2023-06-19
Kartbild med området för ledningsbytet i Gnesta markerat.

VA-arbeten Östra Storgatan

Byte av dricksvattenledning

En vattenläcka har uppstått på en dricksvattenledning i anslutning till Östra Storgatan. Ledningens placering gör att en normal reparation inte är möjlig och istället ska ledningen bytas ut genom rörspräckning.

Under arbetet kommer begränsad framkomlighet råda. Se beskrivande trafikanordningsplan i Relaterad information.

Vägdragning för gång- och cykelväg (GC-passage)

Kartbild över området för rörbyte med gång- och cykelväg markerad i rött.

Arbetet kommer att utföras av entreprenören Pollex och beräknas pågå från och med 2023-06-19 till 2023-07-21.