Politik & demokrati

Det finns ett antal områden som medborgarna i Sverige organiserar och beslutar om tillsammans för att samhället ska fungera. Det gäller t.ex. skatter, barnomsorg, äldrevård, underhåll av gator och gemensamma byggnader.
För att beslut som rör dessa områden ska kunna fattas, utan att varje enskild medborgare är med och bestämmer, väljer vi vart fjärde år förtroendevalda som representerar olika partier att företräda oss i riksdag, kommun och landsting.

Kommunens organisation består av två delar. Dels finns det en politisk organisation som består av kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder.
I dessa sitter förtroendevalda politiker som i huvudsak arbetar för kommunen på sin fritid.  
Dels finns det en så kallad förvaltningsorganisation.
I de olika förvaltningarna arbetar anställda i kommunen för att utreda, planera och genomföra det som politikerna fattar beslut om. Det är alltså den politiska organisationen, som i huvudsak styr förvaltningarnas arbete med undantag för myndighetsutövning (beviljande av bygglov och ekonomiskt bistånd t.ex.)

Senast publicerad 2018-08-29