RSS-nyheter från Gnesta kommun

Denna sida listar de tio senaste nyheterna på Gnesta.se

 • Högt vattenstånd i Gnesta tätort
  Vi arbetar nu med att säkra vår avloppspumpstation för att hindra att regn- och smältvatten tränger in i pumpstationen som då kan bli överbelastad. Detta gör vi genom att bygga en barriär som hindrar att vatten rinner in till pumpstationen.Om detta inte räcker som åtgärd kan det leda till okontrollerade utsläpp av orenat avloppsvatten.Just nu är gångvägar och markområden översvämmade i området och om vattennivåerna fortsätter att öka kan även källare i fastigheter i området riskera att få in vatten.Om läget förändras uppdaterar vi informationen här på webbplatsen.Dricksvattnet påverkas inte i Gnesta tätortVi har en pågående vattenläcka i Stjärnhov, men den påverkar inte dricksvattnet i Gnesta tätort. Dricksvattnet kan användas som vanligt.SMHI varnar för höga flödenSMHI har just nu en gul aktuell varning för höga flöden i Trosaån, vilket berör Sigtunaån i Gnesta. Den kan under helgen stiga till orange.Det finns även aktuella gula varningar för höga flöden i både Björnlunda och Stjärnhov.Läs mer på SMHIs webbplats. Länk till annan webbplats.

  Just nu är det väldigt höga vattennivåer i våra vattendrag och sjöar. Kommunens avloppspumpstation vid Frösjöstrand riskerar därför att översvämmas och skadas.
  Översvämning vid Frösjöstrand intill Frösjön i Gnesta tätort

 • Plan för bostäder vid Mejerigatan
  Planförslaget syftar till att möjliggöra för en hållbar stadsutveckling i centrala Gnesta genom ett effektivt markutnyttjande. Förslaget är uppbyggt kring en stadsbebyggelse fördelad på tre kvarter och utvecklad allmän platsmark.Ett gestaltningsprogram har tagits fram för utformningen av den nya bebyggelsen som uppförs i tre-fyra våningar mot Västra Storgatan och fem våningar mot järnvägen.Utöver tillkommande ny bebyggelse syftar planen också till att säkerställa bevarande och skydd av värdefulla kulturmiljöer.Under detaljplanens samråd och granskning har synpunkter förts fram, bland annat från Länsstyrelsen, som kommunen har tagit hänsyn till. En viktig aspekt är att det råder brist på dricksvatten i Gnesta tätort på grund av låga grundvattennivåer och att avloppsreningsverket har kapacitetsbrist.I detaljplanen regleras genomförandetiden så att de nya bostäderna inte kommer att börja byggas förrän en ny vattenförsörjning är ordnad för Gnesta tätort. En ombyggnation av Gnesta reningsverk kommer att genomföras för att säkra kapaciteten för en fortsatt utbyggnad med bostäder och verksamheter.När detaljplanen är beslutad i nämnden ska den vidare för antagande i kommunfullmäktige. Därefter informeras berörda sakägare som inte fått sina synpunkter tillgodosedda och länsstyrelsen prövar kommunens antagandebeslut.- Med denna detaljplan tar vi nu ett stort kliv framåt för fortsatt bostadsbyggande i Gnesta kommun. Vi gör stora satsningar på infrastruktur, vatten och avlopp som möjliggör fortsatt expansion med bostäder i kommunen. Fler bostäder ger fler kommuninvånare som kan vara med och utveckla kommunen. Säger kommunalråden Linda Lundin (S) och Anna Ekström (M)- Även om det dröjer några år innan bostäderna kan börja byggas på grund av vattenfrågan så är det viktigt att det finns en beredskap i form av detaljplanelagd mark för att kunna bygga nya bostäder när vattentillgången är säkerställd. Säger Sibylle Ekengren, (M) ordförande i samhällsbyggnadsnämnden och Sanna Nesser (S), vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden  Den 28 februari planerar samhällsbyggnadsnämnden att ta ställning till förslaget om en detaljplan vid Mejerigatan och Kvarngatan i centrala Gnesta. Detaljplanen möjliggör byggrätter för drygt 200 lägenheter.

