ደገፍን ሓልዮትን

ግኔስታ ኮሙን ነቶም ኣብዛ ኮሙን ዚቕመጡ ደገፉን ሓገዙን ይህብ። እዚ ኮሙን: ንስኻ ወይ መቕርብካ ምግደራ (ስንክልና) እንተሎኩም ወይ 65 ዓመት መሊእኩም ደገፍ ወይ ሓገዝ ዘድልየኩም እንተ ኾይኑ: ብመጠኑ ይሕግዘኩም።

ማሕበራዊ ኣገልግሎት

ቤ/ጽ ማሕበራዊ ኣገልግሎት: ማሕበራዊ ጸገም ንዘሎዎም ኣብዛ ኮሙን ዝቕመጡ ደገፍን ሓገዝን ኣብ ምሃብ ሓላፍነት ኣሎዎ። ማሕበራዊ ጸገም ኪበሃል ከሎ: ንኣብነት ንወልፊ ድሮጋን ኣልኮላዊ መስተን ዚምልከት ጸገም፤ ንመናበሪ ዚኸውን ገንዘብ ዝጸገሞም: ንዓመጽ መቕርቦም ዝተቓልዑ ወይከኣ ቈልዑን ወለዲ ከምዚ ከማኻን ዘድልዮም ሓገዝ ማለት’ዩ። ደገፍን ሓገዝን ንምርካብ ኣብ ቤ/ጽ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ሕቶ ተቕርብ፤ ቤ/ጽ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ከኣ መጽናዕቲ ኣካይዱ ከከም ኣድላይነቱ ውሳነ የሕልፍ።

ሓገዝ ትደሊ እንተ ኾይንካ ወይ ተወሳኺ ሓበሬታ ዘድልየካ እንተ ኾይኑ ናብ መቐበሊ ተገልገልቲ ቤ/ጽ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ደውል፤ ቍጽሪ ስልኪ 0158- 275 145 እዩ።

ብዛዕባ ቤ/ጽ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ዚይዳ ንምፍላጥ ኣብዚ ጠውቕ። External link.

ክሊኒክ መንእሰያት

ክሊኒክ መንእሰያት ግኔስታ ኣብ ማእከል ኣገልግሎት ጥዕና Vårdcentralen ንይጋታን 29 (Nygatan 29ኣብ ግኒስታ ይርከብ)።

13 ዓመት ምስ መላእካ ክሳብ’ታ 20 ዓመት እትመልኣላ ዓመት ዘላ 31 ታሕሳስ ናብ ክሊኒክ መንእሰያት ክትመጽእ ብሓንጎፋይ ይቕበሉኻ፤ ወዲ ወይ ስግረ-ጾታዊ (transperson) እንተ ኾይንካ ከኣ ክሳብ 23 ዓመት ትመልእ መርሓባ ኢሎም ይቕበሉኻ።

ክሊኒክ መንእሰያት: ብዛዕባ ዝምድና: ብዛዕባ ወሲብ: ብዛዕባ ኣካል: ብዛዕባ ጥዕና: ብዛዕባ ጥንሲ ወይ ምስዳድ ጥንሲ: ብዛዕባ መከላኸሊ ጥንሲ ክትዛረብ እንተ ደሊኻ ወይከኣ ሕማም መውስቦ እንተሎካ ክትምርመር ተባሂሉ ዝቖመ’ዩ።

ኵላቶም ኣብ ክሊኒክ መንእሰያት ዚሰርሑ (ምስጢር ከየውጽኡ) ግቡእ ስትረት ኣሎዎም። ኵሉ ኣብ ክሊኒክ መንእሰያት ዚግበር ምብጻሕ ካብ ክፍሊት ናጻ’ዩ።

ምስ ክሊኒክ መንእሰያት ርክብ ንምግባር ብቝጽሪ 0158- 524 32 ክትድውል ትኽእል ኢኻ።

ብዛዕባ ክሊኒክ መንእሰያት ዚያዳ ሓበሬታ ንምንባብ ኣብዚ ጠውቕ። External link.

ሃየ ናብ ግኔስታ ኮሙን ደዊልካ: ጕዳይካ ብምሕባር ሓገዝ ርኸብ።