Det här gäller på Gnesta kommuns förskolor och grundskolor

De kommunala förskolorna och grundskolorna är i stort öppna som vanligt. Elever i årskurs 7, 8 och 9 på Frejaskolan kommer ha distansundervisning under perioden 11 januari-22 januari. Om läget förändras kommer vårdnadshavare att få information via mejl på Infomentor.

Hur länge kommer högstadiet på Frejaskolan ha distansundervisning?

Eleverna i årskurs 7, 8 och 9 på Frejaskolan kommer ha distansundervisning från och med måndag 11 januari till och med fredag 22 januari. Detta efter en allmän rekommendation från smittskyddsläkaren för Region Sörmland.

Alla elever som berörs av beslutet kommer få ytterligare information om distansundervisningen. Elever som bedöms särskilt sårbara för distansundervisning kommer undantas beslutet och fortsatt få sin undervisning på plats i skolan. Även dessa elever kommer få ytterligare information om detta.

Får elever på Frejaskolan matlådor under tiden med distansundervisning?

Kostenheten erbjuder matlådor för elever i högstadiet som för närvarande har distansundervisning. Matlådorna kan hämtas upp på Frejaskolan, Welandersborgs skola, Kvarnbackaskolan samt på Gläntans förskola i Laxne.

Tid för upphämtning av matlådan bestäms via mejl efter att du lagt din beställning. Läs mer om hur du beställer nedan. För mer information se här.

Vad gäller om mitt barn får symtom?

Det är viktigt att ditt barn stannar hemma vid minsta symtom, såsom halsont, snuva, illamående och huvudvärk, men även andra symtom som muskel- och ledvärk, feber, hosta och svårigheter att andas.

Region Sörmland erbjuder alla vuxna och alla barn som fyllt 6 år och har symtom, att testa sig för pågående infektion av covid-19. Anmälan till provtagning görs genom att logga in på e-tjänsterna på 1177.se. Barn som är 13 år eller äldre loggar in själva. För barn som är 6–12 år gamla bokas provtagning av vårdnadshavare.

I förskolan gäller att barnet ska vara hemma tills något av följande gäller:

 • Barnet har varit helt friskt i två dagar
 • Barnet mår tydligt bättre, har varit utan feber i minst två dagar och det har gått sju dagar sedan de blev sjuka. Det gäller även för barn som har kvar lätta symtom som snuva eller hosta.

Om en grundskoleelev av någon anledning inte har lämnat prov gäller följande:

 • Om eleven haft symtom kortare tid än 24 timmar ska eleven stanna hemma ytterligare två dygn efter att symtomen gick över.
 • Om eleven haft symtom längre tid än 24 timmar ska eleven stanna hemma tills det har gått sju dygn sedan första symtom, om eleven mår tydligt bättre och har varit feberfri i två dygn. Det gäller även för elever som har kvar lätta symtom som snuva eller hosta.

Vad gäller om någon i barnets hem är sjuk i covid-19?

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att även friska förskolebarn och grundskoleelever ska stanna hemma under en period om någon i familjen har konstaterad covid-19. Barn och elever ska stanna hemma i sju dagar från det att någon i hushållet testat positivt för covid-19. Därefter kan barnet/eleven gå tillbaka till förskolan/skolan förutsatt att inga symtom uppstått. Barnet/eleven ska vara fortsatt extra uppmärksam på symtom i ytterligare sju dagar.

Skolan avgör i varje enskilt fall om det finns möjlighet för eleven att delta i undervisningen på distans eller att göra hemuppgifter.

Nya rutiner för information om konstaterad smitta i förskolan och skolan

Smittskyddet vid Region Sörmland har uppdaterat sina rutiner vid konstaterad smitta i förskolan och skolan. Rutinerna innebär att det framöver är rektor som gör en bedömning av vilka på förskolan eller skolan som riskerar att ha utsatts för smitta, om en person som vistats i verksamheten har bekräftats ha covid-19. Det är också rektor, istället för smittskyddet, som kontaktar de som riskerar att ha smittats med information om regionens förhållningsregler.

De nya rutinerna har tagits fram för att säkerställa att smittspårningen genomförs på ett effektivt sätt. Förändringen kan innebära att fler får information med förhållningsregler jämfört med tidigare under hösten eller i våras. Eftersom vi bara informerar de som rektor bedömer riskerar att ha smittats, kommer alltså vissa vårdnadshavare få information som inte andra får.

Hur anpassas skolan och förskolans verksamheter?

Våra verksamheter bedrivs med vissa förändringar och anpassningar på grund av coronapandemin.

 • Verksamheterna fortsätter att anpassa undervisning och lokaler för att minimera närkontakt, trängsel och köer, utifrån de lokala förutsättningarna.
 • Vi fortsätter förlägga vår verksamhet utomhus när det är möjligt och pratar med barnen och eleverna om vikten av att tvätta händerna.

Vad gäller vid lämning och hämtning?

På grund av de rådande omständigheterna kring coronaviruset ska lämning och hämtning av barn ske utomhus. Du som vårdnadshavare som lämnar barn i förskola och skola ska undvika att komma in i våra lokaler. Om du trots detta behöver komma in i lokalerna måste du tvätta händerna och hålla dig i kapprummet så långt det är möjligt. Syftet med detta är att minska antalet personer som vistas i våra lokaler och på så sätt minska risken för smittspridning.

