Det här gäller på Gnesta kommuns förskolor och grundskolor

De kommunala förskolorna och grundskolorna är öppna som vanligt. Om läget förändras kommer vårdnadshavare att få information via mejl på Infomentor.

Kommer alla årskurser ha närundervisning i höst?

Närundervisning kommer vara huvudregel för alla våra skolor, årskurser och klasser i höst. Detta är i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Mer information ges av respektive skola.

Vad gäller om mitt barn får symtom?

Det är viktigt att ditt barn stannar hemma vid minsta symtom, såsom halsont, snuva, illamående och huvudvärk, men även andra symtom som muskel- och ledvärk, feber, hosta och svårigheter att andas.

Region Sörmland erbjuder alla vuxna och alla barn som fyllt 6 år och har symtom, att testa sig för pågående infektion av covid-19. Anmälan till provtagning görs genom att logga in på e-tjänsterna på 1177.se. Barn som är 13 år eller äldre loggar in själva. För barn som är 6–12 år gamla bokas provtagning av vårdnadshavare. Det är viktigt att barnet stannar hemma i väntan på att lämna prov och få provsvar.

Vid positivt provsvar

Vid positivt provsvar ska barnet följa smittskyddsläkarens förhållningsregler. Vid positivt provsvar är man skyldig att informera rektor om detta, då rektor genomför smittspårning på skolan.

Vid negativt provsvar

Om provsvaret är negativt kan eleven återvända till skolan när eleven är frisk. Om eleven blir sämre kan det vara aktuellt att lämna ett nytt prov.

Barn i förskolan

I förskolan gäller att barnet ska vara hemma tills något av följande gäller:

  • Barnet har varit helt friskt i två dagar
  • Barnet mår tydligt bättre, har varit utan feber i minst två dagar och det har gått sju dagar sedan de blev sjuka. Det gäller även för barn som har kvar lätta symtom som snuva eller hosta

Vad gäller om någon i barnets hem är sjuk i covid-19?

Barn som bor med någon som har covid-19 ska stanna hemma i sju dagar och undvika att träffa andra. Det gäller även om barnet är utan symtom. ​Räkna från den dag som personen lämnade provet.

Skolan avgör i varje enskilt fall om det finns möjlighet för eleven att delta i undervisningen på distans eller att göra hemuppgifter.

Rutiner för information om konstaterad smitta i förskolan och skolan

Om någon som vistats på skolan blir sjuk i konstaterad covid-19 ska rektor informeras om detta. Därefter genomför rektor en smittspårning på skolan. Alla som bedöms ha varit i närkontakt med personen på skolan får information om detta. Informationen skickas ut av skolan på uppdrag av Region Sörmlands smittskydd. Informationen innehåller förhållningsregler som måste följas av de som berörs.

Hur anpassas skolan och förskolans verksamheter?

Våra verksamheter bedrivs med vissa förändringar och anpassningar på grund av coronapandemin.

  • Verksamheterna fortsätter att anpassa undervisning och lokaler för att minimera närkontakt, trängsel och köer, utifrån de lokala förutsättningarna.
  • Vi fortsätter förlägga vår verksamhet utomhus när det är möjligt och pratar med barnen och eleverna om vikten av att tvätta händerna.

Vad gäller vid lämning och hämtning?

När du lämnar ditt barn på förskolan eller skolan ska du undvika att komma in i våra lokaler. Lämning och hämtning sker därför utomhus. Även utomhus är det viktigt att hålla avstånd.

Om du trots detta behöver komma in i lokalerna måste du tvätta händerna och hålla dig i kapprummet så långt det är möjligt. Syftet med detta är att minska antalet personer som vistas i våra lokaler och på så sätt minska risken för smittspridning.

Är Öppna förskolan öppen?

Från och med den 1 september 2021 kommer Öppna förskolan ta emot besök av upp till fyra familjer samtidigt. Mer information om Öppna förskolan och hur du anmäler ditt besök hittar du här.

Kan en huvudman stänga förskolor eller skolor med anledning av covid-19?

Ja. Det finns fem olika situationer då en förskola eller skola kan komma att stängas tillfälligt på grund av coronaviruset, varav de fyra första är sådana som huvudmannen (barn- och utbildningsnämnden) beslutar.

