2022-04-27
Kartbild över sträckor där dikningsarbeten ska utföras

Vi utför dikningsarbeten

Onsdagen den 27 april påbörjar vi arbetet med att rensa diken längs Vackerby Industriväg och hela vägen fram till Frösjön.

Arbetet beräknas pågå under några veckor och utförs för att dagvattnet lättare ska kunna rinna hela vägen ut i Frösjön. Då minskar också risken för översvämning.

Detta arbete är ett normal underhållsarbete som utförs med jämna mellanrum. I samband med arbetet kan det bli begränsad framkomlighet.