 • Låga halter av PFAS i Käxle
  Uppdatering 22 februari Under förra veckan var tjänstepersoner på plats ute i Käxle och tog vattenprover i de brunnar som eventuellt kunde ha förhöjda halter av PFAS i vattnet. Nu har provsvaren kommit och resultaten visar på låga halter av PFAS i samtliga brunnar. Med hänsyn tagit till PFAS så är de riskfritt att dricka vattnet. Därför tar vi nu bort den vattentank vi ställde ut förra veckan.Vi tar fram en plan för vårt fortsatta arbete. En utredning hur PFAS sprider sig i området ska genomföras och en uppdaterad kontrollplan för deponin tas fram. Tätskiktet ska också undersökas för att se om det krävs några åtgärder.För att detta ska bli så bra som möjligt tar vi hjälp av oberoende konsulter som är experter inom detta område.Nyhet publicerad 14 februari Förhöjda halter av PFAS har upptäckts i grundvattnet i närheten av Käxle i Stjärnhov. Vi utreder nu om enskilda brunnar i området också kan ha förhöjda halter. Berörda fastighetsägare har informerats. Det kommunala dricksvattnet berörs inte.
  Resultatet av en PFAS-provtagning vid en avfallsdeponi i Käxle, Stjärnhov visar på förhöjda halter av PFAS i vattnet som rinner från deponin och grundvattnet intill deponin.PFAS är ett samlingsnamn för en stor grupp syntetiskt framställda ämnen som har många användningsområden. Flera PFAS-ämnen misstänks vara skadliga för både djur och människor.Provtagningen på det kommunala dricksvattnet från Stjärnhovs vattenverk visar på låga halter som ligger under Livsmedelsverkets gränsvärden för PFAS. Du som har kommunalt vatten kan alltså nyttja dricksvattnet precis som vanligt.Nu utreder vi eventuell spridning av PFAS och om enskilda brunnar i området har halter över gränsvärdena. Tjänstepersoner från kommunen har varit i kontakt med fastighetsägare i närområdet som kan vara drabbade.Enligt Livsmedelsverkets rekommendationer för åtgärder om gränsvärdet överskrids, kan du dricka och laga mat med vattnet under den tid det tar att utreda om det finns förhöjda halter av PFAS i dricksvattnet i de enskilda brunnarna. Men om du känner dig orolig kan du hämta vatten i vattentanken som vi ställt ut i korsningen Fasanvägen-Käxlevägen, medan vi utreder eventuell spridning av PFAS. Det är ofarligt att duscha, diska och tvätta med vattnet.– Vi tar det här på största allvar och det är viktigt för oss att berätta det vi vet och det som kommer fram under arbetets gång. I nuläget har vi inte mer information, säger Jesper Berndt Dahl, samhällsbyggnadschef på Gnesta kommun.– Vi kommer att påbörja provtagningar i morgon torsdag för att utreda eventuell spridning av PFAS och om enskilda brunnar har halter över gränsvärdena. Oberoende konsulter kommer att kopplas in i utredningen, men vi från kommunen jobbar givetvis vidare med frågan, säger Jonas Ek, renhållningschef på Gnesta kommun.Provresultatet från provtagningarna förväntas vara klara i slutet av nästa vecka. Om provresultaten visar på ytterligare spridning av PFAS i området kommer vi att ta ytterligare prover.

  Nu har provsvaren på de vattenprover som togs vid Käxle förra veckan kommit. Resultaten visar på låga halter av PFAS i samtliga brunnar som provtagits. Alla berörda har informerats.


 • Hitta detaljplaner i ny karttjänst
  Du som står inför ett husköp i planlagt område vill kanske veta om det finns möjligheter att bygga till eller ändra något på fastigheten. Då kan du behöva information som finns i detaljplanen.Nu kan du ladda ner gällande detaljplaner genom vår karttjänst.

  Ska du köpa hus eller kanske bygga om? Vill du veta vilka bestämmelser som gäller för din fastighet? Nu kan du ta fram och ladda ner detaljplaner med en ny karttjänst.


