታ ኮሙን: ኣብዚ ኮሙንን ኣብ ሽወደንን ጋሻ ንዝኾንካ ንዓኻ ደገፍን መምርሕን ይህብ። ናይዚ ኮሙን ብዓል-መዚ ማሕበራዊ ውህደት: ኣብ ሽወደን ቀዋሚ ፍቓድ ንዝወሰዱ ሓደስቲ መጻእቲ ማዕጾኡ ክፉት’ዩ። እዚ ብዓል-መዚ ማሕበራዊ ውህደት: ነቶም ክትሰርሑ ወይ ክትመሃሩ ኢልኩም ናብ ግኔስታ ዝገዓዝኩም’ውን ሓበሬታ ይህብ’ዩ። ነቶም ንውልቆም ዚመጹ ቈልዑ ዕቝበኛታት ግን: ክፍሊ ሓልዮት ውልቀሰብን ስድራን (Individ- och familjeomsorgen)እዩ ሓላፍነት ዚስከመሎም።

ንዝተፈላለዩ ሕቶታት መልሲ ንምርካብ ኣበይ ክትከይድ ከም ዘለካ ብዝምልከት’ውን ኣብ ቤ/ጽ መድቦርያርኮንቱረት (medborgarkontoret) ሓበሬታ ናይ ምርካብ ኣተኽእሎ ኣሎ። ቅጥዕታት ኣምጺእካ ክትመልኦም: ከምኡ’ውን ካልእ ሓገዝ ምርካብ ይከኣል’ዩ። መድቦርያርኮንቱረት ኣብ ስትሮመንቶርየት (Strömmentorget) ማለት ኣብቲ ኣብ ማእከል ግኔስታ ዘሎ ቤት ንባብ ዚርከበሉ ህንጻ ኣሎ።

ሓበሬታ ነቶም ኪቕመጡ ኢሎም ናብ ግኔስታ ዝገዓዙ

ንውልቅኻ እትነብር በጽሒ ዅን ወይ ቈልዓ ዘሎካ ብዓል-ስድራ ብዘየገድስ: ናብ ሽወደን ክትግዕዝ ከለኻ ክትርስዖም ዘይብልካ ነገራት ኣለዉ። ካብዚ ስዒቡ እምበኣር: ኪሕግዘካ ዚኽእል ዝርዝር ቅልል ዝበሉ ነገራት ኣሎ።

  • ኣብ ንይሾፒን ወይ ኣብ ሶደርተልየ ዚርከብ ቤ/ጽ ግብሪ (ስካተቨርከት) ውልቃዊ ምብጻሕ ጌርካ ተመዝገብ። ናይዚ ምኽንያት ከኣ: ንመለለዪ ቍጽሪ መንነትካ (ፐርሾንኑመር) ዚኸውን 4 ኣሃዝ ምእንቲ ክትወሃብ’ዩ። ካብ ሃገርካ ዝተማላእካዮ ኵሉ ሰነዳት ምሳኻ ሒዝካዮ ምጻእ።
  • ኣብ ቤ/ጽ ውሕስነት ካሳ (ፎርሸክሪንስካሳን) ተመዝገብ፤ ቅዳሕ ናይ ዝተዋህበካ ቀዋሚ ፍቓድ ተማላእ።
  • ትምህርቲ ቋንቋ ሽወደንኛ ክትመሃር ተመዝገብ፤ ግኔስታ ኮሙን በቲ ኣብ ኡትቢልድኒንስሴትሩም (Utbildningscentrum) ዘካይዶ ትምህርቲ ኣቢሉ ነዚ ዕድል ይህበካ።
  • ቦታ መዋእለ-ህጻናት ዘድልዮም ደቂ እንተሎዉኻ: ምስ ግኔስታ ኮሙን ርክብ ግበር።
    ኣብዚ ብምጥዋቕ ብዛዕባ ኣብያተ ትምህርቲ መዋእለ-ህጻናት ተወሳኺ ሓበሬታ ኣንብብ።
  • ኣብ ዕድመ ትምህርቲ ዚርከቡ ደቂ እንተሎዉኻ: ትምህርቲ ኪጅምሩ ምስ ግኔስታ ኮሙን ርክብ ግበር። ብዛዕባ ቤት ትምህርቲ መባእታ ተወሳኺ ንምንባብ ኣብዚ ጠውቕ።

    ንተወሳኺ ሓበሬታ: ምስ ብዓል-መዚ ማሕበራዊ ውህደት ብቝጽሪ ስልኪ 158 - 275 470 ወይ ከኣ ምስ በዓል-መዚ ስትራተጂ ውህደት ብቝጽሪ ስልኪ 0158-275 527 ርክብ ግበር። ምስ ቤ/ጽ መድቦርያርኮንቱረት ርክብ ንምግባር ቍጽሪ ስልኪ 0158 - 275 666 ትድውል።

ንተወሳኺ ሓበሬታ ምስ ብዓል-መዚ ማሕበራዊ ውህደት ብቝጽሪ ስልኪ 158 - 275 470 ርክብ ግበር።

ጠቐምቲ ኣድራሻታት መርበብ ኢንተርነት

ኣብዚ ታሕቲ: ፋልማይካ ኣብ ግኔስታን ሽወደንን ክትቅመጥ ከለኻ: ናብራ ከቃልለልካ ዚኽእል ሓባር-መንገዲ ሓበሬታ (ሌንክ) ኣኪብናልካ ኣለና። ኣብዘን ገጻት ዘሎ ሓበሬታ ብሓያለ ቋንቋታት ቀሪቡ’ሎ። ነቲ ሓባር-መንገዲ (ሌንክ) ጠዊቕካ ቋንቋኻ ምረጽ።

ሓፈሻዊ ሓበሬታ ብዛዕባ ማሕበረሰብ ሽወደን External link.

ንግኔስታ ኮሙን ብፍላይ ዚምልከት ሓበሬታ External link.

ቤ/ጽ ውሕስነት ካሳ (ፎርሸክሪንስካሳን) - ሽወደናዊ ስርዓተ-ውሕስነት External link.

ፎርሸክሪንስካሳን ምስ ፊልም ስርዓተ-ውሕስነት ሽወደን External link.

ሓፈሻዊ ሓበሬታ ብዛዕባ ኣብ ሽወደን ንሓደስቲ ዚወሃብ ትምህርቲ External link.

ብዛዕባ ህዝባዊ መሰል (ኣለማንስረተን) – ኣብ ተፈጥሮኣዊ ትዕድልቲ ሃገረ-ሽወደን ንምንቅስቓስ ዘኽእሉ መሰላትን ግቡኣትን: ሕጊ እንታይ ይብል? External link.

ቮርድጋይደን - ኣገልግሎት ጥዕና ሽወደን ከመይ ይሰርሕ፧

ቤ/ጽ መራኸብቲ ስራሕ (ኣርበትስፎርመድሊንገን) – ስራሕን ፕራክቲክን ንምርካብ ከመይ ትገብር፧ External link.

ብዓል መዚ ኢሚግረሽን External link.

ኣብዚ ብቐሊል ሽወደንኛ ሓበሬታ ኣሎ።

ሃየ ናብ ግኔስታ ኮሙን ደዊልካ: ጕዳይካ ብምሕባር ሓገዝ ርኸብ።