ናብራ

ኣብ ሽወደን ምንባር: ኣየኖት ሕግታት ኣለዉ

ሃየ ነዛ ካብ ካልእ ኮሙን ዝተለቃሕናያ ፊልም ርኣያ። ኣብ ግኔስታ ኮሙን ትቕመጥ እንተ ኾይንካ’ውን እቲ ሕጊ ሓደ’ዩ።

ኣብ ግኔስታ ምንባር

ኣብ ግኔስታ ዝተፈላለየ ዝዓይነቱ ገዛውቲ ኣሎ። ኣብ ህንጻ ኣፓርታማ ወይ ኣብ ቪላ ክትቅመጥ ትኽእል። ገዛ ክትካረ ወይ ገዛ ወይ ቪላ ክትገዝእ’ውን ትኽእል ኢኻ።

እቲ ዝዓበየ ገዛ ዘካሪ ትካል ”ግኔስታ ሄም” (Gnesta hem) ይበሃል። ገዛ ትካረ እንተ ኾይንካ: ኣብ መጻኢ ገዛ ምቕያር ከድልየካ ስለ ዚኽእል: ብዝተኻእለ መጠን ቀልጢፍካ ኣብ ናይ ገዛ ሪጋ (bostadskö) እንተ ተመዝገብካ ጽቡቕ’ዩ።

ጐሓፍ

ኵላቶም ኣብዛ ኮሙን ዚቕመጡ ኣገልግሎት ጐሓፍ ይረኽቡ። ኣብ ጥቓ ህንጻ ዚትከል ናይ ጐሓፍ መትሓዚ ወይ ገንኢ ኣሎና። ተኻራዪ ክፍሊ ወይ ገዛ እንተ ኾይንካ: ዋና ገዛ’ዩ ኣገልግሎት ጐሓፍ ከም ትረኽቡ ዚገብር።

እቲ ዚድርበ ጐሓፍ ኣብ ክልተ ዓይነት ከረጺት (ጐማ) ይምቀል። እቲ ቀጠልያ ንናይ ምግቢ ጐሓፍ የገልግል። ንኣብነት ቅራፍ ድንሽ: ቅራፍ ባናናን ዝተበላሸወ ፍሩታ ኪኸውን ይኽእል። ኣብ ሓደ ካልእ ልሙድ ከረጺት/ጐማ ከኣ ካልእ ዓይነት ጐሓፍ ትድርቢ። ኣብ ናይ ጐሓፍ ገንኢ መድሃኒት: ኤለክትሮኒክ ወይ ካልእ ሓደገኛ ጐሓፍ ምጕሓፍ ኣይፍቀድን።

ገዛ ክትገዝእ ከለኻ: ናይ ጐሓፍ ኣገልግሎት ክትረክብ ምእንቲ: ግድን ቅጥዒ ክትመልእ ኣለካ። ናብ መቐበሊ ተገልገልቲ (ኩንድሻንስት) እውን ክትድውል ትኽእል ኢኻ። ሽዑ ናብ ገዛኻ ዚምላእ ቅጥዒ ንሰደልካ።

ተወሳኺ ሓበሬት ንምርካብ ናብ ኩንድሻንስት ብቝጽሪ ስልኪ 0158 - 275 200 ደውል። ብሽወደንኛን እንግሊዝኛን ንዛረብ ኢና።

ዳግመ-መዓላ (Återvinningen)

ኣብ ግኔስታ ዘሎ መደበር ዳግመ-መዓላ: ኣብ ገንኢ ዘይኣቱ ግዝፍ ዝበለ ጐሓፍ ክትጕሕፍ ትኽእል። ኣብኡ ብተወሳኺ: ኣቝሑ ኤለክትሮኒክን ካልእ ሓደገኛ ጐሓፍን ክትጕሕፍ ትኽእል። ዚድርበ መድሃኒት ኣብ ቤት መድሃኒት (ፋርማቻ) ይግደፍ።

መደበር ዳግመ-መዓላ ኣብ Vackerby Industriväg 11 ኣብ ግኔስታ ይርከብ።

ኣብ መደበር ዳግመ-መዓላ ጐሓፍ ንምድርባይ ግድን ካርድ ኪህልወካ ኣለዎ። ክፍሊ ወይ ገዛ ትካረ እንተ ኾይንካ: ካርድ ኪወሃበካ ናብ ዋና ገዛኻ ደውል። ገዛ እንተ ገዚእካ ኸኣ ካብ ኩንድሻንስት ካርድ ትረክብ።

ሃየ ናብ ግኔስታ ኮሙን ደዊልካ: ጕዳይካ ብምሕባር ሓገዝ ርኸብ።