Elevhälsa

I Gnesta finns ett elevhälsoteam med följande kompetenser: skolsköterskor, skolläkare, psykolog, kuratorer, specialpedagoger och talpedagog.

Elevhälsans uppdrag:

  • Elevhälsans roll är främst hälsofrämjande och förebyggande.
  • I uppdraget ingår att bevaka att eleverna har en bra miljö för sin kunskapsutveckling och sin personliga utveckling.
  • Elevhälsan ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål och i det individuella riktade arbetet har elevhälsan ett särskilt ansvar för att undanröja hinder för varje enskild elevs lärande och utveckling.
  • Elevhälsan ska också arbeta med mer generella inriktade uppgifter som rör elevernas arbetsmiljö, till exempel arbetet mot kränkande behandling, undervisningen om tobak, alkohol och andra droger, jämställdhet samt sex- och samlevnadsundervisning.
  • Elevhälsan gör vid behov utredningar av pedagogisk, psykologisk och medicinsk karaktär.