Det här gäller på Gnesta kommuns förskolor och grundskolor

De kommunala förskolorna och grundskolorna är öppna som vanligt. Vi följer Folkhälsomyndighetens bedömning som säger att friska elever ska gå till skolan och att friska barn kan gå till förskolan. Om läget förändras kommer vårdnadshavare att få information via mejl på Infomentor.

För att bromsa spridningen av det nya coronaviruset är det viktigt att ditt barn stannar hemma vid minsta symtom, såsom halsont, snuva, illamående och huvudvärk, men även andra symtom som muskel- och ledvärk, feber, hosta och svårigheter att andas. Precis som tidigare behöver man stanna hemma så länge man känner sig sjuk samt under två symtomfria dygn. Barn som har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, kan återgå till skolan när det har gått sju dagar efter symtomdebut.

I övrigt gäller skolplikten, vilket innebär att alla elever ska delta i skolans verksamhet om de är friska.

Hur har skolans verksamheter anpassats inför höstterminen?

Precis som under våren kommer våra verksamheter bedrivas med vissa förändringar och anpassningar under hösten, på grund av coronapandemin.

Lämning och hämtning av barn och elever kommer fortsatt ske utomhus i så stor utsträckning som möjligt. Detta för att minimera antalet personer som vistas inomhus och därmed minska risken för smittspridning.

Verksamheterna fortsätter att anpassa undervisning och lokaler för att minimera närkontakt, trängsel och köer, utifrån de lokala förutsättningarna.

I matsalarna följer verksamheterna Folkhälsomyndighetens föreskrifter.

Vi fortsätter förlägga vår verksamhet utomhus när det är möjligt och pratar med barnen och eleverna om vikten av att tvätta händerna.

Lärare som behöver stanna hemma med milda symtom har möjlighet att undervisa på distans med eleverna på plats i skolan. Även inom Kulturskolan kan det bli aktuellt med distansundervisning. Det är upp till respektive rektor eller verksamhetschef att bestämma i vilka situationer detta är lämpligt. Information kommer gå ut till vårdnadshavare i berörda klasser om det blir aktuellt.

Vad gäller vid lämning och hämtning på förskolan?

På grund av de rådande omständigheterna kring coronaviruset gäller nya rutiner för lämning och hämtning av barn. Barn som lämnas före frukost lämnas som tidigare inomhus. När du kommer in i våra lokaler behöver du tvätta händerna och hålla dig i kapprummet så långt det är möjligt. Barn som lämnas på förskolan efter frukost ska lämnas utomhus. Syftet med detta är att minska antalet personer som vistas i våra lokaler och på så sätt minska risken för smittspridning.

Är Öppna förskolan öppen?

Öppna förskolan har öppet på tisdagar, onsdagar och torsdagar klockan 9.00-11.30. Tillsvidare får max fem familjer delta i verksamheten per tillfälle. Besök måste förbokas, vilket görs genom att mejla Lotta Gustafsson Kankaanpää.

Om du eller ditt barn har symtom såsom snuva, halsont, hosta eller feber är det viktigt att ni stannar hemma, även vid lindriga symtom.

Kan en huvudman stänga förskolor eller skolor på grund av situationen med corona?

Ja. Det finns fem olika situationer då en förskola eller skola kan komma att stängas tillfälligt på grund av coronaviruset, varav de fyra första är sådana som huvudmannen (barn- och utbildningsnämnden) beslutar.

  • Huvudmannen kan stänga en verksamhet på grund av att en så stor andel av personalen är frånvarande med anledning av coronaviruset att det inte går att bedriva verksamheten.
  • Huvudmannen kan stänga en verksamhet efter samråd med smittskyddsläkare för att motverka smittspridning.
  • Huvudmannen kan stänga en verksamhet därför att skolan ligger i ett område som Folkhälsomyndigheten beslutat ska vara avspärrat.
  • Huvudmannen kan stänga en verksamhet på grund av en rekommendation från Folkhälsomyndigheten.
  • En verksamhet kan stängas för att regeringen har beslutat att skolenheter tillfälligt ska stängas på nationell, regional eller kommunal nivå, med stöd av lagen om tillfällig stängning på skolområdet vid extraordinära händelser i fredstid.

Kommer en eventuell stängning av kommunens förskolor och grundskolor omfatta alla barn?

Om regeringen eller huvudmannen tar beslut om att stänga vissa eller alla verksamheter, kommer omsorg fortsatt erbjudas till barn och elever vars vårdnadshavare har samhällsviktiga arbetsuppgifter samt barn i behov av särskilt stöd.

Vilka barn erbjuds omsorg om en skola stänger?

Om en förskola eller ett fritidshem stänger, kommer kommunen att erbjuda omsorg för de barn och elever vars vårdnadshavare deltar i samhällsviktig verksamhet. Det är arbetsgivaren som bedömer om en anställd omfattas av bestämmelserna kring samhällsviktig verksamhet.

Föreskriften om omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet hittar du här. länk till annan webbplats

Om vårdnadshavarens arbetsgivare meddelat vårdnadshavaren att denne behövs för att upprätthålla samhällsviktig verksamhet, kan vårdnadshavaren anmäla behov av omsorg till kommunen. Detta kan göras om vårdnadshavaren inte kan ordna omsorg på annat sätt.

Förskola eller fritidshem ska även erbjudas till barn och elever som behöver få särskilt stöd i sin utveckling av fysiska, psykiska eller andra skäl, och som bara kan få det genom att gå i förskola eller fritidshem.

Vilka verksamheter klassas som samhällsviktiga verksamheter?

MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, har tagit fram en föreskrift som förtydligar vilka vårdnadshavares barn som ska erbjudas omsorg. Det är verksamhetsutövare (till exempel arbetsgivaren eller uppdragsgivaren) som bedömer om den bedriver sådan samhällsviktig verksamhet som omfattas av föreskriften. Här hittar du föreskriften.länk till annan webbplats

Hur påverkas elevens rätt till utbildning om skolan stängs?

Om skolor stängs finns möjlighet att bedriva undervisning på distans. Kommunens skolor erbjuder idag redan distansundervisning för de elever som inte är på skolan.

Hur fungerar matserveringen i kommunens skolmatsalar?

Verksamheterna agerar utifrån Folkhälsomyndighetens förskrifter, vilket innebär att personalen ser till att det inte uppstår trängsel och köer, och att eleverna kan plocka sin mat själva.

Vad gäller för korttidspermitterade vårdnadshavare?

Barn har rätt att gå i förskola eller fritidshem så mycket de behöver med hänsyn till vårdnadshavarnas förvärvsarbete eller studier, alternativt utifrån barnets egna behov på grund av familjens situation i övrigt. En vårdnadshavare som blivit permitterad är fortfarande anställd och ska stå till arbetsgivarens förfogande. Att vara permitterad är inte att likställa med att vara arbetslös eller att ha semester.

Permitterade vårdnadshavare har rätt till plats i förskola eller fritidshem utifrån sitt behov med hänsyn till förvärvsarbete. Om behovet av barnomsorg har minskat till följd av korttidspermitteringen ska vårdnadshavaren anmäla detta till förvaltningen. Det görs i e-tjänsten ”Förskoleärenden”, där vårdnadshavaren enkelt kan ändra sitt schema. En bedömning av huruvida barnets behov av omsorg har förändrats bör göras från fall till fall och utifrån barnets bästa.