  • Huvudmannen kan stänga en verksamhet på grund av att en så stor andel av personalen är frånvarande med anledning av coronaviruset att det inte går att bedriva verksamheten.
  • Huvudmannen kan stänga en verksamhet efter samråd med smittskyddsläkare för att motverka smittspridning.
  • Huvudmannen kan stänga en verksamhet därför att skolan ligger i ett område som Folkhälsomyndigheten beslutat ska vara avspärrat.
  • Huvudmannen kan stänga en verksamhet på grund av en rekommendation från Folkhälsomyndigheten.
  • En verksamhet kan stängas för att regeringen har beslutat att skolenheter tillfälligt ska stängas på nationell, regional eller kommunal nivå, med stöd av lagen om tillfällig stängning på skolområdet vid extraordinära händelser i fredstid.

Kommer en eventuell stängning av kommunens förskolor och skolor omfatta alla barn?

Om regeringen eller huvudmannen tar beslut om att stänga vissa eller alla verksamheter, kommer omsorg fortsatt erbjudas till barn och elever vars vårdnadshavare har samhällsviktiga arbetsuppgifter samt barn i behov av särskilt stöd.

Vilka barn erbjuds omsorg om en förskola eller skola stänger?

Om en förskola eller en skola stänger, kommer kommunen att erbjuda omsorg för de barn och elever vars vårdnadshavare deltar i samhällsviktig verksamhet. Det är arbetsgivaren som bedömer om en anställd omfattas av bestämmelserna kring samhällsviktig verksamhet.

Om vårdnadshavarens arbetsgivare meddelat vårdnadshavaren att denne behövs för att upprätthålla samhällsviktig verksamhet, kan vårdnadshavaren anmäla behov av omsorg till kommunen. Detta kan göras om vårdnadshavaren inte kan ordna omsorg på annat sätt.

Förskola eller fritidshem ska även erbjudas till barn och elever som behöver få särskilt stöd i sin utveckling av fysiska, psykiska eller andra skäl, och som bara kan få det genom att gå i förskola eller fritidshem.

Om rektor meddelat att verksamheten behöver stänga och du är i behov av omsorg utifrån något av skälen ovan, anmäler du ditt behov i vår e-tjänst som du hittar här Länk till annan webbplats..

Föreskriften om omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet hittar du här. Länk till annan webbplats.

Vilka verksamheter klassas som samhällsviktiga verksamheter?

MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, har tagit fram en föreskrift som förtydligar vilka vårdnadshavares barn som ska erbjudas omsorg. Det är verksamhetsutövare (till exempel arbetsgivaren eller uppdragsgivaren) som bedömer om den bedriver sådan samhällsviktig verksamhet som omfattas av föreskriften. Här hittar du föreskriften. Länk till annan webbplats.

Hur påverkas elevens rätt till utbildning om skolan stänger?

Om skolor stängs finns möjlighet att bedriva undervisning på distans. Kommunens skolor erbjuder redan idag elever som behöver vara hemma möjlighet att delta i undervisningen på distans eller att göra hemuppgifter.

Hur fungerar matserveringen i kommunens skolmatsalar?

Verksamheterna agerar utifrån Folkhälsomyndighetens förskrifter, vilket innebär att personalen arbetar för att ser till att det inte uppstår trängsel och köer, och att eleverna kan plocka sin mat själva.

Vad gäller för korttidspermitterade vårdnadshavare?

Barn har rätt att gå i förskola eller fritidshem så mycket de behöver med hänsyn till vårdnadshavarnas förvärvsarbete eller studier, alternativt utifrån barnets egna behov på grund av familjens situation i övrigt. En vårdnadshavare som blivit permitterad är fortfarande anställd och ska stå till arbetsgivarens förfogande. Att vara permitterad är inte att likställa med att vara arbetslös eller att ha semester.

Permitterade vårdnadshavare har rätt till plats i förskola eller fritidshem utifrån sitt behov med hänsyn till förvärvsarbete. Om behovet av barnomsorg har minskat till följd av korttidspermitteringen ska vårdnadshavaren anmäla detta till förvaltningen. Det görs i e-tjänsten ”Förskoleärenden”, där vårdnadshavaren enkelt kan ändra sitt schema. En bedömning av huruvida barnets behov av omsorg har förändrats bör göras från fall till fall och utifrån barnets bästa.