Jämställdhetsarbete i Gnesta kommun

Jämställdhetsarbetet fortsätter

Mellan 2013 och 2015 har en grupp politiker och tjänstemän arbetat med att färdigställa en handlingsplan för jämställdhet.

Den 30 september 2013 undertecknade Gnesta kommun CEMR-deklarationen. CEMR är en förkortning och betyder Council of European Municipalities and Regions. CEMR är den Europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå.

Gnesta kommun skrev på för att säkerställa en fortsättning av jämställdhetsarbetet som gjorts i projektet Hållbar jämställdhet (HåJ). HåJ pågick mellan 2009 och 2013 med stöd av Sveriges kommuner och landsting (SKL). Huvudsyftet med projektet var att skapa förutsättningar för ett långsiktigt och hållbart jämställdhetsarbete.

Läs mer i slutrapporten för HÅJ-projektet här!PDF

I och med att Gnesta kommun har undertecknat den europeiska jämställdhetsdeklarationen har kommunen åtagit sig att upprätta en handlingsplan utifrån CEMR-deklarationens sex grundprinciper.

CEMR-deklarationens sex grundprinciper är:
1. Jämställdhet är en grundläggande rättighet
2. För att jämställdhet ska garanteras måste flerfaldig diskriminering och andra missgynnanden bekämpas
3. Ett representativt deltagande av kvinnor och män i beslutsprocessen är en förutsättning för ett demokratiskt samhälle
4. Att avskaffa stereotypa uppfattningar om kön är avgörande för att uppnå jämställdhet
5. Jämställdhetsintegrering av alla kommunens/regionens verksamheter är nödvändiga för att främja jämställdhet
6. Att handlingsplaneer och program har tillräcklig finansiering är nödvändigt för att jämställdhetsarbete ska nå framgång

Utifrån de sex grundprinciperna har 30 artiklar utformats. Dessa artiklar omfattar nio olika områden. Handlingsplanen har beslutat i KF och Gnesta kommun har valt att fokusera på fyra av de nio områden mellan 2015-2020.

I Sverige är det övergripande målet för jämställdhetspolitiken formulerat på följande sätt:
Kvinnor och män ska ha samma makt att utforma samhället och sina egna liv.
Det övergripande målet är sedan uppdelat i fyra delmål. Det handlar om jämn fördelning av makt och inflytande, ekonomisk jämställdhet, jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet samt att mäns våld mot kvinnor ska upphöra.

En vision om en mer jämställd kommun bygger på tankar om likvärdig utbildning, ett samhälle planerat för alla, frihet från kränkningar och våld, en positiv fritid för alla samt att politiker fattar jämställda beslut.
I ett samhälle där ovanstående är självklarheter får fler invånare del av kommunens resurser samtidigt som de får mer inflytande och makt att forma sina egna liv.

Information och utbildningsinsatser är viktiga pusselbitar men upprättandet av nya rutiner, jämställdhetsplaner och uppföljning är också en förutsättning för att ett långsiktigt jämställdhetsarbete ska kunna ge effekter i framtiden.

Gnesta kommuns arbete med Hållbar jämställdhet

Gnesta kommun deltog 2010-2013 i ett SKL-projekt som heter Hållbar Jämställdhet (HÅJ). SKL står för Sveriges Kommuner och Landsting. Kommunens övergripande jämställdhetsmål är att ge jämställd medborgarservice.

Utifrån detta inriktade sig Gnesta kommun på tre delmål:

  • att jämställdhetsintegrera kommunens styr- och ledningssystem
  • att jämställdhetsintegrera den politiska beslutsprocessen
  • att utveckla rutiner för jämställda verksamheter i praktiken

Att jämställdhetsintegrera styr- och ledningssystem innebär att statistik ska redovisas könsuppdelad och följas upp med hjälp av genusanalys. Rutiner för att följa upp resultatet av analysen har upprättats och lett till förbättringar i verksamheterna.
Delmålet om den politiska beslutsprocessen handlade om att ta fram och använda modeller för konsekvensanalys utifrån ett jämställdhetsperspektiv.

Att utveckla jämställda verksamheter i praktiken innebär mycket praktiskt arbete med kartläggningar, analyser samt att utbilda och handleda personal. 
Handledning och utbildning i genus- och normkritisk analys har getts till tjänstemän och chefer men behöver göras fortlöpande för att bibehålla kunskap och kompetens.

I projektet valde varje förvaltning vilka områden man har prioriterat att jämställdhetsintegrera.

Nationella mål

Jämställdhetsintegrering är den metod som regeringen förordar för att göra jämställdhet till en viktig faktor i all offentlig verksamhet.

Här kan du ladda ner stödmaterial om jämställdhetsintegrering och jämställd medborgarservice.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Det övergripande målet för svensk jämställdhetspolitik är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Delmålen är:

  • En jämn fördelning av makt och inflytande i samhället
  • Ekonomisk jämställdhet.
  • En jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet.
  • Mäns våld mot kvinnor ska upphöra.

Målen är antagna av riksdagen i maj 2006.

Länkar:

Länk till Projektmål Hållbar jämställdhet Gnesta 2011-2013.PDF

Länk till normkritiskt arbete på FrejaskolanPDF

Läs mer om vårt arbete med jämställdhet i förskola och skola.

Länk till hjälpredan för normkritiskt arbete.PDF

Läs mer om sex- och samlevnadsundervisningen i Gnesta kommun.

Frejaskolans riktlinjer för sex- och samlevnadsundervisningen.PDF

Länk till Gnesta kommuns sida om våld i nära relationer.öppnas i nytt fönster

Länk till Gnesta kommuns övergripande Likabehandlingsplan för skolorna.

Länk till tecknad film om resultat av Frejaskolans jämställdhetsarbetelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast publicerad 2017-08-24