Stöd och vägledning

Stöd och vägledning innefattar socialtjänst, vuxenutbildning, stöd för arbetssökande och nyanlända.

Socialtjänstens huvudansvar är att stödja och hjälpa barn, ungdomar, vuxna och familjer som är i en utsatt situation. Det kan exempelvis handla om ekonomiskt bistånd, familjerättsfrågor eller utredningar av olika stödinsatser. Vuxenutbildning och arbetsmarknad har ansvaret för att leda och samordna insatser mot arbetslöshet, ge stöd för nyanlända samt har ansvaret för den kommunala vuxenutbildningen.

Organisation

Stöd och vägledning består av följande enheter:

 • Utredning och stöd, leds tillfälligt av socialchef Lena Karlsson Leksell.
 • Stöd till arbete, leds av enhetschef Angelica Zunko.
 • Vuxenutbildningen, leds av rektor Marie Segersvärd.

Övergripande verksamhetsansvar:

 • Social utskottet.
 • Socialjour.
 • Barnahus.
 • Psykiskt och socialt omhändertagande (POSOM).

Utredning och stöd

Enheten arbetar för att stödja och hjälpa barn, ungdomar, vuxna och familjer som befinner sig i utsatta situationer. Det kan exempelvis handla om utredningar av olika stödinsatser och preventiva insatser.

Utredning och stöds huvuduppdrag är:

 • Handläggning, utredning och stöd inom barn- och ungdom, familjehemsvård, familjerätt, ensamkommande barn/unga, missbruk/beroende, våld i nära relation samt dödsboanmälan.
 • Preventiva insatser såsom råd- och stödmottagning, socialt fältarbete, ungdomsmottagning och familjecentral.

Stöd till arbete

Enheten erbjuder vägledning och flexibla samarbetslösningar mellan arbetssökande, arbetsgivare och myndigheter för att motverka arbetslöshet och stötta de som står utanför arbetsmarknaden. Den som står utan ersättning kan söka ekonomiskt bistånd som handläggs inom enheten. Målgruppen är arbetslösa kommuninvånare, främst ungdomar och nyanlända/utrikesfödda samt personer som är i behov av ekonomiskt bistånd.

Integrationsfunktionen ansvarar för mottagandet av nyanlända vilket innebär stöd och hjälp vid inflyttningen samt kontinuerligt stöd och information under den första tiden i kommunen. Funktionen ansvarar också för ett långsiktigt arbete för en så god och snabb integration som möjligt, exempelvis skapa goda förutsättningar för att komma in på arbetsmarknaden och skapa integrationsfrämjande mötesplatser i kommunen.

Stöd till arbetes huvuduppdrag är:

 • Handläggning av ekonomiskt bistånd.
 • Stöd till egen försörjning genom olika sysselsättningsformer.
 • Integrationsinsatser och samhällsvägledning för nyanlända.

Vuxenutbildningen

Enheten erbjuder kommunal vuxenutbildning med grundläggande eller gymnasial utbildning för den som behöver utveckla sin kompetens, byta inriktning och/eller skaffa sig behörighet för fortsatta studier, eller som behöver lära sig svenska.

Vuxenutbildningen erbjuder möjligheten att studera på distans. Det är även möjligt att gå en yrkesutbildning via vuxenutbildningen.

Vuxenutbildningens huvuduppdrag är:

 • Vuxenutbildning för ämnesstudier på särskild-, grundläggande- och gymnasial nivå.
 • Svenska för invandrare (SFI).