Planeringsenheten

Vår plan- och byggenhet arbetar bland annat med hur mark- och vattenområden ska användas. Det gäller för bebyggelse, infrastruktur och verksamheter, både på kort och lång sikt.

Genom planering ska olika samhällsintressen vägas mot varandra. Det ska ske i en öppen och demokratisk process, samtidigt som enskildas rättigheter ska beaktas.

I vårt uppdrag ingår också att se till att plan- och bygglagen följs. Målet är att samhället ska vara hållbart ur social, ekonomisk och ekologisk synvinkel.

Vi ajourhåller också kommunens byggnads-, adress- och lägenhetsregister.

Planeringsenheten ansvarar även för

  • regional utveckling
  • strategisk fysisk planering
  • infrastruktur och kollektivtrafik
  • mark och exploateringsfrågor
  • planering av bostäder
  • risk och säkerhetsfrågor
  • hållbar utveckling, naturvård och miljö
  • energi- och klimatfrågor.