ቈልዑን ትምህርትን

ኣብ ግኔስታ: ኵላቶም ኣብ መዋእለ-ህጻናትናን ኣብያተ ትምህርትናን ዘለዉ ቈልዑን መንእሰያትን: ጽቡቕ ክንክንን ትምህርትን ኪረኽቡ መሰል ኣሎዎም።

መዋእለ-ህጻናትን ቤት ትምህርቲ መባእታን

መዋእለ-ህጻናት: ነቶም ካብ ሓደ ዓመት ጀሚሮም ክሳብ 6 ዓመት ዚመልኡ ዚመሃሩሉ: ንቘልዑ ዚቘመ ቤት ትምህርቲ’ዩ። ወለዲ ቀትሪ ኪመሃሩ ወይ ኪሰርሑ ከለዉ ቈልዑ ደቆም ኣብ መዋእለ-ህጻናት ይውዕሉ። ካብ 3-5 ዓመት ዕድመ ዘለዉ ቈልዑ (እዚ ንሓደስቲ ዚመጹ ቈልዑ’ውን ይምልከት’ዩ): 15 ሰዓት ኣብ ሰሙን ብዘይ ክፍሊት ኣብ መዋእለ-ህጻናት ይመሃሩ።

1-5 ዓመት ዕድመ ንዝርከቡ ቈልዑ ዚቕበሉ ኣለይቲ ቈልዑ’ውን ኣለዉ።

ቤት ትምህርቲ መባእታ: ኵላቶም እቶም ካብ 6 ዓመት ክሳዕ 16 ዓመት ዕድመ ዘለዉ ዚመሃሩሉ’ዩ።

ኣብ ነፍሲወከፍ ቤት ትምህርቲ ማእከል ትርፊ-ግዜ (ፍሪቲድስሄም) ኣሎ። ማእከል ትርፊ-ግዜ: ካብ 6-8 ዓመት ዕድመ ዘርከቡ ቈልዑ፡ ወለዶም ኪሰርሑ ወይ ኪመሃሩ ከለዉ ዚውዕሉሉ’ዩ። ማእከል ትርፊ-ግዜ: ንጕሆን ድሕሪ ቐትሪ ትምህርቲ ምስ ተወደአን ክፉት ኮይኑ ይጸንሕ።

ኣብ ገለ-ገለ ኣብያተ ትምህርቲ ናይ ትርፊ-ግዜ ክለባት ኣሎ። ካብ 9-13 ዓመት ዕድመ ዘለዉ ቈልዑ: ወለዶም ኪሰርሑ ወይ: ወለዶም ኪመሃሩ ከለዉ: ኣብ ክለብ ትርፊ-ግዜ: ኪጸንሑ ይኽእሉ። ተመሃሮ ድሕሪ ቀትሪ ትምህርቲ ምስ ወድኡ: ኣብ ክለብ ትርፊ-ግዜ: ኪጸንሑ ይኽእሉ።

ንደቅኻ ኣብ መዋእለ-ህጻናት/ወይ ኣብ ማእከል ትርፊ-ግዜ ንምምዝጋብ ኣብዚ ጠውቕ።

ቤት ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ

ኵላቶም ካብ 16-19 ዓመት ዕድመ ዘለዉ መንእሰያት: ኣብ ቤት ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ ኪመሃሩ መሰል ኣሎዎም። ኣብ ቤት ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ ምምሃር ብወለንታኻ’ዩ። ግኔስታ ኮሙን: ናይ ውልቁ ቤት ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ የብሉን። ዚበዝሕ እዋን: መንእሰያት ግኔስታ: ኣብ ፍሌን: ንይሾፒን: ሳሌም: ስትሬንግኔስ ወይ ሶደርተልየ ዘለዋ ኣብያተ ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ ይመሃሩ። ሓደስቲ ዚመጹ ተመሃሮ ኣብ ፕሮግራም መተኣታታዊ ቋንቋ (språkintroduktionsprogrammet (SPRINT)) ተመዲቦም ኪመሃሩ ይኽእሉ’ዮም። ግኔስታ ኣብ ምሃብ ፕሮግራም መተኣታታዊ ቋንቋ: ማለት ስፕሪንት: ምስ ከተማታት ፍሌን: ንይሾፒን: ስትሬንግነስን ሶደርተልየን: ውዕል ምትሕብባር ኣለዋ። ምስ መራኸቢ ጕዳያት ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ ንምዝራብ: ናብ ኮሙን ክትድውል ትኽእል።

ትምህርቲ ኣብ ሽወደን ብኸመይ ከም ዚሰርሕ ንምፍላጥ: ኣብዚ ፊልም ክትርኢ ትኽእል። External link.

ብዓል መዚትምህርቲ ሽወደን (ስኩልቨርከት): ንሓደስቲ ዚመጹ ኣብ ሽወደን ዚወሃብ ሓፈሻዊ ሓበሬታ ትምህርቲ ብዝምልከት ዘዳለዎ ፊልም ዚወስድ ሓባር-መንገዲ። External link.

ቤት ትምህርቲ ባህልን ደምበ ትርፊ-ግዜን

ቤት ትምህርቲ ባህልን ”ቺል” (Chill) ዚበሃል ደምበ ትርፊ-ግዜን: ቈልዑትናን መንእሰያትናን ዚያዳ ኪምዕብሉ ዕድል ይህቡ። ካብ 12-19 ዓመት ዕድመ ዘለዉ ቈልዑን መንእሰያትን: ኣብ ደምበ ትርፊ-ግዜ: ኪራኸቡን ዝተፈላለዩ ዕማማት ትርፊ-ግዜ ኪፍትኑን ይኽእሉ። ቤት ትምህርቲ ባህሊ: ካብ 7-18 ዓመት ዕድመ ንዘለዉ ዅላቶም ቈልዑን መንእሰያትን ዚበቅዕ ትምህርቲ ሳዕስዒት: ድራማን ሙዚቃን የወፊ። ብቤት ትምህርቲ ባህሊ ዚወሃቡ ኮርሳት ኪመሃሩ ዚደልዩ ናይ ትምህርቲ መንፈቕ ክፍሊት ይኸፍሉ።

ኣብ ቤት ትምህርቲ ባህሊ ቦታ ክትሓትት ከለኻ ዚምላእ ቅጥዒ ዚርከበሉ ሓባር-መንገዲ (ሌንክ)። Pdf.

ን”ቺል” ዚምልከት ተወሳኺ ሓበሬታ ዚመርሕ ሓባር-መንገዲ (ሌንክ) ኣብዚ ኣሎ። External link.

ትምህርቲ ኣባጽሕን ኤሰፊን

ኣብ ኡትቢልድኒንስሴንትሩም (Utbildningscentrum) ንትምህርቲ ኣባጽሕ ዕድል ኣሎ። ካብ ካልኦት ሃገራት ዚመጹ ሰባት ሽወደንኛ ኪመሃሩ ይኽእሉ። ቋንቋ ሽወደንኛን ኣብ ሽወደን ምንባር ከመይ ከም ዝኾነን ትመሃር።

ብዛዕባ ትምህርቲ ኣባጽሕን ብዛዕባ ትምህርቲ ሽወደንኛ ንወጻእተኛታትን (ኤሰፊ) ተወሳኺ ሓበሬታ ንምንባብ ኣብዚ ጠውቕ። External link.

ሃየ ናብ ግኔስታ ኮሙን ደዊልካ: ጕዳይካ ብምሕባር ሓገዝ ርኸብ።