Överklaga samhällsbyggnadsnämndens beslut

Om du vill överklaga samhällsbyggnadsnämndens beslut ska du skriva till länsstyrelsen i Södermanlands län.

Tala om vilket beslut du överklagar genom att till exempel ange ärendets rubrik eller nummer. Ange varför du anser att beslutet ska ändras och vilken ändring du vill ha.
Bifoga handlingar och annat som du anser stöder din uppfattning.

Överklagandet ska lämnas in eller skickas till:

Gnesta kommun
Samhällsbyggnadsnämnden
646 80 Gnesta

För att överklagandet ska kunna prövas måste handlingarna ha inkommit senast inom tre veckor efter den dag du fick del av beslutet.

Har ditt överklagande kommit in i rätt tid kommer handlingarna att skickas vidare till länsstyrelsen om samhällsbyggnads-nämnden inte ändrar beslutet på det sätt du har begärt.

Underteckna skrivelsen, och uppge namn, adress och telefonnummer.