 • Närvaron ökar för elever och skolpersonal
  Sjukfrånvaron bland personal inom barn- och utbildningsförvaltningen i kommunen minskar i stadigt takt och ligger nu på den lägsta nivån sen 2019. Johan Skeppstedt, förvaltningschef på barn- och utbildningsförvaltningen i Gnesta kommun, menar att fokus på att utveckla hållbara strukturer på arbetsplatserna är en bidragande faktor.– Den senaste medarbetarundersökningen visade en större nöjdhet på arbetet, man upplever att arbetet organiseras på ett mer effektivt sätt. Vi ser också att chefsomsättningen minskar.– Personalens närvaro är oerhört viktig för möjligheten att genomföra kvalitativ undervisning. Att sjukfrånvaron minskar är mycket positivt, säger Johan Skeppstedt.Elevernas närvaro ökarNärvaron för elever i samtliga årskurser ökar. Även för de elever som tidigare haft väldigt hög frånvaro pekar siffrorna åt rätt håll – närvaron har ökat med fem procenenheter bara under det senaste året.– Vi har genomfört ett systematiskt arbete med både elever och medarbetares arbetsmiljö. Genom vårt gemensamma arbete och engagemang för ökad närvaro tror vi att den positiva trenden kommer att hålla i sig, berättar Johan Skeppstedt.Personal och elever utbildas i MotivationslyftetAll personal inom förvaltningen har gått utbildningsprogrammet Motivationslyftet. Programmet är en strukturerad och forskningsbaserad metod med syfte att träna både unga och vuxna i självledarskap och ansvarstagande – både vad gäller skolarbetet och sin egen hälsa, men också för samhället i stort.Under hösten får eleverna ta del av utbildningsprogrammet som ska bidra till att stärka olika konkreta mentala förmågor och personliga kompetenser, samt tillgodose eleverna med verktyg för att kunna prestera och må bra – nu, men även i framtiden.

  Efter utbildningar i självledarskap och fokus på förbättrad arbetsmiljö minskar sjukfrånvaron bland skolpersonal i kommunen. Dessutom ökar närvaron för eleverna.


 • Vad är viktigt för landsbygden?
  Ett landsbygdsprogram beskriver kommunens planer och agerande på landsbygden i Gnesta kommun. Målet är att programmet ska skapa bra förutsättningar för en levande landsbygd och en tydlighet kring vilka landsbygdsfrågor kommunen ska prioritera. Arbetet med att ta fram programmets innehåll sker under våren och planeras att lämnas över till politisk beredning i juni.Vad tycker du?Vi vill ta reda på vad du som invånare tänker kring landsbygden och vilka frågor du tycker är viktiga att vi ska prioritera och arbeta med. Du kan både svara på vår enkät och delta på något av de dialogmöten vi bjuder in till.Lämna synpunkter via vår enkätVi har tagit fram en enkät där du kan lämna dina synpunkter. Vilka frågor är viktiga för dig och vad tycker du är viktigt för Gnesta kommuns landsbygdsutveckling?Besvara vår enkät om landsbygdsfrågor Länk till annan webbplats..Träffa oss vid ett dialogmöteVi bjuder in till dialogmöten vid fyra tillfällen, dit du är välkommen att delta och bidra med dina synpunkter. Du kan välja på att komma till ett möte i Björnlunda, Stjärnhov, Gnesta eller Laxne. Läs mer om dialogmötena och anmäl ditt deltagande.


  Gnesta kommun arbetar med att ta fram ett program för landsbygdsfrågor. Vilka frågor tycker du att vi ska ta med i arbetet?


 • Detta beslutades på KF 12 februari
  På dagordningenSammanträdet hade få ärenden på dagordningen. Två frågor till fullmäktige hade skickats in av invånare. Dessa besvarades i början av mötet. Efter det besvarades ett antal interpellationer och sist genomförde fullmäktige val till kommunala uppdrag för mandatperioden 2022-2026.Du kan titta på mötet i efterhandI höstas beslutade kommunfullmäktige att kommande möten ska webbsändas. Mötet den 12 februari spelades in och du kan ta del av det i efterhand.Se inspelningen av fullmäktiges sammanträde 12 februari. Länk till annan webbplats.Filmen är textad och detta är framtaget med hjälp av AI. Detta innebär att det kan finnas mindre småfel i textningen. Vill du se texten så klickar du på symbolen T i videospelaren.Från och med nästa sammanträde, 25 mars kommer du också kunna följa kommunfullmäktigesammanträdet live via en direktlänk som vi publicerar här på webbplatsen samma dag.Dagordning och protokoll för sammanträdet måndagen den 18 december 2023KallelseKallelse kommunfullmäktige 2024-02-12.pdf Pdf, 1.7 MB.ProtokollProtokoll kommunfullmäktige 2024-02-12.pdf Pdf, 3.1 MB.
  Vid kommunfullmäktiges sammanträde måndagen den 12 februari besvarades ett antal interpellationer. Mötet spelades också in och du kan se det här på webben i efterhand.
  Kommunfullmäktige sammanträder

