VA-enheten

Vår VA-enhet arbetar med drift, underhåll och utbyggnad av vatten och avlopp i kommunen.

Enhetens uppdrag är att

  • leverera säkert dricksvatten
  • behandla avloppsvatten på ett miljömässigt bra sätt
  • drifta kommunens avloppsreningsverk och vattenverk
  • drifta kommunens ledningsnät för vatten, avlopp och dagvatten
  • planera för framtida behov av dricksvatten och avloppsrening för det kommunala VA-nätet.