Det här gäller på Gnesta kommuns förskolor och grundskolor

De kommunala förskolorna och grundskolorna är öppna som vanligt. Vi följer Folkhälsomyndighetens bedömning som säger att friska elever ska gå till skolan och att friska barn kan gå till förskolan.

Om läget förändras kommer vårdnadshavare att få information via mejl på Infomentor.

För att bromsa spridningen av det nya coronaviruset är det viktigt att ditt barn stannar hemma om det känner sig sjukt med snuva, hosta eller feber, även vid lindriga symtom. Alla barn som uppvisar symtom ska vara friska i två dygn innan de kommer tillbaka till förskolan.

Vad gäller vid lämning och hämtning på förskolan?

På grund av de rådande omständigheterna kring coronaviruset gäller nya rutiner för lämning och hämtning av barn. Barn som lämnas före frukost lämnas som tidigare inomhus. När du kommer in i våra lokaler behöver du tvätta händerna och hålla dig i kapprummet så långt det är möjöligt. Barn som lämnas på förskolan efter frukost ska lämnas utomhus. Syftet med detta är att minska antalet personer som vistas i våra lokaler och på så sätt minska risken för smittspridning.

Är Öppna förskolan öppen?

De rådande omständigheterna kring coronaviruset gör att Öppna förskolan är stängd. För att minimera smittorisken för personer i riskgrupper samt medarbetare har Region Sörmland beslutat att ställa in all gruppverksamhet. På uppmaning av regionen har Gnesta kommun därför stängt Öppna förskolan.

Kan en huvudman stänga förskolor eller skolor på grund av situationen med corona?

Ja. Det finns fem olika situationer då en förskola eller skola kan komma att stängas tillfälligt på grund av coronaviruset, varav de fyra första är sådana som huvudmannen (barn- och utbildningsnämnden) beslutar.

  • Huvudmannen kan stänga en verksamhet på grund av att en så stor andel av personalen är frånvarande med anledning av coronaviruset att det inte går att bedriva verksamheten.
  • Huvudmannen kan stänga en verksamhet efter samråd med smittskyddsläkare för att motverka smittspridning.
  • Huvudmannen kan stänga en verksamhet därför att skolan ligger i ett område som Folkhälsomyndigheten beslutat ska vara avspärrat.
  • Huvudmannen kan stänga en verksamhet på grund av en rekommendation från Folkhälsomyndigheten.
  • En verksamhet kan stängas för att regeringen har beslutat att skolenheter tillfälligt ska stängas på nationell, regional eller kommunal nivå, med stöd av lagen om tillfällig stängning på skolområdet vid extraordinära händelser i fredstid.

Kommer en eventuell stängning av kommunens förskolor och grundskolor omfatta alla barn?

Om regeringen eller huvudmannen tar beslut om att stänga vissa eller alla verksamheter, kommer omsorg fortsatt erbjudas till barn och elever vars vårdnadshavare har samhällsviktiga arbetsuppgifter samt barn i behov av särskilt stöd.

Vilka barn erbjuds omsorg om en skola stänger?

Om en förskola eller ett fritidshem stänger, kommer kommunen att erbjuda omsorg för de barn och elever vars vårdnadshavare deltar i samhällsviktig verksamhet. Det är arbetsgivaren som bedömer om en anställd omfattas av bestämmelserna kring samhällsviktig verksamhet.

Föreskriften om omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet hittar du här. länk till annan webbplats

Om vårdnadshavarens arbetsgivare meddelat vårdnadshavaren att denne behövs för att upprätthålla samhällsviktig verksamhet, kan vårdnadshavaren anmäla behov av omsorg till kommunen. Detta kan göras om vårdnadshavaren inte kan ordna omsorg på annat sätt.

Förskola eller fritidshem ska även erbjudas till barn och elever som behöver få särskilt stöd i sin utveckling av fysiska, psykiska eller andra skäl, och som bara kan få det genom att gå i förskola eller fritidshem.

Vilka verksamheter klassas som samhällsviktiga verksamheter?

MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, har tagit fram en föreskrift som förtydligar vilka vårdnadshavares barn som ska erbjudas omsorg. Det är verksamhetsutövare (till exempel arbetsgivaren eller uppdragsgivaren) som bedömer om den bedriver sådan samhällsviktig verksamhet som omfattas av föreskriften. Här hittar du föreskriften.länk till annan webbplats

Hur påverkas elevens rätt till utbildning om skolan stängs?

Om skolor stängs finns möjlighet att bedriva undervisning på distans. Kommunens skolor erbjuder idag redan distansundervisning för de elever som inte är på skolan.

Hur fungerar matserveringen i kommunens skolmatsalar?

Verksamheterna agerar utifrån Folkhälsomyndighetens förskrifter, vilket innebär att personalen ser till att det inte uppstår trängsel och köer, och att eleverna kan plocka sin mat själva. Läs mer hos Folkhälsomyndigheten.länk till annan webbplats

Vad gäller för korttidspermitterade vårdnadshavare?

Barn har rätt att gå i förskola eller fritidshem så mycket de behöver med hänsyn till vårdnadshavarnas förvärvsarbete eller studier, alternativt utifrån barnets egna behov på grund av familjens situation i övrigt. En vårdnadshavare som blivit permitterad är fortfarande anställd och ska stå till arbetsgivarens förfogande. Att vara permitterad är inte att likställa med att vara arbetslös eller att ha semester.

Permitterade vårdnadshavare har rätt till plats i förskola eller fritidshem utifrån sitt behov med hänsyn till förvärvsarbete. Om behovet av barnomsorg har minskat till följd av korttidspermitteringen ska vårdnadshavaren anmäla detta till förvaltningen. Det görs i e-tjänsten ”Förskoleärenden”, där vårdnadshavaren enkelt kan ändra sitt schema. En bedömning av huruvida barnets behov av omsorg har förändrats bör göras från fall till fall och utifrån barnets bästa.

Vad gäller för kommunal pedagogisk omsorg?

Den kommunala pedagogiska omsorgen har i dagsläget öppet som vanligt. Den rådande situationen kan dock innebära att det periodvis är hög frånvaro bland både barn och personal.

Om ordinarie personal saknas eller om barngruppen består av väldigt få barn kommer barnen erbjudas omsorg på förskolan Sjöstugan, avdelningen Ekan. Barnen besöker i dagsläget Sjöstugan dagligen för att få bekanta sig med miljön. Vårdnadshavare kommer informeras av personalen om det blir aktuellt med barnomsorg på Sjöstugan.