Ställs de nationella proven för vårterminen 2021 in?

Skolverket har beslutat att ställa in alla nationella prov vårterminen 2021, med undantag för årskurs 3. Skolverkets motivering är att de nationella proven riskerar att utgöra en alltför stor belastning på skolorganisationen givet det rådande läget. Anledningen till att de nationella proven ändå ska genomföras i årskurs 3 är att de fungerar som underlag för särskild bedömning av en elevs kunskapsutveckling och därmed är en av flera delar i garantin för tidiga stödinsatser.

Skolverket kommer att stödja skolorna med betygsstödjande bedömningsstöd och i möjligaste mån tillgängliggöra nationella prov som läraren får använda på det sätt som anses lämpligast.

Är Öppna förskolan öppen?

Öppna förskolan tar enbart emot enskilda besökare som har särskilda behov av att upprätthålla kontakten med Öppna förskolans personal.

Kan en huvudman stänga förskolor eller skolor med anledning av corona?

Ja. Det finns fem olika situationer då en förskola eller skola kan komma att stängas tillfälligt på grund av coronaviruset, varav de fyra första är sådana som huvudmannen (barn- och utbildningsnämnden) beslutar.

 • Huvudmannen kan stänga en verksamhet på grund av att en så stor andel av personalen är frånvarande med anledning av coronaviruset att det inte går att bedriva verksamheten.
 • Huvudmannen kan stänga en verksamhet efter samråd med smittskyddsläkare för att motverka smittspridning.
 • Huvudmannen kan stänga en verksamhet därför att skolan ligger i ett område som Folkhälsomyndigheten beslutat ska vara avspärrat.
 • Huvudmannen kan stänga en verksamhet på grund av en rekommendation från Folkhälsomyndigheten.
 • En verksamhet kan stängas för att regeringen har beslutat att skolenheter tillfälligt ska stängas på nationell, regional eller kommunal nivå, med stöd av lagen om tillfällig stängning på skolområdet vid extraordinära händelser i fredstid.

Kommer en eventuell stängning av kommunens förskolor och skolor omfatta alla barn?

Om regeringen eller huvudmannen tar beslut om att stänga vissa eller alla verksamheter, kommer omsorg fortsatt erbjudas till barn och elever vars vårdnadshavare har samhällsviktiga arbetsuppgifter samt barn i behov av särskilt stöd.

Vilka barn erbjuds omsorg om en skola stänger?

Om en förskola eller ett fritidshem stänger, kommer kommunen att erbjuda omsorg för de barn och elever vars vårdnadshavare deltar i samhällsviktig verksamhet. Det är arbetsgivaren som bedömer om en anställd omfattas av bestämmelserna kring samhällsviktig verksamhet.

Föreskriften om omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet hittar du här. länk till annan webbplats

Om vårdnadshavarens arbetsgivare meddelat vårdnadshavaren att denne behövs för att upprätthålla samhällsviktig verksamhet, kan vårdnadshavaren anmäla behov av omsorg till kommunen. Detta kan göras om vårdnadshavaren inte kan ordna omsorg på annat sätt.

Förskola eller fritidshem ska även erbjudas till barn och elever som behöver få särskilt stöd i sin utveckling av fysiska, psykiska eller andra skäl, och som bara kan få det genom att gå i förskola eller fritidshem.

Vilka verksamheter klassas som samhällsviktiga verksamheter?

MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, har tagit fram en föreskrift som förtydligar vilka vårdnadshavares barn som ska erbjudas omsorg. Det är verksamhetsutövare (till exempel arbetsgivaren eller uppdragsgivaren) som bedömer om den bedriver sådan samhällsviktig verksamhet som omfattas av föreskriften. Här hittar du föreskriften.länk till annan webbplats

Hur påverkas elevens rätt till utbildning om skolan stänger?

Om skolor stängs finns möjlighet att bedriva undervisning på distans. Kommunens skolor erbjuder idag redan distansundervisning för de elever som inte är på skolan.

Hur fungerar matserveringen i kommunens skolmatsalar?

Verksamheterna agerar utifrån Folkhälsomyndighetens förskrifter, vilket innebär att personalen arbetar för att ser till att det inte uppstår trängsel och köer, och att eleverna kan plocka sin mat själva.

Vad gäller för korttidspermitterade vårdnadshavare?

Barn har rätt att gå i förskola eller fritidshem så mycket de behöver med hänsyn till vårdnadshavarnas förvärvsarbete eller studier, alternativt utifrån barnets egna behov på grund av familjens situation i övrigt. En vårdnadshavare som blivit permitterad är fortfarande anställd och ska stå till arbetsgivarens förfogande. Att vara permitterad är inte att likställa med att vara arbetslös eller att ha semester.

Permitterade vårdnadshavare har rätt till plats i förskola eller fritidshem utifrån sitt behov med hänsyn till förvärvsarbete. Om behovet av barnomsorg har minskat till följd av korttidspermitteringen ska vårdnadshavaren anmäla detta till förvaltningen. Det görs i e-tjänsten ”Förskoleärenden”, där vårdnadshavaren enkelt kan ändra sitt schema. En bedömning av huruvida barnets behov av omsorg har förändrats bör göras från fall till fall och utifrån barnets bästa.