Äldre, Funktionsstöd, Hälso- och sjukvård

Verksamheten ansvarar för omsorg för äldre, omsorg för personer med funktionsnedsättning, socialpsykiatri samt ansvarar för den kommunala hälso- och sjukvården.

Verksamhetens huvuduppdrag är:

  • Äldreomsorg - innefattar särskilda boenden, kortvårds- och växelvårdsboende, hemtjänst och dagverksamhet för personer med demenssjukdom.
  • Funktionsstöd och socialpsykiatri - innefattar bostad med särskild service, personlig assistans, ledsagarservice, avlösarservice, kontaktperson, korttidsvistelse, korttidstillsyn för barn över tolv år, daglig verksamhet och sysselsättning.
  • Hälso- och sjukvård - ansvarar för den kommunala hemsjukvården i särskilt boende, dagverksamhet, bostad med särskild service, daglig verksamhet och sysselsättning. Ansvarar även för hemsjukvård i ordinärt boende för personer över 18 år. Inom kommunens Hälso- och sjukvårdsenhet finns distriktsköterskor/sjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster och rehabiliteringsassistenter som utför och ansvarar för den kommunala primärvården.

Organisation

Äldre, Funktionsstöd, Hälso- och sjukvård leds av för tillfället av socialchef Lena Karlsson Leksell.