 • Elever skickar brev på alla hjärtans dag
  "Till ett stort hjärta från ett litet hjärta" – så kallas projektet som Frejaskolans elever i årskurs F–3 jobbat med i dagarna. Tillsammans har de formulerat omtänksamma fraser och skapat alla hjärtans dag-brev till omsorgstagare på Strandhagens äldreboende och i hemtjänsten, samt till deltagare i PRO.– Eleverna har varit väldigt positiva och tagit kortskapandet på stort allvar, hälsar Lindha-Marie Larsson, lärare på Frejaskolan.I förskoleklasserna passade man även på att diskutera brevskrivande – att tänka på vem som är mottagare, hur man kan inleda ett brev och vad man kan skriva till någon man inte känner.Syftet är att visa omtanke och att glädja andra, men också att uppmärksamma och tänka kring ensamhet. Projektet är en del av Frejaskolans värdegrundsarbete.

  Idag skickar elever på Frejaskolan omtänksamma brev till omsorgstagare på äldreboende i kommunen. Syftet är att glädja andra, men också att uppmärksamma och tänka kring ämnet ensamhet.


 • Sportlov 2024
  I evenemangskalendern hittar du alla kommunens lovaktiviteter och aktiviteter från olika aktörer i kommunen samlade på ett och samma ställe. Sök i evenemangskalendern. Länk till annan webbplats.Gnesta bibliotek och fritidsgården Chill ordnar många olika aktiviteter för sportlovslediga barn och ungdomar under lovet. Vill du bada eller åka skridskor är Freja Bad & Gym och Gnesta ishall öppet för dig.Här nedanför listar vi några av aktiviteterna som sker under veckan. Tänk på att vissa av dem kräver föranmälan. Ha ett skönt sportlov!

  Vecka 8 är det sportlov i Gnesta kommun. Då kan du spela tennis, hoppa hinderbana med käpphäst, pyssla, åka skridskor, dansa loss på disco och mycket mer.
  Ett barn i rosa overall och vit hjälm med blommor som åker nedför en slalombacke

 • Det här behandlar KF 12 februari
  Välkommen till KF (kommunfullmäktige) måndagen den 12 februari 2024 klockan 19.00 i B-salen, Västra Storgatan 15, Gnesta.Sammanträdet är öppet för allmänhetenSom invånare har du chansen att lära känna de folkvalda politikerna och höra vilka beslut som tas i kommunens högsta beslutande organ, samtidigt som du får höra om hur besluten påverkar ditt vardagsliv.Ärenden på dagordningenPå dagordningen finns flera interpellationer som kommer att besvaras under sammanträdet. Här finns också val till kommunala uppdrag för mandatperioden 2022-2026.Vad är en interpellation?Interpellationen får riktas till ordföranden och 1:e vice ordföranden i styrelse, nämnd och utskott. Frågan ska helst gälla ärenden som är av större intresse för kommunen.Interpellationen ska alltid besvaras skriftligt. Alla ledamöter i fullmäktige får möjlighet att delta i debatten till skillnad mot vad som gäller vid en enkel fråga. En interpellation leder inte till något beslut i fullmäktige.Dagordning för kommunfullmäktigesammanträdet måndag den 12 februari 2024Läs kallelsen och dagordningen för fler ärenden och utförlig beskrivning Pdf, 1.7 MB..  Måndag den 12 februari sammanträder kommunfullmäktige (KF), kommunens högsta beslutande organ. Här kan du läsa om de beslut som tas av våra folkvalda politiker och hur de påverkar ditt vardagsliv.
  Ordförandeklubba