Visselblåsning

Gnesta kommun har en visselblåsarfunktion. Här kan du anonymt anmäla misstankar om allvarliga missförhållanden i kommunens verksamheter.

För Gnesta kommun är det av största vikt att allmänheten har förtroende för organisationen och att kommunens verksamhet bedrivs på ett rättssäkert sätt. Missförhållanden och oegentligheter kan göra allvarlig skada och det är därför viktigt att dessa kommer arbetsgivaren till känna.

Kommunens visselblåsarfunktion syftar till att fånga upp allvarliga missförhållanden inom organisationen. Funktionen är främst till för anställda, men även andra som har en arbetsrelaterad koppling till kommunen kan visselblåsa.

Vad är en visselblåsning?

Visselblåsarfunktionen ska användas vid misstanke om allvarliga oegentligheter och missförhållanden som inte är möjliga att hantera inom organisationen.

Följande är exempel på agerande som kan anses falla in under begreppet ”allvarliga oegentligheter och missförhållanden”:

  • Ekonomisk brottslighet såsom givande och tagande av muta, bedrägeri och förfalskning
  • Betydande brister i säkerheten på arbetsplatsen
  • Betydande överträdelser av miljöregler och förorening av miljön
  • Sekretessbrott
  • Grövre avvikelser mot interna regler och riktlinjer
  • Jäv
  • Andra situationer där någon får privat vinning av sin tjänsteställning

Vad är inte en visselblåsning?

Generellt missnöje mot kommunen eller dess verksamhet ska inte anmälas i visselblåsarfunktionen, utan anmäls i kommunens e-tjänst Tyck till och påverka. Se relaterade information.

Händelser som endast berör dig som enskild person och inte är av allmänt intresse ska inte heller anmälas i visselblåsarfunktionen.

Vem kan visselblåsa?

Lagen och dess skydd omfattar i första hand arbetstagare i kommunen. Men även den som i Gnesta kommun söker arbete, utför volontärarbete eller praktik, är inhyrd konsult/egenföretagare eller ingår i kommunens förvaltnings- och ledningsorgan (till exempel förtroendevalda politiker) omfattas.

Skyddet gäller inte för personer som anmäler i egenskap av till exempel elev, patient eller medborgare i allmänhet.

Hur visselblåser jag?

Gnesta kommun har valt att överlåta mottagandet av visselblåsning till en extern aktör. Detta för att undanröja eventuella tvivel om oberoende och självständighet samt för att säkerställa övriga krav i lagen. Anmälan kan antingen lämnas anonymt eller med kontaktuppgifter.

Om du vill säkerställa din anonymitet kopierar du adressen och klistrar in i en ny sida. Det är också möjligt att via den externa aktören lämna en muntlig anmälan per telefon eller via ett fysiskt möte.
Anmälan görs via följande länk: https://wbreport.amo.kpmg.se/2120002965 Länk till annan webbplats.
Eller vi telefon: 077-140 16 82