2020-02-19
17 globala måll i Agende 2030: 1.Ingen fattigdom, 2. Ingen hunger, 3. God hälsa och välbefinnande, 4. God utbildning för alla, 5. Jämställdhet, 6. Rent vatten och sanitet för alla, 7. Hållbar energi, 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur, 10. Minskad ojämlikhet, 11. Hållbara städer och samhällen, 12. Hållbar konsumtion och produktion, 13. Bekämpa klimatförändringarna, 14. Hav och marina resurser, 15. Ekologisk och biologisk mångfald, 16. Fredliga och inkluderande samhällen, 17. Genomförande och globalt partnerskap.

Gnesta kommun deltar i Glokala Sverige

Gnesta kommun är en av de 50 kommuner och regioner som inför 2020 har antagits i Svenska FN-förbundets och Sveriges kommuner och regioners gemensamma projekt Glokala Sverige.

Projektet handlar om att arbeta med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling i hela Sverige. Projektets mål är att utbilda, skapa gemensamt lärande och öka engagemang för hållbarhetsfrågor i kommunen.

Om Agenda 2030

Agenda 2030 med 17 globala mål visar riktningen för en hållbar utveckling.

Syftet med de globala målen är att arbeta för:

  • Att avskaffa extrem fattigdom.
  • Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen.
  • Att främja fred och rättvisa.
  • Att lösa klimatkrisen.

Hur ska vi arbeta med Agenda 2030 i Gnesta kommun?

Agenda 2030 omfattar i stort alla delar inom den kommunala verksamheten från hållbart plan- och miljöarbete till sociala utbildningsfrågor. Ambitionen är att så många som möjligt ska få ta del av utbildningsinsatserna från de politiska nämnderna till chefer och handläggare.

Vi vill förankra Agenda 2030 i kommunens dagliga arbete, även genom att få in frågorna i styrdokument som exempelvis framtidsplaner och skolornas likabehandlingsplaner. Det är viktigt att det dagliga arbetet speglar de långsiktiga målen i det stora globala arbetet. I en liten kommun med lika stora åtaganden som en stor kommun är det viktigt att höja blicken och arbeta både på kort och lång sikt med hur varje medarbetare bidrar till en mer hållbar, rättvis och inkluderande värld.

Vi hoppas och tror att ett deltagande i Globala Sverige 2020 kommer att ge oss vilja och ambition i vår organisation att arbeta för att bidra till målen i Agenda 2030.